JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Mo­net lah­jat, yk­si hen­ki

Päivämies
Matkaevääksi
25.4.2018 7.00

Juttua muokattu:

31.12. 09:27
2019123109272820180425070000

Luo­des­saan ih­mi­sen Ju­ma­la an­toi hä­nel­le tie­tyt omi­nai­suu­det ja ky­vyt. Ju­ma­la an­toi ih­mi­sel­le tai­don vil­jel­lä ja var­jel­la maa­ta, hal­li­ta me­ren ka­lo­ja ja tai­vaan lin­tu­ja sekä kaik­kea muu­ta, mikä maan pääl­lä liik­kuu. Ih­mi­sel­le an­net­tiin myös kyky aja­tel­la, teh­dä joh­to­pää­tök­siä ja toi­mia nii­den mu­kai­ses­ti.

Syn­ty­es­sään ih­mi­nen on pie­ni ja avu­ton. Hän kas­vaa, ke­hit­tyy ja har­jaan­tuu elä­mään Ju­ma­lan luo­mien tai­pu­mus­ten ja omi­nai­suuk­sien mu­kai­ses­ti. Myös ym­pä­ris­tö vai­kut­taa ih­mi­sen ke­hi­tyk­seen. Tai­doil­taan ja ky­vyil­tään ih­mi­set ovat eri­lai­sia. Kaik­ki Ju­ma­lan luo­ma on hy­vää ja tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ta.

Lah­jo­jen mo­ni­nai­suus

Sa­nal­la lah­ja on kak­si mer­ki­tys­tä. Voim­me aja­tel­la, et­tä lah­ja on jo­ta­kin, min­kä saam­me jos­ta­kin syys­tä it­sel­lem­me, vaik­ka­pa syn­ty­mä­päi­vä­nä. Toi­nen lah­ja-sa­nan mer­ki­tys ku­vaa ih­mi­sel­le an­net­tua tai­toa teh­dä jo­ta­kin eri­tyi­sen hy­vin.

Ju­ma­la on va­rus­ta­nut mei­dät ih­mi­set eri­lai­sil­la lah­joil­la. Jol­la­kin on eri­tyi­nen tai­to opet­taa, neu­voa ja oh­ja­ta toi­sia. Toi­nen voi ol­la hyvä kuun­te­le­maan, ym­mär­tä­mään ja roh­kai­se­maan. Jol­la­kin on eri­tyi­nen tai­to osa­ta aset­tua toi­sen ase­maan, näh­dä toi­sen vai­keu­det ja osa­ta ru­koil­la toi­sen puo­les­ta. Joku on tai­ta­va toi­mi­maan ja aut­ta­maan käy­tän­nön asi­ois­sa.

Ar­mo­lah­jat pal­ve­lu­teh­tä­vis­sä

Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työs­sä tar­vi­taan eri­lai­sia lah­jo­ja ja tai­to­ja. Sik­si Ju­ma­la on ja­ka­nut seu­ra­kun­taan­sa mo­nen­lai­sia ar­mo­lah­jo­ja. Apos­to­li Paa­va­li kir­joit­taa: ”Ar­mo­lah­jo­ja on mo­nen­lai­sia, mut­ta Hen­ki on sama” (1. Kor. 12:4).

Sii­o­nin työ­hön si­säl­tyy mo­nen­lai­sia teh­tä­viä. Paa­va­li sa­noo, et­tä myös pal­ve­lu­teh­tä­viä on mo­nen­lai­sia, mut­ta Her­ra on sama (1. Kor. 12:5). Ih­mis­ten eri­lai­suus ja lah­jo­jen mo­ni­nai­suus on rik­kaut­ta. Eri­lai­sia ih­mi­siä ja eri­lai­sia lah­jo­ja tar­vi­taan.

Suu­rin niis­tä on rak­kaus

Tär­kein omi­nai­suus Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työs­sä on elä­väs­tä us­kos­ta kum­pu­a­va rak­kaus ja halu osal­lis­tua työ­hön. Apos­to­li kir­joit­taa, et­tä ar­mo­lah­jat il­man rak­kaut­ta ovat tur­hia (1. Kor. 13).

Ju­ma­lan pää­mää­rä­nä on rak­kau­den ja py­hyy­den to­teu­tu­mi­nen koko luo­ma­kun­nas­sa. Ru­kouk­sem­me on, et­tä Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ sai­si me­nes­tyä. Ju­ma­lan an­ta­mat ar­mo­lah­jat ovat tätä tar­koi­tus­ta var­ten. Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­tä teh­dään, jot­ta mah­dol­li­sim­man moni löy­täi­si ar­mol­li­sen Ju­ma­lan sy­dä­meen­sä.

Ian­kaik­ki­sen elä­män lah­ja

Raa­mat­tu pu­huu lah­jas­ta, jon­ka ih­mi­nen saa il­man omaa an­si­o­ta. Se on elä­vän us­kon lah­ja. Us­ko­mal­la syn­tin­sä an­teek­si ih­mi­nen pää­see osal­li­sek­si täs­tä Ju­ma­lan ar­mo­lah­jas­ta. Sa­mal­la pää­see osal­li­sek­si myös ian­kaik­ki­sen elä­män lah­jas­ta. Paa­va­li kir­joit­taa: ”Syn­nin palk­ka on kuo­le­ma, mut­ta Ju­ma­lan ar­mo­lah­ja on ian­kaik­ki­nen elä­mä Kris­tuk­ses­sa Jee­suk­ses­sa, mei­dän Her­ras­sam­me” (Room. 6:23).

Vaik­ka us­ko­va ei löy­täi­si mi­tään eri­tyi­siä lah­jo­ja tai tai­to­ja it­ses­tään, hän pää­see pe­ri­mään ian­kaik­ki­sen elä­män tai­vaas­sa. Rik­ko­mus­tem­me täh­den ris­tiin­nau­lit­tu Jee­sus Kris­tus on so­vit­ta­nut kaik­ki syn­tim­me. Ju­ma­lan ar­mos­ta, us­kon kaut­ta, omal­ta puo­lel­taan syn­ti­nen ih­mi­nen saa Ju­ma­lan rak­kau­des­ta pe­riä ian­kaik­ki­sen elä­män tai­vaas­sa.

Pek­ka Töl­li

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 25.4.2018

Ku­vi­tus­ku­va: Päi­vi Pel­to­nie­mi

31.5.2020

Jee­sus sa­noi: "Jos te ra­kas­tat­te mi­nua, te nou­da­tat­te mi­nun käs­ky­jä­ni. Minä kään­nyn Isän puo­leen, ja hän an­taa teil­le toi­sen puo­lus­ta­jan, joka on kans­san­ne ikui­ses­ti. Tämä puo­lus­ta­ja on To­tuu­den Hen­ki." Joh. 14:15-17

Viikon kysymys