JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Ope­ta lap­se­si tur­vau­tu­maan Ju­ma­laan

Päivämies
Matkaevääksi
16.10.2019 6.42

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302445820191016064200

Mitä minä tein vää­rin? Olin­ko lii­an an­ka­ra vai lii­an sal­li­va? Oli­ko ko­tim­me hen­ki oi­kea? Osa­sin­ko an­taa hy­vän esi­mer­kin us­ko­vai­sen elä­mäs­tä? Näin miet­ti­vät äi­ti ja isä, kun lap­si on il­moit­ta­nut, et­tei jak­sa enää us­koa ja elää Ju­ma­lan val­ta­kun­nan mat­ka­saa­tos­sa.

Muis­tan työ­vuo­sil­ta­ni nuo­ren, joka jäi kiin­ni ra­han va­ras­ta­mi­ses­ta. Pit­kien kes­kus­te­lu­jen jäl­keen hän myön­si teon. Hä­nes­tä nä­kyi ka­tu­mus. It­kien hän ky­syi, mitä hä­nen pi­tää nyt teh­dä. Kun ky­syt­tiin, mitä ko­to­na on ope­tet­tu te­ke­mään sa­mas­sa ti­lan­tees­sa, hän ei tien­nyt.

Kas­va­tus­vas­tuu on ko­dil­la. Kun Ju­ma­la lah­joit­taa per­hee­seen lap­sen, hän an­taa myös teh­tä­vän. Tä­hän teh­tä­vään van­hem­mat pyy­tä­vät avuk­seen kum­me­ja. Us­ko­vai­set van­hem­mat, iso­van­hem­mat ja kum­mit pyy­tä­vät Ju­ma­lal­ta tai­toa, ym­mär­rys­tä ja voi­maa oh­ja­ta lap­sia elä­mään Ju­ma­lan sa­nan neu­vo­jen mu­kaan.

Kas­vat­ta­jat ha­lu­a­vat vie­dä lap­sia py­hä­kou­luun, päi­vä­ker­hoon, raa­mat­tu­luok­kaan ja seu­roi­hin, kos­ka niis­sä pu­hu­taan Ju­ma­lan sa­naa ja ope­te­taan elä­mään sen mu­kaan. Sil­ti­kin lo­pul­li­nen vas­tuu jää ko­dil­le ja van­hem­mil­le.

Psal­mis­sa 78 ope­te­taan, et­tä tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le tu­lee ker­toa ”Her­ran voi­mas­ta, Her­ran te­ois­ta, ih­meis­tä, joi­ta hän on teh­nyt”. Näin tu­lee teh­dä, et­tä tu­le­va pol­vi op­pi­si tun­te­maan ne ja ker­toi­si ne taas omil­le lap­sil­leen, jot­ta kaik­ki osai­si­vat tur­vau­tua Ju­ma­laan.

Muis­tan van­han pu­hu­jan, jol­la oli ta­pa­na mai­ni­ta ”us­ko­ne­lä­män aak­ko­sis­ta”. Hän ku­va­si us­ko­vai­sen elä­mää, et­tä ”olem­me ai­na en­sim­mäi­sel­lä osas­tol­la” eli ”eka­luo­kal­la”. Sitä ku­vas­taa myös us­ko­vai­ses­ta Raa­ma­tus­sa käy­tet­ty ni­mi­tys ”Ju­ma­lan lap­si”. Apos­to­li Jo­han­nes kir­joit­ti: ”Kat­so­kaa, kuin­ka suur­ta rak­kaut­ta Isä on meil­le osoit­ta­nut: me olem­me saa­neet Ju­ma­lan lap­sen ni­men, ja hä­nen lap­si­aan me myös olem­me” (1. Joh. 3:1).

Jos us­ko­vai­sel­la saa säi­lyä lap­sen mie­li, hän on val­mis ot­ta­maan vas­taan Ju­ma­lan sa­nan neu­vo­ja, an­toi­vat­pa nii­tä van­hem­mat, iso­van­hem­mat, kum­mit tai sa­mas­sa mat­ka­saa­tos­sa kil­voit­te­le­vat toi­set us­ko­vai­set eli Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta. Ju­ma­la it­se pu­huu seu­ra­kun­nas­saan. Ju­ma­la on an­ta­nut jo­kai­sel­le lap­sel­leen myös Py­hän Hen­gen, jota on kut­sut­tu usein ko­ti­o­pet­ta­jak­si. Jee­sus lu­pa­si sen ope­tus­lap­sil­leen läh­tön­sä edel­lä. (Joh. 14:16.)

Ot­si­kon teks­tis­sä mai­nit­tu kas­vat­ta­jan teh­tä­vä on vaa­ti­va. Ju­ma­lan sa­nan neu­vo­ja on te­roi­tet­ta­va ”ali­no­maa”, ja niis­tä tu­lee pu­hua, ol­tiin­pa ko­to­na tai mat­kal­la, ma­kuul­la tai jal­keil­la. Ja vie­lä: ”Sido ne mer­kik­si kä­tee­si ja pidä nii­tä tun­nuk­se­na ot­sal­la­si. Kir­joi­ta ne ko­ti­si oven­pie­liin ja kau­pun­ki­si port­tei­hin.” (5. Moos. 6:8–9.)

Tuo vaa­ti­van tun­tui­nen toi­min­ta­oh­je tar­koit­taa, et­tä Ju­ma­lan lap­si kil­voit­te­lee us­ko­vai­se­na ko­dis­sa ja muu­al­la ja elää Ju­ma­lan val­ta­kun­nan evan­ke­liu­mis­ta ei­kä ota lo­maa tai va­paa­päi­viä va­el­luk­ses­ta. Sil­loin säi­lyy myös us­ko­mi­sen ilo.

Ju­ha­ni Ala­ran­ta

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä nro 42_16.10.2019

18.9.2020

Syn­tim­me ovat meil­le lii­an ras­kaat, mut­ta sinä an­nat ne an­teek­si. Au­tu­as se, jon­ka sinä va­lit­set! Hän saa tul­la luok­se­si ja asua py­hä­kös­sä­si. Ps. 65:4–5

Viikon kysymys