JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Pe­lon pau­lois­ta tur­vaan

Päivämies
Matkaevääksi
7.2.2018 7.00

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109284120180207070000

Useim­mi­ten pe­lot, jot­ka pai­na­vat ih­mi­sen miel­tä, ovat tur­hia. Ne voi­vat ol­la oman mie­li­ku­vi­tuk­sen tai kiel­tei­sen asen­teen tuot­tei­ta.

Kui­ten­kin nämä tun­teis­ta nou­se­vat pe­lot ja uh­ka­ku­vat vai­kut­ta­vat ih­mi­seen ku­lut­ta­en ener­gi­aa ja la­maan­nut­ta­en toi­min­taa. Pel­ko­jen ta­kia mo­net asi­at jää­vät te­ke­mät­tä.

Tur­va­ver­kos­sa

On ai­heel­li­si­a­kin pel­ko­ja ja huo­lia, joi­den vies­ti on otet­ta­va va­ka­vas­ti. Tur­val­li­suu­den alu­eel­la on asi­oi­ta, joi­hin on en­nak­koon va­rau­dut­ta­va, esi­merk­ki­nä pa­lo­va­kuu­tuk­sen ot­ta­mi­nen. Vä­lin­pi­tä­mät­tö­myy­teen ei ole va­raa.

Myös kan­sa­kun­ta­na mei­dän tu­lee huo­leh­tia tur­val­li­suu­des­tam­me. Sen olem­me sa­ta­vuo­ti­sen Suo­men his­to­ri­as­ta op­pi­neet.

Suo­mi kuu­luu tur­val­li­sim­piin mai­hin maa­il­mas­sa. Tär­keä asia tur­val­li­suu­den luo­ja­na on jär­jes­täy­ty­nyt yh­teis­kun­ta: oi­keu­den­mu­kai­nen lain­sää­dän­tö ja oi­keus­lai­tos. Tä­hän kuu­lu­vat myös de­mok­raat­ti­nen pää­tök­sen­te­ko, ää­ni­oi­keus ja sa­nan­va­paus.

Tur­va­verk­ko tar­koit­taa yh­teis­kun­nan ta­sol­la sitä, et­tä jo­kai­ses­ta kan­sa­lai­ses­ta huo­leh­di­taan kai­kis­sa olo­suh­teis­sa. Yk­si­tyi­sen ih­mi­sen kan­nal­ta ih­mis­suh­teil­la on vai­ku­tus­ta tur­val­li­suu­den ja elä­mä­ni­lon ko­ke­mi­seen.

Suo­jas­sa ja so­vus­sa

Lu­em­me Isä mei­dän -ru­kouk­ses­sa, kuin­ka Lut­her se­lit­tää jo­ka­päi­väi­sen lei­pään kuu­lu­vak­si myös työn, ta­lou­del­li­sen sel­vi­ä­mi­sen, ter­vey­den lah­jan, rau­han ja so­vun kan­so­jen ja ih­mis­ten vä­lil­lä, päät­tä­jien vii­sau­den sekä sen, et­tä Ju­ma­la siu­nai­si elä­määm­me kai­kis­sa vai­heis­sa.

Tur­val­li­nen lap­suus on tär­keä asia. Ra­kas­ta­vat ja huo­leh­ti­vat van­hem­mat luo­vat lap­sil­le tur­val­li­sen läh­tö­koh­dan elä­mään. Täl­lai­sis­sa ko­deis­sa kas­vaa vas­tuu­ta ot­ta­via ja yh­teis­työ­ky­kyi­siä ai­kui­sia.

Erääs­sä kan­san­lau­lus­sam­me ku­va­taan pu­hut­te­le­vas­ti tur­val­li­suu­den muo­dos­tu­mi­sen poh­jaa. ”Tie­dän pai­kan ar­ma­han, rau­hal­li­sen, iha­nan, jos on olo on­ne­kas, elo tyy­ni suo­ja­kas. Sepä ko­ti­kul­ta on, koti kal­lis ver­ra­ton…”

Her­ran pe­los­sa vii­sau­den al­ku

Is­tu­es­sa­ni kan­sa­kou­lus­sa Suo­mus­sal­mel­la luin joka aa­mu yh­tä suu­rin ja ih­met­te­le­vin sil­min sei­nän ylä­ra­jas­sa kir­joi­tet­tua teks­tiä: ”Her­ran pel­ko on vii­sau­den al­ku!” Ih­met­te­lin sen sa­no­maa. Myö­hem­min olen ym­mär­tä­nyt, mitä se tar­koit­taa.

Ju­ma­lan pel­koa on kah­den­lais­ta. Ju­ma­laa voi pe­lä­tä sik­si, et­tä ko­kee hä­net ran­kai­si­ja­na ja uh­ka­na. Tämä pel­ko on luon­nol­lis­ta sil­loin, kun sy­dän­tä vai­vaa­vat an­teek­si saa­mat­to­mat pa­hat teot ja syn­nit.

Toi­sen­lai­nen Ju­ma­lan pel­ko syn­tyy sil­loin, kun saa us­koa Ju­ma­lan ar­mos­ta kaik­ki syn­nit an­teek­si. Va­pah­ta­jan val­mis­ta­man au­tuu­den omis­ta­mi­nen muut­taa mie­len; Ju­ma­lan kas­vot il­me­ne­vät lau­pi­aan Isän kas­voi­na. Her­ran pel­ko muut­tuu tur­van tun­teek­si, niin kuin lap­sel­la, joka ra­kas­taa isään­sä.

Ju­ma­lan tur­vas­sa

Par­haan tur­van an­taa siis Ju­ma­la; hän lu­paa pi­tää meis­tä hy­vää huol­ta kai­kis­sa elä­mäm­me vai­heis­sa. Vir­si­lau­la­ja on ku­vail­lut: ”Kun on tur­va Ju­ma­las­sa, tur­vas­sa on pa­rem­mas­sa kuin on täh­ti tai­va­hal­la, lin­tu emon sii­ven al­la” (Vk. 397:1).

Tur­val­li­suut­ta voi tun­tea myös sil­loin, kun us­ko­nys­tä­vät tu­ke­vat ja roh­kai­se­vat ko­et­te­le­mus­ten kes­kel­lä. Ih­mi­nen saa ko­kea tär­ke­ää yh­teyt­tä sa­mas­sa us­kon hen­ges­sä kil­voit­te­le­vien kans­sa.

To­del­li­sen tur­van an­ta­van juh­la­kau­pun­gin ovet ovat avoin­na. Kol­kut­ta­val­le ava­taan ovi Ju­ma­lan val­ta­kun­nan evan­ke­liu­mis­sa, jos­sa Ju­ma­lan Poi­ka, Her­ram­me, aset­tuu sy­dä­meen us­kol­la omis­tet­ta­vak­si.

Ant­ti Kemp­pai­nen

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 7.2.2018

Ku­vi­tus­ku­va: Anu Tof­fe­ri

25.11.2020

Sil­lä niin kuin kaik­ki ih­mi­set Aa­da­mis­ta osal­li­si­na kuo­le­vat, niin myös kaik­ki Kris­tuk­ses­ta osal­li­si­na teh­dään elä­vik­si, jo­kai­nen vuo­rol­laan.

1. Kor. 15:22–23

Viikon kysymys