JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Py­sy­vän sa­nan voi­ma

Päivämies
Matkaevääksi
6.6.2018 6.58

Juttua muokattu:

31.12. 09:27
2019123109275120180606065800

Ih­mi­sel­le on tär­ke­ää voi­da il­mais­ta it­se­ään sa­noil­la. Sa­noil­la ker­rom­me pe­ru­sa­si­oi­ta, ku­ten mitä kuu­luu, mitä ha­lu­an. Sa­noil­la vas­taam­me, kun meil­tä ky­sy­tään.

Sa­no­jen avul­la teem­me myös eri­lai­sia so­pi­muk­sia, jois­sa joko suu­sa­nal­li­ses­ti lu­va­taan jo­ta­kin tai mer­kit­tä­väm­mäs­sä ta­pauk­ses­sa ha­lu­taan teh­dä kir­jal­li­nen so­pi­mus. Täl­löin­kin so­vit­ta­va il­mais­taan sa­noil­la.

Pi­tää­kö sana?

Ys­tä­vyys­suh­teis­saan ih­mi­set ha­lu­a­vat luot­taa tois­ten­sa sa­noi­hin. Mo­nil­la ih­mi­sil­lä on pit­kä­ai­kai­sia lä­hei­siä ja luot­ta­muk­sel­li­sia ys­tä­vyys­suh­tei­ta. Nii­tä toi­voi­si ole­van kai­kil­la ih­mi­sil­lä.

Kui­ten­kin sitä, mitä ih­mi­nen si­sim­mäs­sään tun­tee ja ko­kee, ei ku­kaan pys­ty täy­sin toi­sel­le ih­mi­sel­le ker­to­maan. Moni on jou­tu­nut ko­ke­maan, et­tei pit­kä­ai­kai­nen ja luot­ta­muk­sel­li­nen ih­mis­suh­de ole kes­tä­nyt. On etään­nyt­ty tai vä­lit ovat rik­kou­tu­neet jopa ko­ko­naan.

Ih­mis­ten vä­lil­lä so­vit­tuun sa­naan ei voi ai­na luot­taa. Ta­lou­del­li­sis­ta asi­ois­ta so­vit­ta­es­sa on tar­peen teh­dä kir­jal­li­nen so­pi­mus ja mer­ki­tä yk­si­tyis­koh­tai­ses­ti ylös, mitä on tark­kaan ot­ta­en so­vit­tu.

Näis­sä so­pi­muk­sis­sa tar­vi­taan usein eril­li­set va­kuu­det, jos toi­nen so­pi­ja­puo­li ei sit­ten­kään toi­mi so­vi­tun mu­kai­ses­ti.

Ju­ma­lan lu­paus pi­tää

Ju­ma­la on an­ta­nut sa­nan­sa ih­mis­tä var­ten en­nen ajan al­kua Po­jas­saan Jee­suk­ses­sa Kris­tuk­ses­sa. Ju­ma­lan sana on lu­paus ih­mi­sen pe­las­ta­mi­ses­ta sie­lun­vi­hol­li­sen val­las­ta kirk­kau­den tai­vaa­seen.

Lu­pauk­sen sa­nas­ta on an­net­tu täy­si va­kuus, mak­set­tu täy­si hin­ta. Ih­mi­sel­lä on mah­dol­li­suus saa­da pe­las­tus an­si­ot­to­ma­na täy­sin ar­mos­ta us­kon kaut­ta.

Her­ran sana py­syy ikui­ses­ti. Ju­ma­la an­toi sa­nan­sa en­sin en­sim­mäi­sel­le ih­mis­pa­ril­le syn­tiin­lan­kee­muk­sen jäl­keen. Sen ih­mi­nen ot­ti us­kol­la vas­taan.

Lu­paus täyt­tyy vai­heit­tain

Van­han lii­ton Ju­ma­lan lap­set saar­na­si­vat lu­pauk­sen sa­naa ja us­koi­vat sii­hen.

Kun ai­ka täyt­tyi, sana tuli li­hak­si. Py­häs­tä Hen­ges­tä siin­nyt Ju­ma­lan Poi­ka syn­tyi jou­lu­na maa­il­maan.

Lu­pauk­sen sana täyt­tyi pää­si­äi­se­nä, kun Jee­sus Kris­tus nou­si syn­nin ja kuo­le­man voit­ta­ja­na hau­das­ta. Lu­pauk­sen sa­naa saar­na­taan edel­leen maan­pääl­lä Py­hän Hen­gen voi­mal­la jo­kai­sel­le, joka ot­taa sen us­kol­la vas­taan.

Ker­ran, kun Ju­ma­lan ai­ka täyt­tyy, to­teu­tuu se, mitä jo alus­sa sana lu­pa­si: Ju­ma­lan Poi­ka Jee­sus Kris­tus tu­lee nou­ta­maan lu­pauk­sen sa­nan us­kol­la vas­taa­not­ta­neet tai­vaa­seen.

Pie­ta­rin ver­taus sie­me­neen

Pie­ta­ri ke­hot­taa kir­jees­sään sen vas­taa­not­ta­jia ra­kas­ta­maan toi­si­aan us­kol­li­ses­ti ja kai­kes­ta sy­dä­mes­tä: ”Olet­te­han te syn­ty­neet uu­des­ti, et­te ka­to­a­vas­ta sie­me­nes­tä, vaan ka­to­a­mat­to­mas­ta, Ju­ma­lan elä­väs­tä ja py­sy­väs­tä sa­nas­ta. Sil­lä ih­mi­nen on kuin ruo­ho, ih­mi­sen kau­neus kuin ke­don kuk­ka. Ruo­ho kui­vuu, kuk­ka la­kas­tuu, mut­ta Her­ran sana py­syy iä­ti. Juu­ri tämä sana on teil­le ilo­sa­no­ma­na ju­lis­tet­tu.”

Ju­lis­tet­tu sana on elä­vä ja elä­väk­si te­ke­vä. Sana on sie­men, joka hy­väs­sä maas­sa kas­vaa hy­vän sa­don. Täs­sä sa­nas­sa on voi­ma, joka vai­kut­taa kas­vun ja ai­na uu­des­taan vir­voit­taa us­koa, jot­ta se py­syy elos­sa.

Han­nu Ter­vo­nen

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 6.6.2018

5.7.2020

Jee­sus sa­noo: "Mene, älä­kä enää tee syn­tiä." Joh. 8:11

Viikon kysymys