JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Sa­nan­saat­ta­jat ju­lis­ta­vat ar­mo­töis­tä

Päivämies
Matkaevääksi
18.4.2018 7.00

Juttua muokattu:

31.12. 09:27
2019123109272620180418070000

Hyvä lu­ki­ja. Olet elä­mäs­sä­si vas­taa­not­ta­nut lu­ke­mat­to­man mää­rän vies­te­jä, sekä lu­et­ta­via et­tä kuun­nel­ta­via, si­nul­le ni­mel­lä­si osoi­tet­tu­ja tai ih­mis­jou­koil­le suun­nat­tu­ja.

Otam­me vies­te­jä vas­taan eri puo­lil­ta maa­il­maa. Nuo vies­tit tun­tu­vat pää­o­sin ker­to­van syn­kis­tä ta­pah­tu­mis­ta, jot­ka pyr­ki­vät val­taa­maan mie­lem­me. Olet eh­kä it­se­kin jou­tu­nut jos­kus vie­mään sa­naa ikä­väs­tä ta­pah­tu­mas­ta tai asi­as­ta. On ol­lut ai­van vält­tä­mä­tön­tä saat­taa se asi­a­no­sai­sen tie­toon. Vas­taa­not­ta­jan on niin ikään ol­lut tär­ke­ää saa­da tuo vies­ti.

Vies­tin­tuo­jat ker­to­vat ilo­sa­no­maa

Mo­net Van­han tes­ta­men­tin kir­jat vä­lit­tä­vät meil­le pro­feet­to­jen Ju­ma­lal­ta saa­mia il­moi­tuk­sia. Ju­ma­lan il­moi­tuk­set ei­vät jätä ih­mis­tä toi­vot­to­muu­den ti­laan, ei­vät vai­keis­sa­kaan elä­män­ti­lan­teis­sa. Ju­ma­lan ar­mol­li­suut­ta ja kaik­ki­val­tiut­ta ju­lis­taa Je­sa­jan kir­jan pro­feet­ta seu­raa­vas­ti: ”Her­ran ar­mo­töi­tä minä ju­lis­tan, Her­ran ylis­tet­tä­viä te­ko­ja, muis­ta­en kaik­kea sitä, min­kä Her­ra on meil­le teh­nyt, hä­nen suur­ta hy­vyyt­tään Is­ra­e­lia koh­taan, kaik­kea, min­kä hän on sil­le teh­nyt, hän, joka on us­kol­li­nen ja täyn­nä ar­moa.” (Jes. 63:7.)

Useis­sa Raa­ma­tun ta­pah­tu­mis­sa en­ke­lit toi­mi­vat sa­nan­saat­ta­ji­na. Sa­nan­saat­ta­jia ovat myös Ju­ma­lan lap­set. He ovat saa­neet omak­seen Ju­ma­lan Po­jan, Jee­suk­sen, lu­nas­tus­työn. Tuo­hon lu­nas­tuk­seen, syn­tien so­vi­tuk­seen us­koi­vat jo en­nen Jee­suk­sen syn­ty­mää elä­neet. Sii­hen ke­hot­ta­vat sa­nan­saat­ta­jat tä­nään­kin us­ko­maan, loh­dul­li­seen sa­no­maan loh­dut­to­mien sa­no­mien kes­kel­lä.

Ju­ma­la pu­hut­te­lee lap­si­aan

Ju­ma­la pu­huu ih­mi­sel­le myös luo­mis­työs­sään, kaik­ki­al­la ym­pä­ril­läm­me. Sa­nan­saat­ta­ja­naan hän usein käyt­tää pien­tä ih­mis­tä, joka lap­se­nus­kol­laan il­mai­see sy­vin­tä us­kon sa­lai­suut­ta, sa­moin kuin ih­mis­tä, joka ei syys­tä tai toi­ses­ta pys­ty sa­nal­li­ses­ti lä­hes­ty­mään tois­ta.

Sa­nan­saat­ta­ja on vain vä­li­kap­pa­le. Je­sa­jan kir­ja opet­taa täs­tä, et­tä ih­mi­sen pe­las­ta­ja ei ole sa­nan­saat­ta­ja, ei en­ke­li, vaan Ju­ma­lan Po­jan rak­kaus. Se sai hä­net lu­nas­ta­maan ih­mis­kun­nan kär­si­mi­sel­lään, kuo­le­mal­laan ja voit­ta­mal­la kuo­le­man. (Jes. 63:8, 9.)

Hen­ki­lö­koh­tai­nen us­ko an­taa ih­mi­sel­le elä­vän toi­von ja kan­taa hä­net ian­kaik­ki­seen elä­mään. Je­sa­jan kir­jan sa­noin: ”Tei­dän van­huu­ten­ne päi­viin saak­ka minä olen sama, vie­lä kun hiuk­sen­ne har­maan­tu­vat, minä tei­tä kan­nan. Niin minä olen teh­nyt ja niin yhä teen, minä nos­tan ja kan­nan ja pe­las­tan.” (Jes. 46:4.)

Veik­ko Si­vu­la

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 18.4.2018

Ku­vi­tus­ku­va, pal­mu­kyyh­ky Je­ru­sa­le­mis­sa: Erk­ki Ala­saa­re­la

31.5.2020

Jee­sus sa­noi: "Jos te ra­kas­tat­te mi­nua, te nou­da­tat­te mi­nun käs­ky­jä­ni. Minä kään­nyn Isän puo­leen, ja hän an­taa teil­le toi­sen puo­lus­ta­jan, joka on kans­san­ne ikui­ses­ti. Tämä puo­lus­ta­ja on To­tuu­den Hen­ki." Joh. 14:15-17

Viikon kysymys