JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

San­ka­ri saa kruu­nun

Päivämies
Matkaevääksi
31.10.2018 6.46

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109282920181031064600

Työs­sään hy­vin on­nis­tu­nei­ta hen­ki­löi­tä ha­lu­taan huo­mi­oi­da. An­si­o­merk­kien mää­rä ja pe­rus­teet vaih­te­le­vat. Jos­kus ih­mi­set tu­le­vat pal­ki­tuik­si pit­käs­tä työ­u­ras­ta.

Opin­to­jen ja tut­kin­to­jen saa­vu­tuk­set lai­te­taan mer­kil­le. Kil­pai­luis­sa me­nes­ty­nei­tä juh­li­taan ja on­ni­tel­laan mo­nin pal­kin­noin.

Val­lan sym­bo­li

Raa­ma­tun esi­mer­kit ker­to­vat, kuin­ka kruu­nu on ol­lut val­lan merk­ki. Ku­nin­kail­la on ol­lut kruu­nut pääs­sään, kun he ovat is­tu­neet val­tais­tui­mil­laan.

Daa­vi­din pää­hän pai­net­tiin Am­mo­nin ku­nin­kaan pääs­sä ol­lut kul­tai­nen kruu­nu, kun Daa­vid oli voit­ta­nut am­mo­ni­lai­sia vas­taan käy­dyn tais­te­lun (2. Sam. 12:30). Sa­moin or­po­tyt­tö Es­te­rin pää­hän ku­nin­gas pai­noi kruu­nun ja teki hä­nes­tä ku­nin­gat­ta­ren (Est. 2:17).

Hal­lit­si­ja saat­toi me­net­tää kruu­nun­sa huo­non hal­lit­se­mi­sen ja Ju­ma­lan sa­nan vas­tai­sen elä­män vuok­si. Kruu­nua voi­tiin so­vit­taa myös epä­ju­ma­lak­si nous­sei­den asi­oi­den ja esi­nei­den pääl­le huo­noin seu­rauk­sin.

Kruu­nu liit­tyy hal­lit­se­mi­sen li­säk­si myös ver­taus­ku­val­li­siin il­mai­sui­hin: Har­maat hiuk­set ovat kuin kruu­nu van­hurs­kaan pääs­sä. Sa­no­taan myös, et­tä kun­non vai­mo on mie­hen­sä kruu­nu.

Kruu­nat­tu kär­si­jä

Kruu­nu kuu­lui osak­si ju­ma­lan­pal­ve­lus­ta suo­rit­ta­van pa­pin va­rus­tus­ta. Her­ra neu­voi Moo­ses­ta lait­ta­maan kruu­nun Aa­ro­nin ja hä­nen poi­kien­sa pää­hän pap­peu­den sym­bo­lik­si ja mer­kik­si sii­tä, et­tä he oli­vat pap­pei­na Ju­ma­lan pal­ve­li­joi­ta (2. Moos. 29:9).

Kui­ten­kin his­to­ri­al­li­nen ja maa­il­man ja ih­mis­kun­nan mer­kit­tä­vin kruu­na­jais­ta­pah­tu­ma vie­tet­tiin Gol­ga­tan mä­el­lä: siel­lä kruu­nat­tiin kuo­le­man voit­ta­nut Va­pah­ta­jam­me ja ku­nin­kaam­me Her­ra Jee­sus Kris­tus. Hä­nen pää­hän­sä pai­net­tiin or­jan­tap­pu­rak­ruu­nu mer­kik­si Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ku­nin­kuu­des­ta.

Her­ram­me ja Va­pah­ta­jam­me on lu­nas­ta­nut mei­dät syn­ti­ve­las­tam­me. Hän on Ju­ma­lan val­ta­kun­nan ku­nin­gas. Lu­nas­tus­työn an­si­os­ta us­kos­sa lop­puun saak­ka kil­voi­tel­leen pää­hän on lu­vat­tu pai­naa kun­ni­an kruu­nu. Tuon tär­keim­män voi­ton­sep­pe­leen ih­mi­nen saa lah­ja­na il­man omia suo­ri­tuk­sia.

Ko­et­te­le­muk­set kes­tä­vä pal­ki­taan

He, jot­ka ovat saa­neet val­ta­kun­nan kan­sa­lai­suu­den, seu­raa­vat ku­nin­gas­ta. Jee­sus sa­noo: Minä olen an­ta­nut teil­le esi­mer­kin, seu­rat­kaa mi­nua. Maa­il­mas­sa teil­lä on ah­dis­tuk­sia ja vai­vaa. Ris­tin kan­ta­mi­nen ei ole help­po asia, mut­ta ol­kaa hy­väs­sä tur­vas­sa. Minä ole tei­dän kans­san­ne joka päi­vä maa­il­man lop­puun saak­ka. (Ks. Mark. 8:34.)

Kiu­sauk­sis­sa on kah­ta­lai­nen haas­te. Tais­te­lu syn­tiä vas­taan on tur­mel­tu­neel­le luon­nol­lem­me vai­ke­aa. Se on­nis­tuu vain Ju­ma­lan voi­min. Toi­nen kiu­sauk­sen ai­he tu­lee mu­kaan sil­loin, kun olem­me jou­tu­neet syn­tiin. Sil­loin­kin tar­vit­sem­me kiu­sauk­sen voit­ta­mis­ta. Vi­hol­li­nen, joka on kiu­san­nut ih­mis­tä ja saa­nut hä­net lan­ke­a­maan syn­tiin, sa­noo: ”Lo­pe­ta us­ko­mi­nen, kos­ka sinä olet niin huo­no kil­voit­te­li­ja.”

Syn­tiin lan­ke­a­vuu­ten­sa vuok­si ih­mis­tä ke­ho­te­taan jat­ku­vas­ti käy­mään ar­mois­tui­men eteen. Se on avoi­me­na ja ai­na ih­mis­ten kes­kuu­des­sa.

Jaa­kob (1:12) kir­joit­taa kir­jees­sään: ”Au­tu­as on se, joka ko­et­te­le­muk­ses­sa kes­tää. Sen kes­tet­ty­ään hän on saa­va voi­ton­sep­pe­leek­si elä­män. Ju­ma­la on sen lu­van­nut niil­le, jot­ka hän­tä ra­kas­ta­vat.”

Ant­ti Kemp­pai­nen

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 31.10.2018

Ku­vi­tus­ku­va: Rai­mo Kal­li­o­kos­ki

11.8.2020

Joka heik­koa sor­taa, her­jaa hä­nen Luo­jaan­sa, joka Luo­jaa kun­ni­oit­taa, ar­mah­taa köy­hää. Sa­nanl. 14:31

Viikon kysymys