JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Tai­vaal­li­nen tuo­ma­ri va­paut­taa us­ko­vat

Päivämies
Matkaevääksi
20.11.2019 6.44

Juttua muokattu:

2.1. 11:02
2020010211024220191120064400

Tuo­mit­se­mi­nen ja tuo­ma­ri esiin­ty­vät usein Raa­ma­tus­sa. Laki on si­nän­sä tut­tua meil­le kai­kil­le, ja sitä py­ri­tään nou­dat­ta­maan jo­ka­päi­väi­ses­sä elä­mäs­sä. Kui­ten­kin tuo­mio, tuo­mi­ois­tui­met ja tuo­ma­rit ovat py­sy­neet mi­nul­le vie­rai­na, hyvä näin.

It­sel­le­ni tuo­ma­ris­ta tu­lee en­sim­mäi­se­nä mie­leen se rai­ta­pai­tai­nen hen­ki­lö, joka jää­kiek­ko­kau­ka­los­sa kier­te­lee ja koit­taa näh­dä kai­ken oleel­li­sen, mitä ta­pah­tuu. Tuo­ma­rin teh­tä­vä­nä on val­voa, et­tä sään­tö­jä nou­da­te­taan ja tar­vit­ta­es­sa käyt­tää tuo­mi­o­val­taa ja ja­kaa ran­gais­tuk­sia. Tuo­ma­ri myös tuo­mit­see teh­dyt maa­lit ja on sitä kaut­ta päät­tä­mäs­sä, kuka sel­viy­tyy voit­ta­jak­si.

Täs­sä jää­kiek­ko­tuo­ma­ris­sa on mo­nia yh­dis­tä­viä te­ki­jöi­tä sii­hen tuo­ma­riin, jos­ta Raa­mat­tu pu­huu, mut­ta myös mer­kit­tä­viä ero­ja. Ken­täl­lä tuo­ma­ri te­kee pää­tök­set sen pe­rus­teel­la, mitä nä­kee. Tuo­mi­os­ta saat­taa ol­la eri­ä­viä mie­li­pi­tei­tä, ja se voi ol­la vää­rä ja epä­oi­keu­den­mu­kai­nen.

Tuo­ma­ri ei voi mil­lään näh­dä omil­la sil­mil­lään kaik­kea mitä ta­pah­tuu, kui­ten­kin hän käyt­tää suur­ta pää­tän­tä­val­taa ken­täl­lä. Tai­vaal­li­nen tuo­ma­ri taas ei kos­kaan tuo­mit­se vää­rin. Hän nä­kee kai­ken, tie­tää ja ym­mär­tää kai­ken ja on oi­keu­den­mu­kai­nen. Hän käyt­tää eh­dot­to­mas­ti suur­ta val­taa: ju­lis­taa tuo­mi­on, mut­ta myös va­paut­ta­van tuo­mi­on niil­le, jot­ka us­ko­vat.

Ih­mi­nen tuo­mit­see oman ym­mär­ryk­sen­sä mu­kaan, mut­ta Ju­ma­la tuo­mit­see oman kaik­ki­val­ti­aan, kaik­ki­tie­tä­vän ym­mär­ryk­sen­sä mu­kaan. Raa­ma­tun mu­kaan on vain kak­si mah­dol­lis­ta tuo­mi­o­ta: joko ian­kaik­ki­nen ka­do­tus ja ero Ju­ma­las­ta tai sit­ten ian­kaik­ki­nen ilo Ju­ma­lan luo­na tai­vaas­sa. Ei mi­tään vä­li­muo­toa, vaan joko tai. Ei ta­sa­pe­liä ei­kä jat­ko­ai­ko­ja, vaan joko voit­to tai hä­viö. Mut­ta myös var­ma luot­ta­mus sii­hen, et­tä Ju­ma­la ei tee tuo­ma­ri­vir­hei­tä ei­kä vää­riä tul­kin­to­ja, vaan an­taa eh­dot­to­man oi­keu­den­mu­kai­sen tuo­mi­on. ”Jos Ju­ma­la on mei­dän puo­lel­lam­me, kuka voi ol­la mei­tä vas­taan?” (Room 8:31.)

Ih­mi­sen elä­mä ei kul­je ai­na, jos kos­kaan, suo­ra­vii­vai­ses­ti ja hel­pos­ti koh­ti maa­lia. Ih­mi­sen elä­mään kuu­luu mo­nen­lais­ta mut­kaa ja vai­het­ta. Ju­ma­la kul­jet­taa mo­nen­lai­sia pol­ku­ja ja an­taa sekä me­nes­tys­tä et­tä ko­et­te­le­mus­ta elä­määm­me. Mut­ta vaik­ka kul­ki­sim­me pi­me­äs­sä laak­sos­sa, ei tar­vit­se pe­lä­tä mi­tään pa­haa (Ps. 23:4).

Kun saam­me us­koa, saam­me ol­la voi­man puo­lel­la. Pe­la­tes­sa­kin on mu­ka­va ol­la voit­ta­jan puo­lel­la, mut­ta kuin­ka pal­jon mu­ka­vam­paa ja tär­ke­äm­pää on ol­la elä­mäs­sä voit­ta­jan puo­lel­la. Ti­lan­teet saat­ta­vat vaih­del­la pe­lin ja elä­män ai­ka­na pal­jon­kin, mut­ta tär­kein­tä on elä­mäm­me vii­mei­sel­lä het­kel­lä, et­tä sil­loin sai­sim­me us­kos­sa um­mis­taa sil­mäm­me.

Ju­ma­la tie­tää ja tun­tee mei­dät jo­kai­sen lä­pi­ko­tai­sin, ei­kä ole meil­tä pal­joa vail­la. Ei meis­tä ole Ju­ma­lan tah­toa täyt­tä­mään, vaan riit­tää, et­tä us­kom­me voit­ta­jan so­vi­tus­työ­hön; et­tä Jee­sus on mi­nun puo­les­ta­ni kär­si­nyt ja so­vit­ta­nut juu­ri mi­nun syn­ti­ni Gol­ga­tal­la sekä ylös­nou­se­mi­sel­laan avan­nut mi­nul­le­kin tien tai­vaa­seen.

Han­nu In­ke­roi­nen

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 20.11.2019

25.7.2021

Jee­sus sa­noo: "Jo­kai­nen, joka kuu­lee nämä sa­na­ni ja te­kee nii­den mu­kaan, on kuin jär­ke­vä mies, joka ra­ken­si ta­lon­sa kal­li­ol­le." Matt. 7:24

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?

Lap­si olen pie­ni

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.