JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Tasa-ar­von maa

Matkaevääksi
11.8.2021 9.15

Juttua muokattu:

10.8. 09:34
2021081009342720210811091500

Mat­ti Kont­ka­nen

Mis­sä maas­sa tasa-ar­vo to­teu­tuu par­hai­ten? Olen käy­nyt siel­lä. Sin­ne voi va­paas­ti mat­kus­taa, mut­ta sen asuk­kail­la ei ole lu­paa mat­kus­taa mui­hin mai­hin. Se on hy­vin hoi­det­tu ja ra­jat hy­vin mer­kit­ty. Sin­ne voi aset­tua py­sy­väs­ti asu­maan, ja siir­ty­mä ta­pah­tuu se­re­mo­ni­al­li­ses­ti. Nyt jo var­maan ar­vaat, et­tä ky­sy­mys on hau­taus­maas­ta.

Kuo­le­ma tai­taa ol­la ai­nut elä­män­vai­he, jos­sa me ih­mi­set tu­lem­me ta­sa­ver­tai­sik­si. Edes syn­ty­mäs­sä em­me ole ihan sa­mal­la vii­val­la, elä­mäs­tä pu­hu­mat­ta­kaan.

Ta­sa­ver­tai­suus on ase­tet­tu ihan­teek­si omas­sa maas­sam­me­kin. Pal­jon on teh­ty ja toki ta­sa­ver­tai­suus on li­sään­ty­nyt. Sil­ti nä­em­me, et­tei se täy­sin to­teu­du. Ai­na löy­tyy nii­tä, jot­ka ha­lu­a­vat kil­pail­la pa­rem­mis­ta pai­kois­ta.

Yli­ver­tai­sek­si ja riip­pu­mat­to­mak­si pyr­ki­mis­tä on ol­lut ai­na. Sii­tä pu­huu muun mu­as­sa pro­fee­tan ku­vaus sii­tä, kuin­ka Her­ran päi­vä ku­kis­taa yl­pe­ät: ne, jot­ka ovat ra­ken­ta­neet tor­nein ja muu­rein va­rus­te­tut näyt­tä­vät ja tur­val­li­set asu­muk­set, jot­ka yl­pei­le­vät hu­vi­pur­sil­laan ja käy­vät kan­nat­ta­vaa ul­ko­maan­kaup­paa me­rel­lä kul­ke­vil­l­la lai­voil­la (Jes. 2:12–18).

Pro­fee­tan ku­vaus on yl­lät­tä­vän aja­ton. Ai­van kuin ih­mi­sel­lä oli­si ai­na ol­lut yl­pey­des­sään pak­ko­miel­le pyr­kiä ajal­li­ses­ti pa­rem­paan, kil­pail­la lä­him­mäis­ten­sä kans­sa ja tul­la Ju­ma­las­ta riip­pu­mat­to­mak­si.

Ju­ma­la py­säyt­tää yl­pe­än ih­mi­sen. Jos­kus se ta­pah­tuu elä­män­koh­ta­loi­den kaut­ta. Ih­mi­nen pet­tyy vas­toin­käy­mi­sis­sään ja koh­taa hal­lit­se­mat­to­mia voi­mia, ku­ten luon­non­voi­mat, sai­rau­den tai kuo­le­man.

Py­säh­ty­mi­nen voi ta­pah­tua myös si­ten, et­tä ih­mi­nen ta­ju­aa Ju­ma­lan suun­nat­to­man hy­vyy­den tai jou­tuu omas­sa­tun­nos­saan poh­ti­maan elä­män mer­ki­tys­tä ja omaa ase­maan­sa hä­nen edes­sään.

Jos Ju­ma­la suo, vii­mei­nen py­säh­dys ta­pah­tuu vie­lä kuo­le­man por­til­la. Mo­nes­ti äk­ki­kuo­le­ma tai et­si­kon ajan ohi me­ne­mi­nen ei kui­ten­kaan an­na sii­hen mah­dol­li­suut­ta.

Je­sa­jan sa­no­jen mu­kaan ker­ran tu­lee ai­ka, jol­loin kaik­kien pol­vien pi­tää ku­mar­ta­man Her­raa (Jes. 45:23). Noi­hin sa­noi­hin myö­hem­min apos­to­lit­kin viit­taa­vat.

Kaik­ki tu­le­vat vii­mei­sel­le tuo­mi­ol­le. Niis­tä seu­rois­ta ei voi jää­dä pois. Sil­loin elä­mä yk­sin­ker­tais­tuu. Ta­sa­ver­tai­suus to­teu­tuu. Pa­rem­muu­den il­luu­si­ot riis­tu­taan ih­mis­ten sil­mil­tä. On vain yk­si syn­tis­ten ih­mis­ten jouk­ko vas­taa­mas­sa te­ois­taan.

Sil­loin muis­te­taan Jee­suk­sen sa­nat: ”Mitä se hyö­dyt­tää ih­mis­tä vaik­ka hän voit­tai­si omak­seen koko maa­il­man mut­ta sai­si sie­lul­leen tur­mi­on” (Mark. 8:36). Vii­mei­sel­lä tuo­mi­ol­la ta­pah­tuu jako kah­teen jouk­koon: ar­mah­det­tui­hin syn­ti­siin ja nii­hin, jot­ka huk­ku­vat oma­va­rai­suu­teen­sa.

Hau­taus­maal­la­kin toi­sil­la on näyt­tä­väm­pi hau­ta­ki­vi ja etui­sam­pi paik­ka. Tai­vaas­sa ta­sa­ver­tai­suus ei ole ky­sy­mys. Ju­ma­la on nöy­ryyt­tä­nyt yl­pe­än ih­mi­sen. Maan pääl­lä on ar­mo­val­ta­kun­ta, joka kut­suu Ju­ma­lan py­säyt­tä­mää ih­mis­tä pa­ran­nuk­seen ja us­ko­maan syn­nit an­teek­si Jee­suk­sen so­vin­to­työn täh­den. ”Ju­ma­la on yl­pei­tä vas­taan, mut­ta nöy­ril­le hän an­taa ar­mon” (Jaak. 4:6).

25.10.2021

Ku­nin­kait­ten­kin edes­sä ker­ron ar­kai­le­mat­ta si­nun lii­tos­ta­si. Ps. 119:46

Viikon kysymys