JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Tul­koon pi­mey­teen valo

Päivämies
Matkaevääksi
4.2.2015 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:50
2020010123504720150204000000

Vuo­si 2015 on ni­met­ty kan­sain­vä­li­sek­si va­lon vuo­dek­si. Va­lon vuo­si pyr­kii tuo­maan esil­le va­loa hyö­dyn­tä­vien tie­tei­den mer­ki­tys­tä ih­mis­kun­nal­le.

Valo on elä­män pe­ru­se­del­ly­tys, jol­la on mer­kit­tä­vä osa kai­kes­sa toi­min­nas­sa. Eläm­me Suo­mes­sa vuo­de­nai­kaa, jol­loin pi­meys luon­nos­sa al­kaa hel­lit­tää. Va­lon mää­rä kas­vaa päi­vä päi­väl­tä, ja au­rin­ko al­kaa läm­mit­tää Poh­jo­lan asuk­kai­ta.

Ke­vään va­los­sa pal­jas­tuu yl­lät­tä­en myös kes­ki­tal­ven hä­mä­rän pei­tos­sa ol­lut lika. Li­ka­läi­kät ik­ku­nois­sa ja ym­pä­ris­tös­sä saa­vat huo­maa­maan va­lon mää­rän li­sään­ty­mi­sen. Eh­kä au­rin­gon li­sään­ty­nyt valo kut­suu mei­tä sii­vo­a­maan eli­nym­pä­ris­tö­äm­me.

Hen­gel­li­sen elä­män edel­ly­tys

Valo on myös hen­gel­li­sen elä­män pe­ru­se­del­ly­tys. Jee­sus toi va­lon maa­il­maan. Sii­tä ker­too meil­le jou­lu­e­van­ke­liu­mi. Va­lon mer­kit­tä­vä­nä to­dis­ta­ja­na oli Jo­han­nes Kas­ta­ja. Hän tuli ju­lis­ta­maan va­los­ta, jot­ta kaik­ki ih­mi­set us­koi­si­vat sii­hen. Jo­han­nes ke­hot­ti yl­pe­ää ih­mis­miel­tä nöyr­ty­mään ja ot­ta­maan lap­sen­kal­tai­ses­ti vas­taan maa­il­man Va­pah­ta­jan.

Jo­han­nes Kas­ta­jan sur­maa­mi­nen ker­too ih­mis­mie­len pi­mey­des­tä. Syn­nin or­juu­des­sa elä­vä ih­mi­nen kaih­taa va­loa ja pyr­kii hä­vit­tä­mään elä­mää tuo­van va­lon. Pi­mey­des­sä elä­vä ih­mi­nen pel­kää Ju­ma­lan pa­ran­ta­vaa va­loa.

Jo­han­nes Kas­ta­ja ha­lu­si to­dis­taa Kris­tuk­sen va­los­ta, mut­ta sen ajan pi­mey­des­sä elä­vät ih­mi­set pel­kä­si­vät sitä. Myös Van­han tes­ta­men­tin ai­ka­na to­det­tiin: ”Pi­mey­den mie­het ka­pi­noi­vat va­loa vas­taan. He ei­vät tun­ne va­lon tei­tä, va­lon pol­ku­ja he ei­vät kul­je.” (Job. 24:13.)

Ju­ma­las­ta tu­le­va valo tun­keu­tuu ih­mi­sen si­sim­pään ja pal­jas­taa sen si­säl­lön. Py­hän Hen­gen voi­mas­ta pu­hu­tun sa­nan kuu­los­sa olem­me ikään kuin rönt­ge­nis­sä.

Psal­min kir­joit­ta­ja ihas­te­li: ”Kun si­nun sa­na­si avau­tuu, se va­lai­see, tyh­mä­kin saa sii­tä ym­mär­rys­tä” (Ps. 119:130). Ym­mär­räm­me­kö ai­na tuon va­lon mer­ki­tys­tä?

Va­lon to­dis­ta­jia

Paa­va­li ihas­te­lee sitä, et­tä Kris­tuk­sen kas­voil­ta sä­tei­le­vä Ju­ma­lan kirk­kaus opi­taan tun­te­maan Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa (2. Kor. 4:6). Tätä va­loa ei voi näh­dä val­ta­kun­nan ul­ko­puo­lel­la.

Ko­rint­to­lais­kir­jees­sä Paa­va­li ker­too, et­tä ”maa­il­man ju­ma­la” on so­kais­sut epä­us­koi­sen ih­mi­sen. Täs­tä syys­tä hän ei näe Kris­tuk­sen evan­ke­liu­min kirk­kau­des­ta sä­tei­le­vää va­loa. (2. Kor. 4:4.) Syn­nin pi­meys on niin voi­ma­kas, et­tä se te­kee ih­mi­sen hen­gel­li­ses­sä mie­les­sä so­ke­ak­si.

Kris­tuk­sen valo voit­taa syn­nin pi­mey­den. Sen va­lon to­dis­ta­ji­na ovat kaik­ki Kris­tuk­sen va­los­ta osal­li­set ih­mi­set. Ju­ma­lan sa­nas­ta nou­se­va kirk­kaus on va­lo­na pi­me­ne­väs­sä maa­il­mas­sa. Se valo, joka Kris­tuk­sen omis­ta vä­lit­tyy, ei ole ih­mi­ses­tä nou­se­vaa va­loa, vaan Ju­ma­las­ta läh­töi­sin. Kris­tuk­sen Hen­ki vai­kut­taa hä­neen us­ko­vis­sa ih­mi­sis­sä pa­ran­ta­va­na va­lo­na, joka toi­mii Ju­ma­lan sa­nan vä­li­tyk­sel­lä.

Sä­tei­le­vä ar­mon valo

Tai­vaal­li­nen valo ko­e­taan to­dek­si edel­leen va­lon val­ta­kun­nas­sa. ”Ju­ma­la on valo, hä­nes­sä ei ole pi­mey­den häi­vää” (1. Joh. 1:5). Evan­ke­liu­min valo on niin voi­mal­li­nen, et­tä se siir­tää ih­mi­sen pi­mey­des­tä va­loon.

Paa­va­li ke­hot­taa ”kiit­tä­mään Isää, joka on teh­nyt tei­dät kel­vol­li­sik­si saa­maan py­hil­le kuu­lu­van pe­rin­tö­o­san va­lon val­ta­kun­nas­ta. Hän on pe­las­ta­nut mei­dät pi­mey­den val­las­ta ja siir­tä­nyt mei­dät rak­kaan Poi­kan­sa val­ta­kun­taan, hä­nen, joka on mei­dän lu­nas­tuk­sem­me, syn­tiem­me an­teek­si­an­to.” (Kol. 1:12–14.)

Ju­ma­lan val­ta­kun­ta on py­hien yh­teyt­tä, jos­sa Jee­suk­sen veri puh­dis­taa kai­kes­ta syn­nis­tä (1. Joh. 1:7). Kris­tuk­ses­ta sä­tei­le­vä valo on ar­mon va­loa. Ju­ma­lan ar­mo opet­taa elä­mään hä­nen sa­nan­sa mu­kai­ses­ti. Kun ih­mi­nen saa Ju­ma­lan ar­mos­ta elää va­los­sa, hän nä­kee kul­kea pe­ril­le. Ju­ma­lan sa­nan valo an­taa tur­val­li­seen tu­le­vai­suu­den.

Ur­po Luok­ka­la

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 4.2.2015.

28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys