JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Us­ko ei pe­rus­tu ta­rui­hin

Matkaevääksi
31.7.2019 8.07

Use­at ovat elä­mäs­sään jos­kus epäil­leet Ju­ma­lan ole­mas­sa­o­loa ja Jee­suk­sen ylös­nou­se­mus­ta.

Epäi­lyk­sen kes­kel­lä ih­mi­nen saat­taa ky­syä, on­ko muil­la täl­lai­sia aja­tuk­sia. Sa­man­lai­sia epäi­lyk­siä on ol­lut myös Raa­ma­tun ajan ih­mi­sil­lä.

Tun­ne­tuin ku­vaus täl­lai­ses­ta ti­lan­tees­ta lie­nee ope­tus­lap­si Tuo­mas, joka ei ol­lut mui­den ope­tus­las­ten jou­kos­sa Jee­suk­sen il­mes­tyt­tyä ylös­nou­se­muk­sen jäl­keen. Hän ei us­ko­nut Jee­suk­sen ol­leen omien­sa kes­kel­lä. Jee­sus il­mes­tyi myö­hem­min, ja Tuo­mas sai omin kä­sin kos­ket­taa Jee­suk­sen kä­siä ja kyl­keä. Jee­sus ylis­ti au­tu­aik­si nii­tä, jot­ka ei­vät näe ja kui­ten­kin us­ko­vat.

Mi­hin tie­tom­me Ju­ma­las­ta pe­rus­tuu? Meil­lä on Ju­ma­las­ta ja hä­nen ole­muk­ses­taan kol­men­lai­nen to­dis­tus: Raa­ma­tun sil­min­nä­ki­jöi­den ker­to­muk­set, Py­hän Hen­gen il­moi­tus Raa­ma­tun kir­joi­tuk­sis­sa ja Ju­ma­lan työ Py­hän Hen­gen työ­nä seu­ra­kun­nas­sa.

Raa­ma­tun ku­vauk­sis­sa eri ta­pah­tu­mis­ta on lu­kui­sia sil­min­nä­ki­jöi­den ker­to­muk­sia. Pie­ta­ri to­te­aa kir­jees­sään seu­ra­kun­nal­le, jon­ka kes­kuu­teen oli tul­lut Jee­suk­sen kiel­tä­viä opet­ta­jia: ”Em­me­hän me – – ol­leet läh­te­neet seu­raa­maan mi­tään ove­las­ti se­pi­tet­ty­jä ta­ru­ja, vaan olim­me omin sil­min saa­neet näh­dä hä­nen ju­ma­lal­li­sen suu­ruu­ten­sa” (2. Piet. 1:16).

Pie­ta­ri oli saa­nut ol­la Jee­suk­sen seu­ras­sa ja to­dis­ti nä­ke­mis­tään ja ko­ke­mis­taan ta­pah­tu­mis­ta. Raa­ma­tus­sa on ku­vauk­sia myös toi­sen­lai­sis­ta to­dis­ta­jis­ta. Jee­suk­sen ylös­nou­se­mus­ta to­dis­ta­neet var­ti­jat sai­vat yli­pa­peil­ta var­ti­oin­ti­rik­ko­muk­ses­ta seu­raa­van ran­gais­tuk­sen si­jaan suu­ren sum­man ra­haa sii­tä, et­tä to­dis­ti­vat val­heel­li­ses­ti ope­tus­las­ten va­ras­ta­neen Jee­suk­sen ruu­miin. Pa­ra­tii­sis­ta al­ka­nut­ta Ju­ma­lan ja sie­lun­vi­hol­li­sen, us­kon ja epä­us­kon, tais­te­lua käy­dään maa­il­man lop­puun saak­ka.

Use­at Raa­ma­tun ta­pah­tu­mat ja ti­lan­teet ovat ol­leet ai­ka­na, jol­loin kir­joi­tus­ta ei ol­lut käy­tet­tä­vis­sä. Näi­tä ovat esi­mer­kik­si ker­to­muk­set pa­ra­tii­sis­ta ja Noo­an ar­kis­ta. Ku­vauk­set ta­pah­tu­mis­ta siir­tyi­vät suul­li­ses­ti su­ku­pol­vel­ta toi­sel­le, kun­nes ne kir­joi­tet­tiin lu­et­ta­vaan muo­toon.

Maa­il­man luo­mi­ses­sa ei ol­lut ih­mis­tä to­dis­ta­mas­sa luo­mis­ta­pah­tu­mia. Saam­me luot­taa, et­tä Ju­ma­la an­toi näis­tä­kin ta­pah­tu­mis­ta il­moi­tuk­sen omil­leen Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. Tämä il­moi­tus ei ole luon­non­tie­teel­li­nen ku­vaus ta­pah­tu­mien ku­lus­ta vaan ju­ma­lal­li­nen il­moi­tus kaik­ki­val­ti­aan Luo­jan luo­mis­työs­tä, joka jat­kuu edel­leen maa­il­mas­sa.

Kol­mas ja us­kon kan­nal­ta mer­kit­tä­vin to­dis­tus Ju­ma­lan ole­muk­ses­ta on Ju­ma­lan työ Py­hän Hen­gen työ­nä seu­ra­kun­nan kes­kel­lä. Us­kom­me poh­jau­tuu en­nen kir­joi­tet­tuun Ju­ma­lan sa­naan, ja sitä ele­tään to­dek­si Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­sa. Pyhä Hen­ki oh­jaa yk­sit­täi­sen us­ko­vai­sen ja koko seu­ra­kun­nan elä­mää. Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­sa ja jo­kai­sen us­ko­vai­sen sy­dä­mes­sä vai­kut­taa yk­si Hen­ki. ”Hen­ki it­se to­dis­taa yh­des­sä mei­dän hen­kem­me kans­sa, et­tä olem­me Ju­ma­lan lap­sia” (Room. 8:16).

Hen­gen il­moi­tus on sama läpi Raa­ma­tun ja kai­kuu edel­leen evan­ke­liu­mis­sa. Tä­män olem­me saa­neet ko­kea suu­ris­sa seu­rois­sa tänä ke­sä­nä. Ju­ma­lan seu­ra­kun­nan kes­kel­lä vir­taa elä­män vesi, joka tuo Ju­ma­las­ta eroon jou­tu­neen ta­kai­sin elä­mään sekä loh­dut­taa ja roh­kai­see tais­te­lus­sa vä­sy­nyt­tä Ju­ma­lan las­ta.

Teks­ti: Sam­po San­dell

Ku­vi­tus­ku­va: A.-L. S.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 31.7.2019