JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Us­kos­ta kum­pu­aa iloa

Päivämies
Matkaevääksi
28.11.2018 6.41

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109283420181128064100

Ope­tus­lap­set ko­ki­vat suu­ren ilon kuul­les­saan Jee­suk­sen nous­seen ylös hau­das­ta. Ilo val­ta­si ope­tus­lap­set myös sil­loin, kun Jee­sus il­mes­tyi ope­tus­lap­sil­le ja he sai­vat näh­dä hä­net ja hä­nen haa­van­sa.

Jee­suk­sen uh­ri­kuo­le­mas­sa ja hä­nen ylös­nou­se­muk­ses­saan to­teu­tui lu­paus lu­nas­tuk­ses­ta, kaik­kien syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta.

Ilo on yk­si Py­hän Hen­gen he­del­mis­tä. Kun ih­mi­nen saa us­kon lah­ja­na omis­taa Jee­suk­sen lu­nas­tuk­sen omal­le koh­dal­leen, vai­kut­taa se ih­mi­sen sy­dä­mes­sä suu­rim­man ilon, min­kä tääl­lä maan pääl­lä voi saa­da. An­teek­si­an­ta­mus on tar­jol­la tä­nään­kin.

Jee­sus ke­hot­ti ope­tus­lap­sia ru­koi­le­maan tar­vit­se­maan­sa tai­vaal­li­sel­ta Isäl­tä hä­nen ni­meen­sä. Sil­loin he saa­vat ru­koi­le­man­sa ja hei­dän ilon­sa on täy­del­li­nen. (Joh. 16:24.) Sa­moin Jee­sus ke­hot­ti ope­tus­lap­si­aan py­sy­mään hä­nen rak­kau­des­saan ja nou­dat­ta­maan hä­nen isän­sä käs­ky­jä: ”Olen pu­hu­nut teil­le tä­män, jot­ta teil­lä oli­si mi­nun ilo­ni sy­dä­mes­sän­ne ja tei­dän ilon­ne tu­li­si täy­del­li­sek­si” (Joh. 15:10).

Apos­to­li Jo­han­nes kir­joit­taa kir­jees­sään (2. Joh. 1:12): ”Toi­von näet pää­se­vä­ni tu­le­maan tei­dän luok­sen­ne, et­tä sai­sin pu­hua kans­san­ne kas­vo­tus­ten. Sil­loin ilom­me on täy­del­li­nen.” Ta­va­tes­saan toi­si­aan Ju­ma­lan lap­set saa­vat ko­kea jo maan pääl­lä tai­vaal­lis­ta iloa.

Ilo il­me­nee mo­nin ta­voin elä­mäs­säm­me. Lap­sen ilo on ai­toa ja herk­kää iloa. Jee­sus ot­ti pie­nen lap­sen sy­liin­sä ja osoit­ti ope­tus­lap­sil­leen, et­tä joka ei kään­ny ja tule niin kuin pie­ni lap­si, ei pää­se si­säl­le tai­vas­ten val­ta­kun­taan. Mei­tä ke­ho­te­taan ole­maan lap­sen kal­tai­sia. Lap­sis­sa saam­me näh­dä ja ko­kea iloa.

Ai­na kun joku ih­mi­nen kä­sit­tää elä­vän us­kon, saa pa­ran­nuk­sen ar­mon, syn­tyy iloa. Ilon ko­kee en­nen kaik­kea us­kon lah­jan saa­nut ih­mi­nen, mut­ta iloa ko­e­taan myös Ju­ma­lan las­ten kes­kuu­des­sa. Raa­ma­tun sa­nan mu­kaan en­ke­lit­kin iloit­se­vat tai­vaas­sa.

Sii­o­nin työs­sä saam­me myös ko­kea iloa. Mo­nen us­ko­vai­sen ko­ke­mus on ol­lut, et­tä yh­tei­ses­tä työs­tä on saa­nut enem­män kuin on it­se pys­ty­nyt an­ta­maan.

Kun kuu­lem­me sa­no­maa elä­vän Ju­ma­lan sa­nan vas­taa­not­ta­mi­ses­ta mo­nis­sa mais­sa eri puo­lil­la maa­il­maa, se tuo iloa evan­ke­liu­min sa­nan le­vi­ä­mi­ses­tä. Täl­lai­nen ai­ka on ih­meel­lis­tä Ju­ma­lan sa­nan me­nes­ty­mi­sen ai­kaa.

Jee­sus lu­pa­si ope­tus­lap­sil­leen, Ju­ma­lan rak­kau­den osal­li­suu­des­sa va­el­ta­vil­le, täy­del­li­sen ilon jo tääl­lä ajas­sa. Us­kom­me pää­mää­rä on kui­ten­kin pääs­tä ker­ran Ju­ma­lan luok­se tai­vaa­seen.

Apos­to­li Jo­han­nes sai kat­sel­la tai­vas­ta: ”Sit­ten kuu­lin ää­nen, joka oli kuin suu­ren kan­san­jou­kon ko­hi­naa, kuin suur­ten ve­sien pau­hua ja voi­ma­kas­ta uk­ko­sen jy­li­nää. Se lau­sui: – Hal­le­lu­ja! Her­ra, mei­dän Ju­ma­lam­me, Kaik­ki­val­ti­as, on ot­ta­nut ku­nin­kuu­den. Iloit­kaam­me ja rie­muit­kaam­me, an­ta­kaam­me hä­nel­le kun­nia! Nyt on tul­lut Ka­rit­san häi­den ai­ka. Hä­nen mor­si­a­men­sa on val­mii­na, hä­nen yl­leen on pu­et­tu hää­pu­ku, hoh­ta­van val­kea pel­la­va­pu­ku. Se pel­la­va­pu­ku tar­koit­taa py­hien van­hurs­kai­ta te­ko­ja.” (Ilm. 19:6–8.)

Han­nu Ter­vo­nen

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 28.11.2018

Ku­vi­tus­ku­va: Lu­ki­jan kuva / Jar­mo Rau­das­kos­ki

13.8.2020

Her­ra, sinä olet oi­ke­a­mie­li­nen, oi­ke­at ovat si­nun pää­tök­se­si. Ps. 119:137

Viikon kysymys