JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Us­ko­vai­nen

Matkaevääksi
21.7.2021 7.00

Juttua muokattu:

20.7. 15:12
2021072015125320210721070000

Juha Humalajoki

Juha Humalajoki

Ant­ti Koi­vis­to

Ta­pa­sin us­ko­vai­sen mie­hen. Heti en­sim­mäi­se­nä ter­veh­ties­säm­me hän tun­nus­ti us­kon­sa. Esi­tel­les­sään it­se­ään hän mai­nit­si ole­van­sa ateis­ti. Hän siis us­koi, et­tä Ju­ma­laa ei ole ole­mas­sa.

Eh­kä pap­pi­na he­rä­tin mie­hes­sä mo­nen­lai­sia aja­tuk­sia ja tun­tei­ta, ja sik­si sain mah­dol­li­suu­den mie­len­kiin­toi­seen kes­kus­te­luun. Kes­kus­te­lun ai­ka­na ja sen jäl­keen jäl­leen ker­ran mie­tin, mik­si us­kon niin kuin us­kon ja mik­si teen pa­pin töi­tä.

Mie­hen mu­kaan us­kon­not ovat ih­mis­ten kek­sin­töä, ja ne ovat tuo­neet maa­il­maan pal­jon kär­si­mys­tä ja pa­haa. Esi­merk­ki­nä hän mai­nit­si muun mu­as­sa ris­ti­ret­ket, ka­to­li­sen kir­kon jär­jes­tä­mät vai­not ja ny­ky­a­jan is­la­mi­lai­set it­se­mur­ha­pom­mit­ta­jat. Sik­si tuo mies sa­noi us­ko­van­sa ih­mi­seen ei­kä us­kon­toon.


Minä olin asi­as­ta eri miel­tä. Minä en us­ko ih­mi­seen, en­kä us­kon­toon. Us­kon­not ovat lii­an usein vä­li­nei­tä ih­mis­ten val­lan­käy­töl­le ja ah­neu­del­le, ja Ju­ma­laa käy­te­tään pe­rus­tee­na pa­haan ja vää­ryy­teen. Ajat­te­len siis, et­tä us­kon­nois­sa nä­ky­vä paha ja vää­ryys ei­vät ole­kaan Ju­ma­las­ta, vaan ih­mi­sis­tä, jot­ka käyt­tä­vät nii­tä vä­li­nei­nään aja­es­saan omia etu­jaan. Sa­mal­la ta­voin ih­mi­set ovat pa­han vä­li­nee­nä käyt­tä­neet hy­väk­seen myös ateis­mia muun mu­as­sa Neu­vos­to­lii­tos­sa.

Kes­kus­te­lun ku­lu­es­sa mi­nul­le tuli tun­ne, et­tä tuo ih­mi­nen ei ol­lut kos­kaan pääs­syt tun­te­maan Ju­ma­laa, vaan hän oli ai­na näh­nyt ai­no­as­taan ih­mi­sen ja tä­män ra­ken­ta­mat ju­ma­lat. Mi­nus­sa hän näki ih­mi­sen, joka toi­mit­te­lee us­kon­nol­li­sia ri­tu­aa­le­ja ja su­mut­taa lä­him­mäi­si­ään ju­ma­lal­la sekä muul­la us­kon­nol­li­sel­la hö­lyn­pö­lyl­lä saa­dak­seen it­sel­leen toi­meen­tu­lon.


Kuin­ka sit­ten pää­si­si nä­ke­mään Ju­ma­lan kai­ken in­hi­mil­li­sen si­jas­ta? On­ko se yli­pää­tään mah­dol­lis­ta? Minä us­kon, et­tä on. Eh­kä Ju­ma­lan täy­tyy ava­ta sil­mäm­me nä­ke­mään kaik­ki in­hi­mil­li­nen ja sii­hen liit­ty­vä epä­täy­del­li­syys ja pa­huus, jot­ta he­räi­sim­me et­si­mään py­sy­väm­pää to­tuut­ta ja tur­vaa. Eh­kä Ju­ma­lan täy­tyy näyt­tää ih­mi­sel­le, jos us­kon­to on täl­le vain vä­li­ne it­se­ko­ros­tuk­seen sekä val­taan, ja he­rät­tää et­si­mään to­del­lis­ta Ju­ma­laa. Epä­re­hel­li­set ja Ju­ma­lan tah­don vas­tais­ta elä­mää elä­vät is­ra­e­li­lai­set tu­li­vat temp­pe­liin pal­ve­le­maan vil­pil­li­ses­ti Ju­ma­laa. Heil­le Je­re­mia muis­tut­ti: ”Kuul­kaa Her­ran sana” (Jer.7:2).

To­del­li­nen sa­nan kuu­le­mi­nen on sitä, et­tä ih­mi­nen aset­tuu Ju­ma­lan sa­nan pei­lin eteen. Kat­soo it­se­ään ja elä­mään­sä pei­lin kaut­ta. Sen pei­lin kuva on kir­kas ja pe­lot­ta­van re­hel­li­nen. Hoo­se­an kir­jas­sa Ju­ma­la sa­noo pro­fee­tan suul­la: ”Sik­si olen lä­het­tä­nyt pro­feet­ta­ni lyö­mään tei­tä, olen lä­het­tä­nyt sa­na­ni, sa­nan, joka sur­maa. Mi­nun oi­keu­te­ni on kir­kas kuin valo. Us­kol­li­suut­ta minä vaa­din, en uh­ri­me­no­ja, Ju­ma­lan tun­te­mis­ta, en polt­touh­re­ja.” (Hoos. 6:5–7.)

Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­ta ju­lis­tet­tu Ju­ma­lan sana sur­maa, mut­ta se myös he­rät­tää eloon. Epä­toi­vois­ta, it­seen­sä ja ih­mi­siin pet­ty­nyt­tä se kut­suu us­ko­maan Kaik­ki­val­ti­aa­seen ja ka­tu­vaa ar­mah­ta­vaan Ju­ma­laan, joka lä­het­ti poi­kan­sa pa­han voit­ta­jak­si ja epä­täy­del­lis­ten ih­mis­ten syn­tien so­vit­ta­jak­si.

20.10.2021

Apos­to­li Paa­va­li kir­joit­taa: "Vaik­ka ruu­miil­li­nen ti­la­ni pani tei­dät ko­e­tuk­sel­le, et­te hal­vek­si­neet et­te­kä in­hon­neet mi­nua vaan otit­te mi­nut vas­taan kuin Ju­ma­lan en­ke­lin, kuin Kris­tuk­sen Jee­suk­sen." Gal. 4:14

Viikon kysymys

Ilmoitukset

Lap­si olen pie­ni - myös nuot­ti­vih­ko­na

Tämä levy vie si­nut löy­tö­ret­kel­le las­ten Sii­o­nin lau­lu­jen pa­riin pien­ten soo­lo­lau­la­jien ja vä­hän isom­pien kuo­ro­lau­la­jien mu­ka­na. Kuun­te­le, kuin­ka kos­ket­ta­vas­ti, raik­kaas­ti ja mie­leen­pai­nu­vas­ti nuo­ri väki lau­laa näi­tä kris­til­li­syy­del­le ar­vok­kai­ta lau­lu­ja.

Ta­pah­tu­koon si­nun tah­to­si

Vuo­den 2021 ajan­koh­tais­kir­ja kä­sit­te­lee ai­hei­ta ku­ten us­kon­non­va­paut­ta ja kris­ti­tyn vas­tuu­ta sekä pan­de­mi­an ai­heut­ta­mia muu­tok­sia ar­jes­sam­me ja yh­teis­kun­nas­sa. Sa­mal­la se ker­too luot­ta­muk­ses­ta muut­tu­mat­to­miin Ju­ma­lan sa­nan lu­pauk­siin ja hä­nen hy­vän tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen.

Lai­na

Per­hee­näi­din sel­viy­ty­mis­ta­ri­na avaa nä­ky­män suo­ma­lai­sen yh­teis­kun­nan ke­hit­ty­mi­seen jäl­leen­ra­ken­nuk­sen ajal­ta 1960-lu­vun hy­vin­voin­tiin. Sa­mal­la se on pu­heen­vuo­ro kris­til­lis­ten ar­vo­jen puo­les­ta.

Käsi en­ke­lin kä­des­sä

Rai­kas ja ajan­koh­tai­nen nuor­ten­kir­ja kä­sit­te­lee so­me­riip­pu­vuut­ta, ys­tä­vien mer­ki­tys­tä ja us­ko­ne­lä­män hoi­ta­mis­ta.

Ihas­tut­ta­va eläin­maa­il­ma

Tie­sit­kö, et­tä su­den­ko­ren­not ovat eläin­maa­il­man tai­ta­vim­pia len­tä­jiä ja saa­lis­ta­jia tai et­tä lap­set kuu­le­vat hei­nä­sir­kan soi­ton pa­rem­min kuin ai­kui­set?