JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Matkaevääksi

Us­ko­vai­set ovat ad­ven­tin lap­sia

Päivämies
Matkaevääksi
18.12.2019 7.00

Juttua muokattu:

2.1. 11:02
2020010211023020191218070000

Us­koi­sin, et­tä jos­sa­kin Päi­vä­mie­hen lu­ki­jan per­hees­sä odo­te­taan jou­lun ai­kaan vau­vaa syn­ty­väk­si. Mo­nes­sa per­hees­sä on tut­tua, kuin­ka vau­van odo­tuk­seen liit­tyy iloa, on­nea, huo­lia, jän­ni­tys­tä, pel­ko­ja ja toi­voa. Pie­ni lap­si tuo per­hei­siin val­ta­vas­ti pie­niä ja suu­ria ilo­nai­hei­ta, mut­ta saat­taa tar­koit­taa myös unet­to­mia öi­tä ja huo­lia pär­jää­mi­ses­tä.

Vaik­ka odo­tu­sai­kaan si­säl­tyi­si huo­li­a­kin, lap­sen syn­ty­män lä­hes­ty­es­sä koko per­he yleen­sä odot­taa in­nol­la, et­tä pää­si­si hoi­ta­maan pien­tä. Mo­nes­ti van­hem­mat vaih­ta­vat aja­tuk­sia tois­ten las­ta odot­ta­vien van­hem­pien kans­sa, ver­tais­tu­kea par­haim­mil­laan.

Olen yrit­tä­nyt ku­vi­tel­la, mil­tä Van­han tes­ta­men­tin us­ko­vai­sis­ta tun­tui ja mitä he ajat­te­li­vat, kun pro­fee­tat pu­hui­vat heil­le Ju­ma­lan tah­dos­ta ja en­nus­ti­vat tu­le­vas­ta Mes­si­aas­ta.

Tuo pro­feet­to­jen vies­ti ei var­mas­ti ol­lut ym­mär­ret­tä­vis­sä ih­mis­jär­jen kaut­ta. Sen vas­taa­not­ta­mi­nen pe­rus­tui us­koon, ku­ten on edel­leen­kin, vaik­ka saam­me lu­kea Jee­suk­sen syn­ty­mäs­tä Raa­ma­tus­ta jo ta­pah­tu­nee­na asi­a­na.

Jo­han­nes Kas­ta­jan van­hem­mat, Eli­sa­bet ja Sa­ka­ri­as oli­vat var­mas­ti kuul­leet ja lu­ke­neet en­nus­tuk­sia Va­pah­ta­jas­ta. Ai­no­as­taan Py­hän Hen­gen kaut­ta he kui­ten­kin saat­toi­vat rie­mui­ta sii­tä, et­tä en­nus­tuk­set oli­vat vih­doin to­teu­tu­mas­sa. He odot­ti­vat, ku­ten me­kin ad­vent­ti­na, Jee­sus-lap­sen syn­ty­mä­juh­laa.

Las­ten kas­vat­ta­mi­ses­ta on tul­lut vaa­ti­vaa. Saa­ta­vil­la on pal­jon tie­toa, mitä kaik­kea on hyvä ot­taa huo­mi­oon ja mis­tä pi­tää huo­leh­tia. Kaik­kien kas­va­tu­soh­jei­den kes­kel­lä van­hem­mat saat­ta­vat unoh­taa iloi­ta per­hees­tä. Isos­sa per­hees­sä päi­vät voi­vat täyt­tyä me­ne­mi­sis­tä ja tu­le­mi­sis­ta, ei­kä ai­kaa jää tar­peek­si per­heen kans­sa olei­luun.

Raa­mat­tu muis­tut­taa use­as­sa koh­das­sa sii­tä, et­tä lap­set ovat lah­jo­ja, Ju­ma­lan lah­jo­ja. Pie­ni lap­si on täy­sin van­hem­pien hoi­don va­ras­sa, hän luot­taa sii­hen ja iloit­see ai­na näh­des­sään tu­tut kas­vot.

Ma­ria ja Joo­sef sai­vat noin 2 000 vuot­ta sit­ten ih­meel­li­sen vies­tin: heil­le oli syn­ty­mäs­sä lap­si, Mes­si­as, jon­ka ni­mek­si tuli lait­taa Jee­sus. Hei­dän vai­heen­sa tu­le­van lap­sen van­hem­mik­si ei­vät ol­leet ke­vei­tä ja help­po­ja, mut­ta Ju­ma­la vah­vis­ti ja joh­ti hei­tä, jot­ta hä­nen tah­ton­sa sai to­teu­tua.

Raa­mat­tuun on tal­len­net­tu kau­nis ku­vaus, kun las­ta odot­ta­va Ma­ria koh­taa su­ku­lai­sen­sa Eli­sa­be­tin, joka odot­ti Jo­han­nes Kas­ta­jaa.

Py­hän Hen­gen kaut­ta Eli­sa­bet nä­kee Ma­ri­as­sa Va­pah­ta­jan­sa äi­din ja kiit­tää Ju­ma­laa: ”Kuin­ka minä saan sen kun­ni­an, et­tä Her­ra­ni äi­ti tu­lee mi­nun luok­se­ni? Sa­mal­la het­kel­lä kun ter­veh­dyk­se­si tuli kor­vii­ni, lap­si hy­päh­ti rie­mus­ta koh­dus­sa­ni.” (Luuk.1:43–44.)

Jo­kai­nen, joka on saa­nut ot­taa sy­liin­sä vas­ta­syn­ty­neen oman lap­sen, tie­tää kuin­ka rak­kaal­ta lap­si tun­tuu. Oli­pa mat­ka lap­sen syn­ty­mään ol­lut help­po tai vai­kea, ajan­koh­ta yö tai päi­vä tai syn­ny­tys hi­das taik­ka no­pea, lap­sen syn­ty­mä on ai­na ih­meel­li­nen.

Lap­si on syn­ty­es­sään avu­ton, mut­ta avut­to­ma­na vau­va­na­kin Jee­sus toi ilon ja va­lon pai­me­nil­le. Us­ko­vai­set ovat ad­ven­tin lap­sia, odot­ta­vat Jee­suk­sen tois­ta tu­le­mis­ta, ian­kaik­kis­ta jou­lu­juh­laa.

Tä­nä­kin jou­lu­na voi sy­dä­mes­sään kat­sel­la sei­mes­sä ma­kaa­vaa Jee­sus-las­ta kuin pro­fee­tat jo sa­to­ja vuo­sia en­nen Jee­suk­sen syn­ty­mää: ”Sil­lä lap­si on syn­ty­nyt meil­le, poi­ka on an­net­tu meil­le” (Jes. 9:6).

Tee­mu Kar­hu­maa

Ju­la­kis­tu Päi­vä­mie­hes­sä 18.12.2019

Ku­vi­tus­ku­va: Er­ja Ha­tu­la

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys