JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Avai­met

Päivämiehen vierasblogi
Nykyiset blogit
2.10.2018 6.49

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420181002064900

Mi­nul­la on pal­jon avai­mia, mo­niin eri tar­koi­tuk­siin. Osa niis­tä nä­kyy al­la ole­vas­sa ku­vas­sa. Ku­vas­sa on avai­mia muun mu­as­sa en­ti­siin asun­toi­hin, kaap­pei­hin, mat­ka­lauk­kui­hin sekä tie­to­ko­nee­seen, pyö­rään ja va­ras­toon. Ai­ka­naan ne ovat ol­leet tar­peel­li­sia. Nyt en tie­dä, mis­sä nii­hin so­pi­vat lu­kot ovat. Voin kui­ten­kin leik­kiä niil­lä las­ten kans­sa avain­ten­pii­lo­tus­leik­kiä.

Usein olen hu­kan­nut avai­mia ja löy­tä­nyt ne sit­ten mitä ih­meel­li­sim­mis­tä pai­kois­ta ku­ten jää­kaa­pis­ta, suk­ka­laa­ti­kos­ta, lau­kus­ta, kau­pas­ta tai tiel­tä. Jot­kut avai­met ovat jää­neet löy­ty­mät­tä­kin.

Eräs ti­lan­ne on jää­nyt mie­lee­ni ajal­ta, jol­loin olin Ou­to­kum­mus­sa opet­ta­ja­na. Olin me­nos­sa aa­mul­la kou­lul­le, kun huo­ma­sin, et­ten löy­dä avai­mia lau­kus­ta­ni, vaik­ka kuin­ka sitä pen­goin. Jou­duin odot­ta­maan työ­ka­ve­ria ul­ko­na, et­tä pää­sin si­säl­le. Hain kans­lis­til­ta vara-avai­met. Kä­vin po­lii­si­lai­tok­sel­ta ky­sy­mäs­sä, oli­ko ken­ties joku tuo­nut sin­ne avai­met. Mi­nul­le an­net­tiin laa­tik­ko, jos­ta sain et­siä, en ol­lut ai­noa avain­ten huk­kaa­ja. Ei löy­ty­nyt tut­tu­ja avai­mia. Po­lii­si an­toi neu­von, et­tei asi­as­ta kan­na­ta jul­ki­ses­ti il­moit­taa, kos­ka mah­dol­li­nen löy­tä­jä tie­täi­si si­ten saa­neen­sa kou­lun avai­met.

Ko­tiin pa­la­tes­sa­ni huo­ma­sin tien vie­res­sä ojas­sa nau­han, jos­sa avai­me­ni oli­vat ol­leet. Löy­tä­jä oli pu­no­nut pit­kän nah­ka­pu­nok­sen au­ki ja ot­ta­nut avai­met. Nau­han hän oli jät­tä­nyt kuin to­dis­tuk­sek­si: ei kan­na­ta avai­mia et­siä. Seu­raa­va­na aa­mu­na ker­roin reh­to­ril­le ti­lan­teen ja po­lii­sin oh­jeen. Ti­lan­ne rat­ke­si yl­lät­tä­väl­lä ta­val­la: kou­luun oli mur­tau­dut­tu avai­mil­la en­nen mi­nun avain­te­ni ka­to­a­mis­ta, ja kou­lun lu­kot oli sik­si pää­tet­ty vaih­taa. Näin en jou­tu­nut mak­sa­maan kal­lis­ta luk­ko­jen vaih­toa.

Avai­mil­la voi­daan ku­va­ta myös mo­nen­lai­sia sym­bo­li­sia mer­ki­tyk­siä. Raa­ma­tus­sa­kin pu­hu­taan avai­mis­ta, muun mu­as­sa tai­don avai­mis­ta (Luuk. 11:52), Daa­vi­din avai­mis­ta (Jes. 22:22), sekä pääs­tön- ja si­de­a­vai­mis­ta (Matt. 16:19). Voit lu­kea niis­tä li­sää ohei­sis­ta raa­ma­tun­koh­dis­ta.

Hil­jat­tain muu­tin uu­teen ko­tiin Jo­en­suus­sa ja sain taas uu­sia avai­mia. Sik­si avai­na­sia on nyt mie­les­sä­ni. Nii­den avul­la voin ava­ta oman ko­din oven ja tun­tea kii­tol­li­suut­ta saa­des­sa­ni tul­la omaan ko­tiin.

Mir­ja Kyy­rö­nen

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
28.5.2020

Kun To­tuu­den Hen­ki tu­lee, hän joh­taa tei­dät tun­te­maan koko to­tuu­den. Joh. 16:13

Viikon kysymys