JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Ko­di­kas jou­lu­lei­ri Tam­pe­reel­la

Päivämiehen vierasblogi
Nykyiset blogit
19.12.2016 6.55

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420161219065500

Kuu­len, et­tä hel­sin­ki­läi­set ys­tä­vä­ni ovat har­kin­neet läh­te­mis­tä Tam­pe­reel­le jou­lu­lei­ril­le. Yh­täk­kiä ha­vah­dun, tot­ta to­ti­ses­ti, mik­sen iki­nä kek­si läh­teä Hel­sin­gis­tä min­ne­kään muu­al­le, ihan hu­vik­seen. Voi­si jos­kus lu­kea tois­ten­kin paik­ka­kun­tien rau­ha­nyh­dis­tys­ten oh­jel­maa ja päät­tää vain: mi­nä­pä läh­den tuol­la käy­mään. Toi­ses­sa sii­o­nis­sa vie­rai­lu on vaih­te­lua pait­si it­sel­le, mut­ta ilah­dut­taa usein myös ky­sei­sen paik­ka­kun­nan ih­mi­siä.

Tam­pe­reel­la olen käy­nyt seu­rois­sa ai­em­min eh­kä kak­si ker­taa, jos­kus kau­an sit­ten. Ky­syn yö­pai­kan van­han ys­tä­vä­ni luo­ta, joka on muut­ta­nut Tam­pe­reel­le. Hän ilah­tuu ja toi­vot­taa ter­ve­tul­leek­si. Os­tan ju­na­li­pun. Ky­syn, ha­lu­aa­ko ys­tä­vä­ni myös tul­la jou­lu­lei­ril­le, mut­ta hän ei ha­lua.

Siis­pä huo­maan ole­va­ni mat­kal­la Tam­pe­reel­le. Ju­nal­ta suun­taan suo­raan Tam­pe­reen rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le. Vä­hän jän­nit­tää. Mak­san etei­ses­sä si­sään­pää­syn, 10 eu­roa, se si­säl­tää ruo­kai­lun.

Oi­ke­as­sa pai­kas­sa

Alus­tus on jo al­ka­nut, kun et­sin paik­ka­ni sa­lis­ta. Alus­tus kä­sit­te­lee me­di­aa. Mi­nus­ta tun­tuu het­ken, et­tä alus­tus on suun­nat­tu nuo­ril­le, nuo­rem­mil­le kuin minä, ja het­ken mie­tin, mik­si tu­lin­kaan tän­ne. Pian ta­ju­an, et­ten ole mi­ten­kään vää­räs­sä pai­kas­sa, en ole edes van­him­mas­ta pääs­tä.

Ti­lai­suu­des­sa on kut­su­vie­rai­ta­kin, van­ho­ja tam­pe­re­lai­sia. Yk­si 80-vuo­ti­as ker­too ol­leen­sa jou­lu­lei­ril­lä vii­mek­si 20 vuot­ta sit­ten. Jou­lu­lei­ri on il­mei­ses­ti hy­vin van­ha pe­rin­ne Tam­pe­reel­la. Ti­lai­suus kes­tää yh­den kii­reet­tö­män il­lan. Se al­kaa alus­tuk­sel­la kel­lo 16 ja jat­kuu kes­kus­te­lul­la, ruo­kai­lul­la ja jou­lu­juh­lal­la.

Alus­tus kä­sit­te­lee me­di­aa mo­nes­ta nä­kö­kul­mas­ta. Alus­ta­ja poh­tii, mil­lai­sia muu­tok­sia so­si­aa­li­nen me­dia ja di­gi­toi­tu­mi­nen ovat tuo­neet. Me­di­as­sa kom­mu­ni­kaa­tio ei ole suo­raa, vä­li­tön­tä, kas­vok­kain ta­pah­tu­vaa, vaan vä­lis­sä on vä­li­ne tai vä­lit­tä­jä. Tämä tuo omia haas­tei­ta, myös­kin so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa, kir­joi­tet­tu kie­li voi ai­heut­taa vää­ri­nym­mär­ryk­siä myös tut­tu­jen ih­mis­ten kes­ken.

Mo­nen­lai­sia ko­ke­muk­sia me­di­as­ta

Alus­tus­ta seu­ran­nees­sa kes­kus­te­lus­sa pu­hut­tiin uu­ti­sis­ta ja suh­tees­ta me­di­aan. Mi­ten me­dia vai­kut­taa mei­hin? Mie­leen jäi eri­tyi­ses­ti eräs ky­sy­mys: ”Mil­tä teis­tä tun­tuu, kun les­ta­di­o­lai­sis­ta kir­joi­te­taan me­di­as­sa?” Yk­si nuo­ri per­hee­näi­ti ker­too, et­tä hä­nes­tä on rank­kaa tul­la koh­da­tuk­si en­nak­ko­luu­lo­jen kaut­ta. Kun on vaik­ka­pa ras­kaa­na, on ikä­vää tul­la koh­da­tuk­si sil­lä ole­tuk­sel­la, et­tä sinä et var­maan las­ta ha­lua, mut­ta si­nun on var­maan pak­ko. Toi­voi­si, et­tä ih­mi­set tu­tus­tui­si­vat toi­siin­sa avoi­min mie­lin.

Joku toi­nen kom­men­toi tä­hän miet­ti­neen­sä, et­tä me voi­sim­me jo­kai­nen kat­soa pei­liin sii­nä mie­les­sä, kuin­ka in­nok­kai­ta me olem­me an­ta­maan haas­tat­te­lu­ja us­koom­me liit­ty­en. Hän sa­noo, et­tä tun­nis­taa it­ses­sään ja ys­tä­vis­sään sen, et­tä he ovat kiel­täy­ty­neet an­ta­mas­ta haas­tat­te­lu­ja. Joku ky­syy, et­tä kan­nat­taa­ko an­taa haas­tat­te­lu­ja.

On mo­nen­lai­sia ko­ke­muk­sia. Joil­la­kin on ko­ke­muk­sia, et­tä ai­na me­di­an läh­tö­koh­dat ju­tun­te­koon ei­vät ole tun­tu­neet rei­luil­ta ja sik­si on tun­tu­nut par­haal­ta kiel­täy­tyä. Toi­sil­la on me­di­as­ta hy­viä ko­ke­muk­sia, ja he kan­nus­ta­vat­kin ih­mi­siä an­ta­maan haas­tat­te­lu­ja. Joku muis­tut­taa, et­tä ju­tut kan­nat­taa ai­na pyy­tää tar­kis­tet­ta­vik­si en­nen jul­kai­sua.

Evan­ke­liu­mia me­di­an vä­li­tyk­sel­lä

Kes­kus­te­lus­sa poh­di­taan me­di­an mer­ki­tys­tä myös evan­ke­liu­min eteen­päin vie­mi­ses­sä. Päi­vä­mies-leh­ti ko­e­taan tär­ke­äk­si. Mo­net ker­to­vat lu­ke­van­sa mie­lel­lään myös Päi­vä­mie­hen blo­ge­ja. Jos­tain tu­lee ky­sy­mys: mi­ten pää­see verk­ko-Päi­vä­mie­heen blo­gis­tik­si? Osaan vas­ta­ta, et­tä sin­ne pyy­de­tään sään­nöl­li­siä blo­gis­te­ja, mut­ta Vie­rasb­lo­giin voi kuka ta­han­sa tar­jo­ta teks­te­jään.

Ke­ho­tan ih­mi­siä tuo­maan lah­jo­jaan vaih­da­tus­pöy­däl­le. Ai­na tar­vi­taan uu­sia kir­joit­ta­jia ja ku­vaa­jia. Voi il­moit­tau­tua vaik­ka­pa omal­la alu­eel­laan toi­mi­val­le Päi­vä­mie­hen leh­ti­a­vus­ta­jal­le, et­tä on käy­tet­tä­vis­sä ju­tun­te­koon. Myös kir­joi­tus­kil­pai­luun voi osal­lis­tua: SRK:lla on par­hail­laan me­neil­lään kir­joi­tus­kil­pai­lu, jos­sa et­si­tään nuor­ten­ker­to­muk­sia.

Kuka seu­raa Jee­sus­ta?

Ker­ron kes­kus­te­lus­sa, et­tä py­säh­dyin miet­ti­mään, kun yk­si ka­ve­ri­ni kir­joit­ti Fa­ce­book-päi­vi­tyk­ses­sään: ”Kuka seu­raa Jee­sus­ta?” Kom­men­toin hä­nel­le, et­tä Ju­ma­la yk­sin tie­tää, kos­ka Ju­ma­la nä­kee sy­dä­met. Kui­ten­kin ky­sy­mys, ketä minä seu­raan, on tär­keä. Ketä me seu­raam­me? So­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa seu­raam­me ih­mi­siä. Seu­raam­me eri­lai­sia me­di­oi­ta muu­ten­kin. Mil­lai­sia ar­vo­ja me­di­as­ta vä­lit­tyy? Mil­lai­sia ar­vo­ja omak­sum­me? Kuka seu­raa Jee­sus­ta?

Mie­tin, et­tä it­se huo­maan tais­te­le­va­ni kaik­kien ar­vo­jen ja vies­tien kes­kel­lä. Mo­net ih­mi­set edus­ta­vat eri­lai­sia pin­nal­li­sia, me­nes­tyk­sen ar­vo­ja, jois­sa ih­mi­nen on lä­hin­nä oman on­nen­sa sep­pä. Jee­sus opet­ti toi­sen­lai­sia asi­oi­ta. Jee­sus opet­ti vä­lit­tä­mään hei­kom­mis­ta­kin lä­him­mäi­sis­tään. Se, joka seu­raa Jee­sus­ta, seu­raa hän­tä tie­toi­ses­ti. Jee­suk­sel­la ei ole omaa ka­na­vaa so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa, mut­ta Raa­ma­tun ja Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­lä voi hil­jen­tyä kuu­le­maan, mitä Jee­sus on sa­no­nut ja sa­noi­si tä­nään­kin. On­nek­si äly­pu­he­li­mel­ta löy­tyy lu­et­ta­vak­si myös Raa­mat­tu, mis­sä vain.

Bet­le­he­min täh­ti

Ruo­kai­lun jäl­keen il­ta jat­kuu pää­sään­töi­ses­ti opis­ke­li­ja­nuor­ten suun­nit­te­le­mal­la jou­lu­juh­la­oh­jel­mal­la. Saam­me näh­dä ja kuul­la muun mu­as­sa Mat­kal­la-lau­lun esi­tyk­sen. Sii­nä Joo­sef ja Ma­ria ovat mat­kal­la ja et­si­vät yö­si­jaa. Ma­ja­ta­lon isän­tä ajaa hei­dät pois. Vii­mein he pää­se­vät tal­liin yök­si. Lau­lu ker­too muu­ka­lai­sis­ta ja vä­syt­tä­väs­tä mat­kas­ta. Ih­mis­ten kyl­myy­des­tä ja ko­va­sy­dä­mi­syy­des­tä.

Vii­mein löy­tyy kui­ten­kin tal­lin läm­pö. Eläin­ten suo­ja, jon­ne ih­mis­ten Va­pah­ta­ja saa syn­tyä. En­ke­lit tuo­vat ilo­sa­no­maa pai­me­nil­le ja vii­saat tie­tä­jät­kin tu­le­vat ter­veh­ti­mään eri­koi­sen täh­den oh­jaa­mi­na. Ilo­sa­no­ma Jee­suk­ses­ta kuu­luu kai­kil­le kan­soil­le. Se ei ole pin­nal­lis­ta lois­toa, rik­kauk­sia, mai­net­ta ja kun­ni­aa. Jee­sus edus­taa jo­ta­kin muu­ta, sa­lais­ta aar­ret­ta. Ajat­te­len, et­tä sii­hen sa­lai­suu­teen kuu­luu myös tal­lin haju.

Leik­ki­mie­li­siä oh­jel­mia

Vä­lil­lä kuo­ro lau­laa jou­lu­lau­lu­ja, vä­lil­lä kaik­ki lau­la­vat yh­des­sä. Jou­lu­juh­las­sa on mu­ka­va tun­nel­ma.

Huo­maa, et­tä Tam­pe­reen sii­o­ni on pie­nem­pi kuin esi­mer­kik­si Hel­sin­gin. Tääl­lä kaik­ki tun­tu­vat tun­te­van toi­sen­sa. Se mah­dol­lis­taa myös sen, et­tä tääl­lä ja­e­taan myös leik­ki­mie­li­siä ni­mi­tyk­siä ja dip­lo­me­ja: va­li­taan muun mu­as­sa vuo­den roh­ke­lik­ko, joka oli pe­rus­ta­nut kuo­ron il­man mu­siik­ki­a­lan kou­lu­tus­ta. Vuo­den si­sä­ve­si­kap­tee­ni -ni­mi­tyk­sen saa nuo­ri mies, jon­ka kans­sa moni nuo­ri oli pääs­syt ve­nei­le­mään Tam­pe­reen seu­dun si­sä­ve­sil­le. Vuo­den so­ti­las on tam­pe­re­lai­nen, joka oli pääs­syt kun­ni­ak­kaas­ta toi­min­nas­taan myös leh­teen.

Saimme nähdä ja kuulla esityksen äänikirjasta "Miina ja Manu ja kuusenhakumatkalla". Kuvassa myös Sulo-eno.

Saimme nähdä ja kuulla esityksen äänikirjasta "Miina ja Manu ja kuusenhakumatkalla". Kuvassa myös Sulo-eno.

Vaik­ka en ole tun­te­nut näi­tä kaik­kia ih­mi­siä etu­kä­teen, mi­nul­la on ko­di­kas ol­la tääl­lä hei­dän kes­kel­lään. Olen myös ta­van­nut yl­lät­tä­vän pal­jon tut­tu­ja. Tämä on jou­lu­juh­la. Jou­lun sa­no­ma yh­dis­tää mei­tä. Tä­hän läm­pi­mään ja mut­kat­to­maan tun­nel­maan on help­po tul­la.

Yk­si nuo­ri mies lu­kee ti­lai­suu­teen kir­joit­ta­man­sa ru­non. Sii­nä seis­tään met­sän kes­kel­lä, lu­mi­hiu­ta­leet lei­ju­vat hil­jai­suu­des­sa. Jos­sa­kin kor­ke­al­la on täh­tiä. Ker­to­ja muis­taa lap­suu­den, lap­suu­den us­kon, jou­lun tai­an. Hän kat­soo tai­vaal­le ja toi­voo pää­se­vän­sä ta­kai­sin sii­hen lap­sen us­koon, jos­ta on suo­ra yh­teys tai­vaa­seen. Runo on hie­no, elä­vä. Toi­von, et­tä me kaik­ki sai­sim­me löy­tää tuon us­kon. Jou­lu­rau­haa kai­kil­le!

Teks­ti: Lee­na Au­nio

Ku­vat: Paa­vo Jääs­ke­läi­nen

Päivämiehen Vierasblogi
Päivämiehen verkkolehden vierasblogissa julkaistaan yksittäisiä tekstejä kirjoittajilta, joilla ei ole omaa blogia lehdessämme. Lukijat voivat tarjota tekstejään julkaistavaksi vierasblogiin.
19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys