JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Ko­tiin ka­ran­tee­niin

Nykyiset blogit
27.3.2020 10.30

Juttua muokattu:

27.3. 10:46
2020032710460820200327103000

Tors­tai­na 12. maa­lis­kuu­ta ta­pah­tui kään­ne. Saim­me sil­loin uu­det asuin­kump­pa­nit An­ti­be­sin asun­toom­me. Sa­ma­na päi­vä­nä me­dia ja some al­koi­vat täyt­tyä ko­ro­na­vi­rus­ta kos­ke­vis­ta uu­ti­sis­ta ja huo­lis­ta.

Mei­dän oli tar­koi­tus pa­la­ta Suo­meen ju­nal­la maa­lis­kuun lo­pus­sa. Olim­me eh­ti­neet asua Rans­kas­sa va­jaat kak­si ja puo­li kuu­kaut­ta.

Lau­an­tai­na 14. maa­lis­kuu­ta olim­me kau­pun­gil­la An­ti­be­sis­sa. Ti­lan­ne näyt­ti ai­van nor­maa­lil­ta. Vä­keä oli run­saas­ti liik­keel­lä.

Kun maa­lis­kuun puo­li­vä­li lä­hes­tyi, jot­kut maat – ku­ten Tans­ka – al­koi­vat sul­kea ra­jo­jan­sa. Meil­lä oli juna- ja lai­va­li­put ko­ti­mat­kal­le, jon­ka oli mää­rä al­kaa 27. maa­lis­kuu­ta. Yh­den ju­nan­vaih­dois­tam­me oli mää­rä ta­pah­tua Köö­pen­ha­mi­nas­sa.

Poh­dim­me uut­ta ti­lan­net­ta ja pää­tim­me ai­kais­taa pa­luum­me. On­nis­tuim­me saa­maan len­to­li­put ko­nee­seen, joka läh­ti Niz­zas­ta Seu­tu­laan sun­nun­tai­na 15. maa­lis­kuu­ta. Asuin­kump­pa­nim­me oli­vat kyl­mä­päi­sem­piä ja jäi­vät vie­lä An­ti­be­siin. Tätä kir­joit­ta­es­sa­ni he­kin ovat jo pääs­seet on­nel­li­ses­ti ko­tiin.

Olem­me nyt ka­ran­tee­nis­sa ko­to­na Tu­rus­sa. Ka­ran­tee­ni ei eh­kä ole meil­le la­ki­sää­tei­nen, kos­ka val­mius­ti­la­sää­dök­set on jul­kais­tu myö­hem­min, mut­ta ha­lu­am­me ol­la mu­ka­na näis­sä tal­kois­sa ja kuun­nel­la tar­kal­la kor­val­la val­ti­o­val­lan suo­si­tuk­si­a­kin.

Myös Rans­kas­sa alet­tiin puut­tua voi­mak­kaas­ti ul­ko­na liik­ku­mi­seen. Asuin­kump­pa­nil­tam­me eh­dit­tiin jo ky­syä pa­pe­rei­ta, kun hän oli me­nos­sa kaup­paan. Kul­ki­joil­la pi­tää ol­la se­los­tus liik­keel­lä olon­sa tar­peel­li­suu­des­ta pa­pe­ril­la, jo­hon po­lii­sit voi­vat lait­taa kuit­tauk­sen. Nyt on jo isot kau­pat sul­jet­tu ja pie­nis­sä­kin saa asi­oi­da vain ra­joi­te­tus­ti. Ul­koil­la saa kor­kein­taan ki­lo­met­rin pääs­sä ko­toa ja enin­tään tun­nin päi­väs­sä.

On eri­koi­nen ti­lan­ne, kun maa­il­man ta­va­no­mai­nen jär­jes­tys al­kaa no­pe­as­ti muut­tua. Pää­tök­set pi­tää teh­dä no­pe­as­ti olet­ta­muk­sien pe­rus­teel­la. Em­me luul­ta­vas­ti saa ra­ho­jam­me ta­kai­sin ju­na­li­puis­ta, ja pa­luu­len­not­kin oli­vat kal­liit. Tun­tui kui­ten­kin hy­väl­tä pääs­tä ta­kai­sin ko­ti­maa­han omien pa­riin, kun ti­lan­ne on krii­siy­ty­nyt.

Ko­ro­na­vi­ruk­sen käyt­täy­ty­mi­nen sel­vi­ää vä­hi­tel­len. Vi­rus voi le­vi­tä hel­pom­min kuin us­kom­me­kaan. Kaik­kien on syy­tä nou­dat­taa an­net­tu­ja oh­jei­ta tai toi­mia jopa va­ro­vai­sem­min, jot­ta ih­mis­hen­kiä voi­daan sääs­tää.

Ta­lou­del­li­set me­ne­tyk­set tu­le­vat var­mas­ti ole­maan mit­ta­vat. Yrit­tä­jät ovat lu­jil­la, ja mo­nen pal­kan­saa­jan työ kes­key­tyy.

Mei­dän on tär­keä tu­kea toi­si­am­me täs­sä krii­sis­sä. Esi­val­ta on toi­mi­nut ihail­ta­van mää­rä­tie­toi­ses­ti yh­tei­sek­si hy­väk­sem­me. Ru­koil­laan Luo­jal­ta yh­teis­hen­keä ja kes­ki­näi­sen avu­nan­non miel­tä, jot­ta jak­sam­me yh­des­sä pon­nis­tel­la täs­sä ko­et­te­le­muk­ses­sa.

HeikkiHonkala
Olen tuore turkulainen. Muutimme vaimoni kanssa tänne Helsingistä, kun jäin eläkkeelle kauppaopettajan työstä. Geenini ovat länsirannikolta ja Laatokan liepeiltä, olen syntynyt pohjoisessa, mutta asunut suurimman osan elämääni etelässä. Viime vuosiani ovat leimanneet kaksi sairastamaani syöpää. Olen kiinnostunut liian monista asioista. Maalaan ja kirjoitan. heikki.honkala@icloud.com
3.6.2020

Jee­sus sa­noo: "To­ti­ses­ti, to­ti­ses­ti: sil­lä, joka us­koo, on ikui­nen elä­mä." Joh. 6:47

Viikon kysymys