JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Kuu­si

Nykyiset blogit
5.12.2018 6.16

Van­han puu­kir­kon vaa­le­an­pu­nai­sik­si maa­la­tut sei­nä­hir­ret ja val­ke­at ik­ku­na­puit­teet. Ik­ku­noil­le sy­ty­tet­ty­jen kynt­ti­löi­den lie­kit le­pat­ta­vat oves­ta käy­väs­sä ve­dos­sa. Ruu­tuik­ku­noi­den ta­ka­na näen hi­taas­ti he­rää­vän si­ni­sen tal­vi­aa­mun. On har­ras, hä­myi­nen tun­nel­ma. Kou­lun jou­lu­kirk­ko.

Aja­tuk­set ovat siir­ty­mäs­sä tu­le­vaan jou­lun ai­kaan ja lo­maan. Kii­tol­li­nen mie­li. Alt­ta­ril­la sy­vän vih­reä jou­lu­kuu­si, kynt­ti­lät. Kuu­sen ylös­päin kaa­reu­tu­vat ok­sat. Kuin en­ke­lin sii­vet.

Us­kal­lan­ko an­tau­tua tun­nel­maan, suun­na­ta aja­tuk­set pois it­ses­tä? Voin­ko unoh­taa vel­vol­li­suu­det, ir­tau­tua ar­jes­ta ja naut­tia täs­tä het­kes­tä? Kun­pa nuo­ri­so malt­tai­si ol­la hil­jaa! Jou­lu­kir­kos­sa en ha­lu­ai­si ol­la kas­vat­ta­ja.

Ha­vah­dun aja­tuk­sis­ta­ni. Pap­pi pu­huu juu­ri kuu­ses­ta. Hän ker­too ke­säl­li­ses­tä uk­ko­sil­mas­ta. Oli sa­la­moi­nut, ja yk­si sa­la­ma oli is­ke­nyt kir­kon pi­hal­la sei­so­vaan kuu­seen. Kuu­si oli rä­säh­tä­nyt poik­ki. Pap­pi näki kuu­sen pe­las­ta­ja­na. Se oli ot­ta­nut vas­taan luon­non­voi­mien ra­juu­den ja pe­las­ta­nut vie­res­sä sei­so­van kir­kon mah­dol­li­sel­ta tu­hol­ta.

Pap­pi ker­too li­sää kuu­sen suo­je­le­vas­ta voi­mas­ta. Mo­net hyön­tei­set löy­tä­vät suo­jan kuu­sen ok­sil­ta. Lin­nut ja ora­vat saa­vat ra­vin­toa kuu­sen kä­vyis­tä. Jot­kut sie­net viih­ty­vät kuu­sen kump­pa­nei­na. Pap­pi pu­kee sa­noik­si juu­ri mi­nun aja­tuk­si­a­ni.

Lenk­ki­pol­ku­ni var­rel­la suu­ret kuu­set le­vit­tä­vät ok­si­aan. Ras­kaat ok­sat las­keu­tu­vat va­kai­na, huo­jah­ta­mat­ta koh­ti maa­ta. Ne suo­je­le­vat ja kut­su­vat pii­lou­tu­maan al­leen. Kuu­si­val­tai­nen vaa­ran­rin­ne ve­tää kat­see­ni puo­leen­sa. Kuu­si­met­sän hä­myi­nen tun­nel­ma kät­kee sa­lai­suuk­sia. Rau­hoit­taa. Se hil­jen­tää ym­pä­ril­lä pau­haa­van lii­ken­teen me­lun.

Kuu­si on upea, sie­lu­kas puu. Sen muo­to on har­mo­ni­nen. Mo­net vuo­det va­ri­oin kuu­sen hah­moa jou­lu­kor­teis­sa. Mo­net ru­not­kin ker­to­vat kuu­sen eri­tyi­syy­des­tä. Tär­kei­tä mi­nul­le ovat Aa­le Tyn­nin aja­tuk­set ru­nos­sa Jou­lu­kuu­si:

Elä­mä kos­ki mei­hin jär­kyt­täin.

Va­vah­taa myös­kin kuu­si,

kun pai­no pan­naan

sen ok­siin hil­jai­siin.

Olen jos­kus poh­ti­nut, mik­si jou­lu­puuk­si on va­li­koi­tu­nut juu­ri kuu­si. Eh­kä sen muo­don har­mo­ni­suus ja syvä vih­reys il­men­tä­vät jou­lun tun­nel­maa pa­rem­min kuin vaik­ka­pa män­nyn pit­kä, ok­sa­ton run­ko ja lat­van pör­häk­kä tup­su. Mi­ten kiin­nit­täi­sit kynt­ti­lät män­nyn ok­siin? Ei se loi­si kau­nis­ta ko­ko­nai­suut­ta.

Jo­ta­kin kuu­sen mer­ki­tyk­ses­tä ker­too se­kin, et­tä hau­ta usein pei­te­tään kuu­sen ok­sil­la. Ne ai­van kuin suo­je­le­vat hau­dan­le­poon siu­nat­tua. Van­ha tapa on myös las­kea ha­vu­sep­pe­le ve­te­raa­nin hau­dal­le.

Pa­laan vie­lä kou­lun jou­lu­kirk­koon. On kii­tol­li­nen mie­li sii­tä, et­tä kou­lum­me väki on saa­nut ke­väi­sin, syk­syi­sin ja jou­lu­nai­kaan ko­koon­tua kirk­koon pyy­tä­mään Tai­vaan Isän siu­naus­ta kou­lu­vuo­del­le ja kesä- ja jou­lu­lo­mal­le. On ol­lut tur­val­lis­ta teh­dä työ­tä us­koa ar­vos­ta­vas­sa työ­yh­tei­sös­sä.

AulikkiPiirainen
Elämääni raamittavat tärkeät ihmiset: äiti, sisko ja veljen perhe sekä muutama hyvä ystävä. Isältäni olen perinyt uteliaisuuden ja rakkauden luontoon. Äitini puolelta olen sumunharmaa runotyttö. Vapaa-aikana valmistelen yläkoulun opinto-ohjaajan työtäni ja ulkoilen, opiskelen, ihmettelen. Olen astumassa elämässäni uuteen vaiheeseen, kun pitäisi malttaa jättää mielenkiintoinen työelämä nuoremmille. Voit antaa palautetta kirjoituksistani osoitteeseenaulikki.piirainen(at)gmail.com
20.1.2020

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys