JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Mat­ka Züric­hiin

13.11.2018 6.35

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420181113063500

Is­tum­me Es­ko­lan Pen­tin kans­sa len­to­ko­nees­sa mat­kal­la Ou­lus­ta Hel­sin­kiin. Olem­me me­nos­sa pai­kal­lis­ten us­ko­vais­ten jär­jes­tä­miin seu­roi­hin Sveit­sin Züric­hiin.

Mat­ka su­juu hy­vin, ja pian Pent­ti jo aloit­te­lee py­hä­kou­lun pi­toa Kes­ki-Eu­roo­pas­sa. Kun seu­rat al­ka­vat, vä­keä on ker­ty­nyt kool­le Sveit­sis­tä, Rans­kas­ta, Sak­sas­ta ja Ita­li­as­ta­kin, yh­teen­sä noin 35 hen­keä. On muu­ta­mia per­hei­tä, opis­ke­li­joi­ta, vaih­to-op­pi­lai­ta ja au pai­re­ja. Enem­mis­tö on nuor­ta vä­keä. Seu­ra­kant­to­ri löy­tyy seu­ra­vä­en jou­kos­ta.

Olem­me saa­neet seu­ra­pai­kak­sem­me Züric­hin lu­te­ri­lai­sen seu­ra­kun­nan kir­kon, jos­sa on myös seu­ra­kun­ta­sa­li ja pie­ni keit­tiö. Kirk­ko on paik­ka­kun­nan ai­noa lu­te­ri­lai­nen kirk­ko. Ka­to­li­sia ja var­sin­kin niin kut­sut­ta­ja re­for­moi­tu­ja kirk­ko­ja on pal­jon.

Päi­vä­seu­ro­jen jäl­keen vie­te­tään erään Sveit­sis­sä asu­van suo­ma­lai­sen per­heen vau­van kas­te­juh­laa. Juh­la on sa­man­lai­nen kuin oli­si koti-Suo­mes­sa­kin. Su­loi­nen Met­te Ma­rik­ki tu­lee kas­te­tuk­si ja näin saa­te­tuk­si sa­maan hy­vän oman­tun­non liit­toon, mis­tä apos­to­li Pie­ta­ri kir­jees­sään pu­huu.

Seu­raa­vak­si seu­ro­jem­me oh­jel­mas­sa on eh­tool­lis­kirk­ko. Kes­ki-Eu­roo­pan kir­kois­sa ei ole sa­man­lais­ta eh­tool­lis­pöy­tää kuin Suo­mes­sa ja Poh­jois­mais­sa ta­val­li­ses­ti on. Eh­tool­li­sel­le tu­li­jat aset­tu­vat kir­kon etuo­saan suu­reen pii­riin, ja eh­tool­li­nen ja­e­taan heil­le sii­nä. Si­säl­löl­tään eh­tool­lis­juh­la on kui­ten­kin ihan sama: ope­tus­las­ten ate­ria us­kon vah­vis­ta­mi­sek­si. ”Tei­dän puo­les­tan­ne an­net­tu.”

Sun­nun­tai­aa­mu­na seu­ro­ja jat­ke­taan. Osa vä­es­täm­me osal­lis­tuu seu­ra­kun­nan ju­ma­lan­pal­ve­luk­seen. Pai­kal­li­nen pas­to­ri on pyy­tä­nyt mi­nut avus­ta­jak­seen. Ker­ron alus­sa ly­hy­es­ti seu­ra­kun­nal­le, kei­tä me vie­raat olem­me. Täs­sä yh­tey­des­sä lau­lam­me ter­veh­dyk­sek­si seu­ra­kun­nal­le Sii­o­nin lau­lun ”Oi kat­so­han lin­tua ok­sal­la puun”. Luen ju­ma­lan­pal­ve­luk­ses­sa epis­to­la­teks­tin ja avus­tan eh­tool­li­sen ja­os­sa.

Päi­vä­seu­rat, jot­ka ovat sa­mal­la pää­tös­seu­rat, pi­de­tään tä­män jäl­keen. Lo­puk­si on vie­lä ruo­kai­lu ja koko po­ru­kal­la teh­dään ke­vyt lop­pu­sii­vous.

Sit­ten al­kaa ko­ti­mat­ka kai­kil­la jo­hon­kin suun­taan, yh­tä ha­jal­le ja laa­jal­le kuin mis­tä on tul­tu­kin. Pen­tin kans­sa pu­hum­me mat­kas­tam­me ja to­te­am­me, et­tä meil­lä on seu­rois­ta hyvä mie­li. On ol­lut suo­ras­taan mu­ka­va pal­vel­la. Nä­em­me Ou­lun va­lot len­te­ko­nees­ta puo­len yön jäl­keen ja ko­to­na olem­me vä­hän myö­hem­min.

Kes­ki-Eu­roo­pan seu­rois­ta tu­le­vat mie­lee­ni van­hat Koil­lis­maan pirt­ti­seu­rat: niis­sä on jo­ta­kin hy­vin tur­val­lis­ta ja sa­maa. Seu­ra­vä­ki tu­lee pit­kien mat­ko­jen pääs­tä. Ker­ran­kin eräs nuo­ri tyt­tö tuli seu­roi­hin Eu­roo­pan toi­sel­ta lai­dal­ta. Hän sa­noi käyt­tä­neen­sä mat­kaan kah­dek­saa ju­naa ja täy­den päi­vän. Halu pääs­tä seu­roi­hin ja us­ko­vais­ten kes­kel­le oli to­del­la suu­ri. Tämä on ai­na yleis­vai­ku­tel­ma Kes­ki-Eu­roo­pan seu­rois­sa: tu­li­joil­la on halu pääs­tä seu­roi­hin ja Ju­ma­lan sa­nan ää­reen. Täs­sä yh­tey­des­sä siu­naan mie­les­sä­ni nii­tä net­ti­seu­ro­ja, joi­ta voi kuun­nel­la ym­pä­ri maa­il­maa kuin myös ra­di­o­seu­ro­ja tääl­lä Suo­mes­sa.

Net­ti­seu­ro­ja Eu­roo­pas­sa­kin ha­jal­laan ole­vat us­ko­vai­set ker­to­vat kuun­te­le­van­sa sil­loin, kun ei ole lä­he­tys­seu­ro­ja ulot­tu­vil­la. Züric­hin seu­rois­ta oli tie­do­tet­tu seu­ra­kun­nan leh­des­sä, mut­ta ke­tään pai­kal­lis­ta ei tul­lut seu­roi­him­me. Me pu­hu­jat sel­vi­sim­me siis suo­men kie­lel­lä. Ei tar­vit­tu sak­san kiel­tä muu­ten kuin vä­hän sii­nä sun­nun­tain aa­mu­kir­kos­sa ja kirk­ko­kah­veil­la. Jos­kus olem­me pääs­seet saar­naa­maan sak­sak­si Sveit­sis­sä ja Un­ka­ris­sa seu­ra­kun­tien ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­sa. Täl­lä ker­taa tämä ei to­teu­tu­nut.

Lo­puk­si pie­ni aja­tus eräis­tä Ber­lii­nin seu­rois­ta jo pa­rin­kym­me­nen vuo­den ta­kaa. Kes­kus­te­lim­me alus­tuk­sen jäl­keen nuor­ten kans­sa. Jäi mie­lee­ni erään ty­tön kom­ment­ti. Hän sa­noi jo­ten­kin näin: ”Jos minä vie­lä jos­kus pää­sen Ou­lun ry:lle seu­roi­hin, minä ai­van var­mas­ti en jää ulos tai etei­seen, vaan kä­ve­len kes­kel­le sa­lia penk­kiin kuun­te­le­maan seu­ro­ja.” Tä­hän ei oi­ke­as­taan tar­vit­se sa­noa muu­ta kuin se mui­nais­ten roo­ma­lais­ten SIC! Se tar­koit­ta­nee suo­mek­si suun­nil­leen: "Niin­pä!" Tai: "Niin vain! Juu­ri näin!"

Züric­hin mat­kas­ta jäi mi­nul­le ja Pen­til­le hyvä mie­li. Toi­vot­ta­vas­ti myös seu­ra­vä­el­le! Tai­vaan Isä siu­nat­koon jouk­ko­aan siel­lä­kin!

Han­nu Kin­nu­nen

Lähetystyössä
SRK tekee lähetystyötä kotimaassa ja ulkomailla. Työ sisältää lähetysmatkoja, paikallisen toiminnan tukemista sekä humanitaarista avustustoimintaa lähetystyön kohdemaissa. Tässä blogissa muun muassa puhujat, tulkit ja seuravieraat kertovat kokemuksiaan lähetystyöstä.Voit antaa palautetta tai kertoa toiveita tähän blogiin liittyen osoitteeseen lahetystyo@srk.fi. Kuva: Kalevi Niemikorpi
Lähetystyössä

Lä­he­tys­mat­ka ko­ro­nan var­jos­sa – SRK:n lä­he­tys­työ­tä Ve­nä­jäl­lä 30 vuot­ta

5.4.2020 6.30
Lähetystyössä

Seu­rat teep­lan­taa­sil­la

7.3.2020 6.45
Lähetystyössä

Jou­lu­lei­ril­lä Sveit­sis­sä

20.12.2019 6.44
Lähetystyössä

Evan­ke­liu­mia eri kie­lil­lä Ke­ni­an lä­he­tys­mat­kal­la

18.11.2019 13.17
Lähetystyössä

Por­voos­sa kuul­tiin Raa­ma­tun ih­meis­tä

12.11.2019 6.06
Lähetystyössä

Ke­nia, maa siel­lä kau­ka­na päi­vän­ta­saa­jal­la

29.7.2019 6.46
Lähetystyössä

Ter­vei­siä tulk­ki­ko­pis­ta

16.7.2019 8.15
Lähetystyössä

Seu­ra­po­luil­la Län­si-Af­ri­kas­sa

3.7.2019 6.47
Lähetystyössä

Lä­he­tys­työn ja hu­ma­ni­taa­ri­sen avun in­fo­pis­te Su­vi­seu­rois­sa

15.6.2019 6.35
Lähetystyössä

Val­gus mu teel - Valo mi­nun mat­kal­la­ni

20.5.2019 6.40
Lähetystyössä

Lä­him­mäi­sen­rak­kaut­ta Gam­bi­as­sa

18.5.2019 6.20
Lähetystyössä

Ketä täs­tä käy kiit­tä­mi­nen?

30.4.2019 9.29
Lähetystyössä

Ent­re Ami­gos

24.3.2019 6.47
Lähetystyössä

Ko­ke­muk­sia ja­ka­mas­sa

2.3.2019 6.42
Lähetystyössä

Yl­ly­te­tään nii­tä us­ko­maan!

23.1.2019 6.03
Lähetystyössä

It­ses­tään­sel­vyy­det muut­tui­vat lah­joik­si

1.11.2018 6.54
Lähetystyössä

Seu­ra­mat­kal­la Pie­ta­ris­sa ja Pih­ko­vas­sa – Ju­ma­la an­taa kas­vun

22.9.2018 6.17
Lähetystyössä

Lä­he­tys­mat­kal­la Gui­ne­as­sa

16.8.2018 6.29
Lähetystyössä

Sä­pi­nää Su­vi­seu­ro­jen hu­ma­ni­taa­ri­sen avun in­fo­pis­teel­lä

8.7.2018 7.31
Lähetystyössä

Ka­la­mies­ten toi­veik­kuut­ta

30.6.2018 6.32
Lähetystyössä

Tulk­ki­na Ve­nä­jän lä­he­tys­työs­sä

31.5.2018 6.22
Lähetystyössä

Koh­taa­mi­sia Ke­ni­as­sa

22.5.2018 6.48
Lähetystyössä

Ko­ke­muk­sia ko­ti­maan kak­si­kie­li­ses­tä lä­he­tys­työs­tä

25.3.2018 6.45
Lähetystyössä

Elä­män lei­pää mur­ta­mas­sa

20.2.2018 6.23
Lähetystyössä

Ys­tä­väl­li­syyt­tä ja yh­tey­den­tun­net­ta

22.1.2018 6.58
18.1.2021

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys