JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Rippileirille

Nykyiset blogit
20.7.2021 8.00

Juttua muokattu:

20.7. 11:22
2021072011220520210720080000

Veim­me poi­kam­me rip­pi­kou­lu­lei­ril­le su­vi­seu­ra­maa­nan­tai­na. Tun­tui hy­väl­tä ja tur­val­li­sel­ta ajaa tut­tuun lei­ri­kes­kuk­seen Sii­ka­tör­mäl­le. Kä­vin it­se­kin rip­pi­kou­lu­ni Sii­ka­tör­mäl­lä. Siel­lä olem­me ol­leet mo­net ker­rat myös eri­lai­sil­la lei­reil­lä, joil­ta on jää­nyt mo­nia iha­nia muis­to­ja. Ju­han­nu­saat­toil­lat olem­me myös viet­tä­neet pe­rin­tei­ses­ti Sii­ka­tör­män ju­han­nus­seu­rois­sa.

Lei­rin al­ka­mis­päi­vä­nä lei­ri­kes­kuk­sen piha oli täyn­nä au­to­ja. Nuo­ria kä­ve­li iso­jen kas­sien ja rip­pi­vaat­tei­den kans­sa koh­ti il­moit­tau­tu­mis­ta. Sii­nä kuu­mal­la as­fal­til­la sei­so­es­sa­ni kat­soin ra­ken­nuk­sia ja ih­mi­siä. Mie­tin tu­le­vaa viik­koa. Toi­vee­ni oli, et­tä poi­ka­ni rip­pi­kou­lu­vii­kos­ta tu­li­si on­nis­tu­nut ja hyvä. Sa­mal­la luo­tin kui­ten­kin sii­hen, et­tä näin to­del­la kä­vi­si.

Oma rip­pi­lei­ri­ni oli ihan ke­sän alus­sa. Au­rin­ko pais­toi läm­pi­mäs­ti koko vii­kon. Poi­ka­ni lei­ri­viik­ko ku­lui myös täy­sin hel­tei­ses­sä sääs­sä, au­rin­ko pais­toi pil­vet­tö­mäl­tä tai­vaal­ta koko vii­kon. Sää vai­kut­taa tie­ten­kin pal­jon sii­hen, mi­ten lei­ri su­juu. Läm­pi­mäs­sä sääs­sä voi pi­tää op­pi­tun­te­ja­kin ul­ko­na.

Tun­nen lei­ri­kes­kuk­sen mel­kein kuin omat tas­ku­ni. Pi­ha­maan eri so­pu­kat, met­sän po­lut ja joen ran­nan. Ran­ta­tör­mäl­lä kas­va­vien män­ty­jen pak­sut juu­ret vie­hät­tä­vät ja ih­me­tyt­tä­vät vie­lä­kin, mut­ta var­sin­kin lap­se­na ne oli­vat ih­meel­li­siä.

Rip­pi­lei­ril­lä nu­kuin pu­nai­sis­sa ra­ken­nuk­sis­sa, jois­sa oli ker­ros­sän­ky­jä pie­nis­sä huo­neis­sa. Kel­tai­sis­sa ri­vi­ta­lois­sa oli jo­kai­ses­sa myös oma yh­tei­nen oles­ke­lu­ti­la, jon­ka pen­keil­lä lei­kit­tiin päi­vä­mies­tä ja rik­ki­näis­tä pu­he­lin­ta. Olen nuk­ku­nut uu­den puo­len si­ni­sel­lä puo­lel­la avi­o­puo­li­so­lei­ril­lä ja äi­tien vir­kis­tys­päi­vil­lä. Pu­nai­sel­la puo­lel­la le­vi­tim­me soh­van per­he­lei­ril­lä ja äi­tien ja las­ten lei­ril­lä. Olen ol­lut keit­ti­ö­vuo­ros­sa te­ke­mäs­sä ruo­kaa niil­le, jot­ka oli­vat pääs­seet naut­ti­maan lei­ri­vii­kon­lo­pus­ta. Sii­vous­tal­kois­sa olem­me yh­des­sä ol­leet huo­leh­ti­mas­sa rak­kaan lei­ri­kes­kuk­sen viih­ty­vyy­des­tä.

Ai­na on myös sau­not­tu. Van­han sau­nan puit­teet oli­vat eh­kä hie­man puut­teel­li­set, mut­ta sau­no­mi­sen tun­nel­ma ja heti ovel­ta avau­tu­va mai­se­ma kor­va­si­vat pe­lon läm­pi­män ve­den lop­pu­mi­ses­ta. Uu­si sau­na on suo­ras­taan hulp­pea. On luk­sus­ta is­tua suu­ren sau­nan lau­teil­la ja naut­tia peh­meis­tä löy­lyis­tä.

Nyt pi­hal­le on ra­ken­net­tu uu­si ra­ken­nus, joka on val­mis ot­ta­maan vas­taan rip­pi­lei­ri­läi­siä ja mui­ta, jot­ka tu­le­vat la­tau­tu­maan tur­val­li­seen il­ma­pii­riin.

Iha­na on aja­tel­la, et­tä poi­ka­ni saa naut­tia tur­val­li­ses­ta il­ma­pii­ris­tä ko­ko­nai­sen vii­kon. Mo­nes­ti on sa­not­tu, et­tä rip­pi­lei­ri on yk­si elä­män tär­keim­mis­tä ko­ke­muk­sis­ta. Muis­tot kan­ta­vat läpi elä­män. Puit­teet mah­dol­lis­ta­vat lei­rin jär­jes­tä­mi­sen, mut­ta pää­a­sia on lei­rin si­säl­tö. Tämä si­säl­tö vai­kut­taa myös sii­hen tun­tee­seen, mi­ten puit­teet he­rät­tä­vät muis­tot eloon. Tär­kein­tä rip­pi­kou­lus­sa on us­kon pe­rus­tei­den op­pi­mi­nen ja us­kon vah­vis­tu­mi­nen. Oman rip­pi­lau­lu­ni sa­noin:

Kuu­le, nuo­ri ys­tä­vä­ni

Jee­sus pu­huu juu­ri sul­le

tule mi­nun vie­rel­le­ni

löy­tyy paik­ka kiu­sa­tul­le. (SL 187)

Me ko­ti­vä­ki lai­toim­me mie­lel­lään ko­din kun­toon juh­lia var­ten. Hie­nol­ta tun­tui nos­taa lip­pu sal­koon kon­fir­moi­dun nuo­ren kun­ni­ak­si ja juh­lia yh­des­sä kum­mien ja su­ku­lais­ten kans­sa.

SuviMyllymäki
Kuudesta pojastaan ja neljästä tytöstään onnellinen "palijasjalakane raahelaine" vaimo. Terveyshallintotiedettä opiskeleva maailmanparantaja, joka voimaantuu ihanista ihmisistä ympärillään, uppoutuu hyviin kirjoihin ja sanoittaa joskus lasten laulut uusiksi. Haaveilee, että "olis kovasa kunnosa". Voit kertoa minulle ajatuksistasi, suvimy@gmail.com
14.8.2022

Isäntä sanoi hänelle: ’Hyvin tehty! Olet hyvä ja luotettava palvelija. Vähässä olet ollut uskollinen, minä panen sinut paljon haltijaksi. Tule herrasi ilojuhlaan!’ Matt. 25:23

Viikon kysymys