JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Sii­vet, jot­ka kan­ta­vat

24.5.2018 6.35

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420180524063500

Opis­to. Sil­lä sa­nal­la on mi­nul­le iso mer­ki­tys. Sana opis­to tuo mie­leen rak­kaat ih­mi­set.

Opis­to on kuin toi­nen koti. Paik­ka jos­sa it­ke­tään ja nau­re­taan, ko­e­taan sekä pet­ty­myk­siä et­tä iloa.

Kun kir­joi­tan tätä, tu­lee lii­kut­tu­nut ja kii­tol­li­nen mie­li. Kii­tos Tai­vaan Isäl­le ja opis­to­ys­tä­vil­le. Kii­tos per­heel­le, joka an­toi mi­nul­le täl­lai­sen mah­dol­li­suu­den.

Is­tun huo­nees­sa­ni sän­gyl­lä ja kir­joi­tan. Opis­to lop­puu pian. Tun­tuu ou­dol­ta, kun sit­ten yh­täk­kiä me opis­to­lai­set em­me ole­kaan päi­vit­täin yh­des­sä. Ai­ka on men­nyt no­pe­as­ti, mut­ta niin mo­neen iha­naan ih­mi­seen olen täs­sä ajas­sa tu­tus­tu­nut.

Olen op­pi­nut tääl­lä pal­jon. Elä­män tär­kei­tä asi­oi­ta. Per­he on mi­nul­le ol­lut ai­na it­ses­tään­sel­vyys ja olen ar­vos­ta­nut sitä, mut­ta muut­ta­es­sa­ni ko­toa pois huo­ma­sin pa­rem­min per­heen mer­ki­tyk­sen ja osaan ar­vos­taa sitä vie­lä enem­män. Tääl­lä olen op­pi­nut asu­mis­ta il­man rak­kai­ta van­hem­pia ja si­sa­ruk­sia. Olen op­pi­nut ot­ta­maan mui­ta ih­mi­siä huo­mi­oon eri­tyi­ses­ti so­lu­a­su­mi­ses­sa.

“Vai­keim­pi­na­kin het­ki­nä sä kul­jet mun vie­rel­lä”, opis­to­lau­lus­sam­me sa­no­taan. Tuo on mi­nul­le tär­keä lau­se. Jo­kai­sel­la on jos­kus huo­no ol­la. On kä­sit­tä­mät­tö­män suu­ri rik­kaus, et­tä joku on myös niis­sä vai­keis­sa asi­ois­sa tur­va­na.

Tie­dän et­tä mo­nes­ti mie­li pa­laa opis­ton tur­val­li­seen ja rak­kau­den­täy­tei­seen il­ma­pii­riin. Mut­ta opis­tos­ta olen saa­nut mu­kaa­ni ys­tä­viä, ja toi­von, et­tä ys­tä­vyys jat­kuu elä­män lop­puun saak­ka.

Tu­lin opis­toon pie­nin ja hen­noin sii­vin. Vuo­den ai­ka­na sii­vet ovat vah­vis­tu­neet pal­jon. Ne ra­ken­tu­vat eri­tyi­ses­ti per­hees­tä, ys­tä­vis­tä ja us­kos­ta.

Nämä asi­at, nämä sii­vet, kan­ta­vat mi­nua läpi elä­män.

Lin­nea Oh­ta­maa, Ra­nu­an opis­to

Opistoblogi
Opistoblogi

Avain­ten pa­laut­ta­mi­sen ai­kaa

30.4.2020 6.10
Opistoblogi

Opis­to – tur­va­paik­ka

16.2.2020 6.45
Opistoblogi

Kii­tol­li­suus opis­to­vuo­des­ta

10.12.2019 6.37
Opistoblogi

Opis­to­vuo­si – lah­ja ja joh­da­tus

31.10.2019 6.22
Opistoblogi

Hor­ju­va us­ko

1.4.2019 6.32
Opistoblogi

Ter­ve­tu­loa ko­tiin!

12.10.2018 6.52
Opistoblogi

Tur­val­li­sin mie­lin tu­le­vaan

9.5.2018 6.22
Opistoblogi

Ko­ke­muk­si­a­ni ai­kuis­lin­jal­ta

11.3.2018 8.50
Opistoblogi

Jäl­ki­pa­lo­ja elä­män­kaa­ri­vii­kol­ta

1.3.2018 6.07
Opistoblogi

Pi­meys ei tar­koi­ta pa­haa

18.12.2017 6.14
Opistoblogi

Eloa opis­to­ko­dis­sa

14.12.2017 6.58
Opistoblogi

Hän to­del­la lau­laa sy­dä­mes­tään

7.10.2017 6.38
Opistoblogi

Kou­lu­tus­suun­nit­te­li­jan juh­la­het­kiä

19.7.2017 6.17
Opistoblogi

Opis­to­vuo­si an­toi luot­ta­mus­ta

31.5.2017 6.30
Opistoblogi

So­pi­vaa kie­len­käyt­tö­ä­kö?

18.4.2017 6.48
Opistoblogi

Kan­nat­taa­ko opis­to­vuo­si? – Aja­tuk­sia van­hem­man nä­kö­kul­mas­ta

12.3.2017 6.57
Opistoblogi

Mikä te­kee jou­lun?

21.12.2016 6.58
Opistoblogi

Kun ryh­ti suo­ris­tui

17.12.2016 6.46
Opistoblogi

To­del­li­nen kur­kis­tus­luuk­ku

4.10.2016 6.01
Opistoblogi

Niin kuin vii­meis­tä päi­vää

26.8.2016 6.04
Opistoblogi

Ri­pa­ri en­tis­ten opis­to­lais­ten sil­min

8.7.2016 6.32
Opistoblogi

Min­ne vie­kään tääl­tä tie­ni, sinä kan­nat, Ju­ma­la

3.5.2016 7.38
Opistoblogi

Sy­dä­men koti

28.3.2016 6.35
Opistoblogi

Unel­ma­o­pis­to

28.2.2016 7.00
Opistoblogi

Rans­ka vaih­tui Ra­nu­ak­si

8.2.2016 7.00
3.3.2021

Vel­je­ni, pi­tä­kää pelk­kä­nä ilo­na nii­tä mo­nen­lai­sia ko­et­te­le­muk­sia, joi­hin jou­dut­te. Te­hän tie­dät­te, et­tä kun us­kon­ne sel­viy­tyy ko­e­tuk­ses­ta, tämä kas­vat­taa teis­sä kes­tä­vyyt­tä. Jaak. 1:2–3

Viikon kysymys