JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Suu­ren sa­no­man ää­rel­lä

Honkala Heikki
Nykyiset blogit
21.12.2018 6.31

Juttua muokattu:

8.3. 22:29
2020030822295420181221063100

Ketä odo­tat jou­lu­na, ky­syi pap­pi saar­na­tuo­lis­ta it­sel­tään ja seu­ra­kun­nal­ta en­sim­mäi­se­nä ad­vent­ti­na.

Sii­nä­pä se! Odo­tan­ko Jee­sus­ta vai jou­lu­puk­kia?

Jou­lu on ai­noa vuo­tui­nen juh­la, jo­hon val­mis­tau­du­taan viik­ko­kau­sia, el­lei enem­män. Jee­suk­sen syn­ty­män muis­ta­mi­nen ei vel­voi­ta mei­tä pe­rus­teel­li­seen va­rus­tau­tu­mi­seen. Kai­ken ul­koi­sen voi­sim­me unoh­taa ja viet­tää Kris­tuk­sen syn­ty­män muis­to­juh­laa vain sy­dä­mis­säm­me.

Mie­les­tä­ni voi­sim­me unoh­taa val­ko­par­ran ko­ko­naan tai ot­taa ti­lal­le pak­ka­su­kon, joka vie­rai­li­si vaik­ka­pa vuo­den­vaih­teen tie­noil­la ku­ten Ve­nä­jäl­lä.

Useim­mi­ten olem­me vai­mo­ni ja las­tem­me kans­sa val­mis­tau­tu­neet ja viet­tä­neet jou­lua hy­vin pe­rin­tei­ses­ti. Koti on ko­ris­tel­tu ja herk­ku­ja lai­tet­tu. Oh­jel­maam­me on usein kuu­lu­nut myös yöl­li­nen hau­taus­maa­kier­ros.

Olen viet­tä­nyt ker­ran yk­si­nä­ni hy­vin yk­sin­ker­tai­sen jou­lun, kun olin sa­pat­ti­vuot­ta viet­tä­mäs­sä Krei­kas­sa. Osal­lis­tuin kui­ten­kin Skan­di­da­vis­ka kyr­ka­nin jou­lu­ta­pah­tu­maan Pi­reuk­ses­sa. Joi­ta­kin herk­ku­ja muis­tan jär­jes­tä­nee­ni it­sel­le­ni. Kut­suin aat­to­na erään tut­ta­van kah­vil­le, ja hän tu­li­kin. Meni se jou­lu noin­kin, mut­ta en tain­nut tun­tea olo­a­ni eri­tyi­sen har­taak­si.

Luul­lak­se­ni tar­vit­sem­me jou­lu­val­mis­te­lui­hin pit­kän kaa­van kes­tääk­sem­me vuo­den syn­kim­män ajan pi­meyt­tä. Kan­nat­te­lem­me toi­si­am­me lä­het­tä­mäl­lä kort­te­ja, an­ta­mal­la lah­jo­ja ja ko­koon­tu­mal­la eri­lai­siin jou­lu­na­lus­ti­lai­suuk­siin. Vuo­tui­sil­la muis­ta­mi­sil­la piir­räm­me nä­ky­väk­si sitä, ket­kä kuu­lu­vat lä­hi­pii­riim­me.

Kau­pal­li­nen jou­lu syk­kii ja ki­mal­te­lee ym­pä­ris­tös­säm­me pit­kään. Kaik­ki tämä humu nou­see omis­ta tar­peis­tam­me. Jos ei oli­si asi­ak­kai­ta, ei oli­si tar­jon­taa­kaan. Jou­lua edel­tä­vän ajan ta­vat ja käy­tän­nöt ra­ken­ta­vat meil­le sil­lan vuo­den pi­meim­män ajan yli. Pe­rin­tei­nen kaa­va saa olom­me tun­tu­maan tur­val­li­sel­ta. Tämä on toi­mi­nut en­nen­kin.

Jou­lun sa­no­ma on ää­ret­tö­män ih­meel­li­nen. Noin 2 000 vuot­ta sit­ten syn­tyi va­pah­ta­ja, joka lu­nas­ti mei­dät syn­neis­täm­me. Hä­nen ih­mi­sek­si tu­le­mis­taan muis­tam­me jou­lu­na. Hän ei unoh­da mei­tä, vaik­ka em­me suo­rit­tai­si­kaan jou­lua ras­kaim­man jäl­keen.

Jou­lun val­mis­te­lun pai­ne kul­mi­noi­tuu aat­toon, joka ei ole var­si­nai­nen juh­la­päi­vä. Sil­loin syöm­me per­hees­säm­me jou­lu­a­te­ri­an ja hil­jen­nym­me kuun­te­le­maan jou­lu­e­van­ke­liu­mia. Il­lan oh­jel­maan kuu­luu myös jou­lu­pu­kin vie­rai­lu, jon­ka jäl­keen lah­jat ja nii­den pa­pe­rit täyt­tä­vät olo­huo­neen. Mu­ka­val­ta tun­tuu saa­da lah­jo­ja.

Jou­lu­päi­vä tun­tuu pa­lau­tu­mis­päi­väl­tä, jol­loin le­päil­lään ja ha­e­taan vä­lil­lä juh­la-ate­ri­an täh­tei­tä jää­kaa­pis­ta. Pir­teim­mät saat­ta­vat läh­teä jou­lu­kirk­koon.

Voi­sim­me­ko py­hit­tää jou­lu­päi­vän Jee­suk­sen syn­ty­män muis­tol­le? Huo­mi­oi­sim­me eri­tyi­ses­ti sitä, mik­si jou­lua to­del­la vie­te­tään. Se ei vaa­di pa­ko­no­mai­sia suo­ri­tuk­sia, tär­kein­tä on an­taa sy­dä­mis­säm­me ti­laa pie­nel­le Jee­sus-lap­sel­le.

Siu­nat­tua jou­lua kai­kil­le!

HeikkiHonkala
Olen tuore turkulainen. Muutimme vaimoni kanssa tänne Helsingistä, kun jäin eläkkeelle kauppaopettajan työstä. Geenini ovat länsirannikolta ja Laatokan liepeiltä, olen syntynyt pohjoisessa, mutta asunut suurimman osan elämääni etelässä. Viime vuosiani ovat leimanneet kaksi sairastamaani syöpää. Olen kiinnostunut liian monista asioista. Maalaan ja kirjoitan. heikki.honkala@icloud.com
13.8.2020

Her­ra, sinä olet oi­ke­a­mie­li­nen, oi­ke­at ovat si­nun pää­tök­se­si. Ps. 119:137

Viikon kysymys