JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Tun­ne­tai­to­ja vuo­ro­vai­ku­tuk­seen

Nykyiset blogit
12.12.2019 6.28

Py­hä­jo­en rau­ha­nyh­dis­tyk­sen sali on täyn­nä kai­ken ikäis­ten nais­ten so­ri­na­po­ri­naa. Olem­me tul­leet kuun­te­le­maan alus­tus­ta, jos­sa poh­di­taan tun­tei­ta ja toi­min­ta­mal­le­ja su­ku­pol­vien ket­jus­sa.

Pu­heen­vuo­ros­san alus­ta­ja Tit­ta Ka­ran­ta avaa meil­le il­lan ai­het­ta sy­dä­mel­li­sel­lä ot­teel­laan. Tii­vis­tän tä­hän hä­nen aja­tuk­si­aan.

Olem­me jo­kai­nen omas­sa su­vus­sam­me yk­si eri­tyi­nen hel­mi ja sa­mal­la ir­ti­ot­ta­ma­ton osa pit­kää ket­jua tai saat­toa, jos­sa jat­ku­va­na vir­ta­na taak­se jää­vät aal­lot sy­si­vät ja sol­ju­en tuup­pi­vat eteen­päin nuo­rem­pia.

Tit­ta ver­taa su­ku­pol­vi­jat­ku­moa puun kas­vuun. Men­neet su­ku­pol­vet ovat juu­ris­tos­sa. Syn­ty­män het­ki on maan pin­nas­sa, juur­ten ja run­gon yh­ty­mä­koh­das­sa. Sen jäl­keen tu­le­vat ih­mi­sek­si kas­va­mi­sen ja vart­tu­mi­sen her­kät ja mo­nil­le vaa­roil­le alt­tiit vuo­det var­hai­sai­kui­suu­teen saak­ka. Täl­löin omak­sum­me mat­ka­e­väik­sem­me sitä, mikä lä­him­mäs­sä kas­vu­ym­pä­ris­tös­säm­me ym­pä­röi mei­tä.

Mikä on riit­tä­vä tur­val­li­suu­den ko­ke­mus? On­ko elä­män al­ku­a­se­tel­mas­sa epä­var­muus­te­ki­jöi­tä, jois­ta jää sy­viä jäl­kiä tun­ne- ja ke­ho­muis­tiin?

Yli­su­ku­pol­vi­set toi­min­ta­mal­lit seu­raa­vat su­ku­pol­ves­ta toi­seen niin kau­an, kun­nes joku tun­nis­taa ja ym­mär­tää syyn nii­hin. Mis­tä joh­tuu esi­mer­kik­si ky­vyt­tö­myys pu­hua vai­keis­ta asi­ois­ta tai osoit­taa lä­him­mil­lään vä­lit­tä­mis­tä ja rak­kaut­ta?

Tie­dos­ta­mi­ses­ta ja it­sen­sä hy­väk­sy­mi­ses­tä voi al­kaa ti­lan­teen kor­jau­tu­mi­nen ja ehey­ty­mi­nen. Sa­mal­la on tär­ke­ää ar­mah­taa edel­li­siä su­ku­pol­via.

Meil­lä tä­män päi­vän suo­ma­lai­sil­la on tun­ne­ta­son taak­ka­na vie­lä­kin ras­kas so­ta­vuo­sien ajan­jak­so. Kuun­te­li­joi­den jou­kos­sa on hei­tä­kin, joi­den isät oli­vat so­ta­ken­til­lä. So­das­ta pa­lan­neet rik­ki­näi­set mie­het oli­vat myös uh­re­ja. Sota vai­kut­ti hei­dän puo­li­soi­hin­sa­kin.

Näi­den trau­ma­ti­soi­tu­nei­den pa­ris­kun­tien jäl­ke­läi­siä me suu­rin osa olem­me. Ai­ka­kau­teen syö­py­nyt pu­hu­mat­to­muus ja vai­to­nai­suus teip­pa­si seu­raa­vien­kin su­ku­pol­vien suut. Ir­to­lai­suu­den ja ko­dit­to­muu­den ko­ke­muk­set ovat tut­tu­ja mo­nel­le, eri­tyi­ses­ti heil­le, jot­ka me­net­ti­vät ko­ti­seu­tun­sa.

Ka­rut eli­no­lot syn­nyt­tä­vät hel­pos­ti tun­tei­den tur­tu­mis­ta. Jäl­leen­ra­ken­ta­mi­sen ai­ka oli kii­ret­tä ja köy­hyyt­tä. Lap­set jäi­vät jal­koi­hin. Nois­ta kan­sam­me vai­heis­ta kum­pu­aa pal­jon se­lit­tä­mä­tön­tä pa­haa oloa ja hy­lä­tyk­si tu­le­mi­sen ko­ke­muk­sia.

On tär­ke­ää koh­da­ta it­sen­sä, se, mi­ten voi hen­ki­ses­ti ja emo­ti­o­naa­li­ses­ti. Kan­nat­taa ky­syä it­sel­tä ja toi­sil­ta, et­tä mi­ten voit. Kan­nat­taa kuun­nel­la ja osoit­taa se toi­sel­le. Vau­vas­ta vaa­riin me tar­vit­sem­me hy­väk­sy­vää huo­mi­oin­tia. Huo­mat­kaam­me toi­nen toi­sem­me.

Kun toh­dim­me py­säh­tyä sa­no­maan sekä it­sel­le et­tä eri­tyi­ses­ti lap­sil­lem­me, et­tä sinä olet hyvä ja ra­kas sel­lai­se­na kuin olet, olem­me hy­väl­lä po­lul­la.

Lap­sel­la ei ole sa­no­ja kaik­keen. Hän pu­huu te­ko­jen avul­la. Se on saat­ta­nut jää­dä va­ki­o­kei­nok­si mo­nil­le ai­kui­sil­le­kin.

On suu­ri asia, et­tä Ju­ma­la on lah­joit­ta­nut evan­ke­liu­min par­haim­mak­si hoi­to­kei­nok­si ih­mis­suh­tei­siim­me. Sitä saam­me va­paas­ti käyt­tää.

Teks­ti: Lah­ja Kyl­lö­nen

Kuva: Sini Pi­si­lä

Päivämiehen Vierasblogi