JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Nykyiset blogit

Unel­ma­o­pis­to

Nykyiset blogit
28.2.2016 7.00

Mil­lai­nen oli­si unel­mien opis­to­vuo­si? Oli­si­ko se vuo­si, jon­ka ai­ka­na saa ys­tä­viä, ko­kee uu­sia asi­oi­ta, op­pii it­se­näis­tä elä­mää, voi opis­kel­la kie­liä, voi har­ras­taa mu­siik­kia ja ur­hei­lua, saa käy­dä har­tauk­sis­sa ja seu­rois­sa ja kes­kus­tel­la it­sel­le tär­keis­tä asi­ois­ta? Oli­si­ko unel­mien opis­to­vuo­si sel­lai­nen, jon­ka ai­ka­na opis­ke­li­ja löy­tää elä­mäl­leen suun­ta­vii­vo­ja ja oman elä­män­sä su­per­tai­to­ja?

Näi­tä asi­oi­ta Jäm­sän Kris­til­li­ses­sä Kan­sa­no­pis­tos­sa on poh­dit­tu, kun olem­me al­ka­neet suun­ni­tel­la tu­le­vaa lu­ku­vuot­ta. Jäm­sän opis­tos­sa muo­ka­taan ope­tus­suun­ni­tel­maa en­si lu­ku­vuo­den alus­sa niin, et­tä van­hat opin­to­lin­jat su­lau­tu­vat yh­dek­si Opis­to­vuo­si-lin­jak­si. Opis­to­vuo­si-lin­jan li­säk­si on tar­jol­la Eri­tyi­sop­pi­jan opis­to­vuo­si -lin­ja.

Muu­tok­sen tar­koi­tuk­se­na on, et­tä jo­kai­nen opis­to­lai­nen sai­si ra­ken­taa it­sel­leen par­haan mah­dol­li­sen opin­to­po­lun. Me opis­ton hen­ki­lö­kun­ta toi­vom­me, et­tä tuo opin­to­pol­ku oli­si sel­lai­nen, jon­ka avul­la opis­ke­li­ja voi­si luo­da it­sel­leen tar­pei­taan ja miel­ty­myk­si­ään par­hai­ten pal­ve­le­van opin­to­ko­ko­nai­suu­den. Toi­vom­me, et­tä hän löy­täi­si opis­to­vuo­den ai­ka­na it­ses­tään uu­sia vah­vuuk­sia sekä ke­hit­täi­si en­ti­siä tai­to­jaan ja tie­to­jaan. Toi­vom­me myös, et­tä uu­dis­tuk­sen myö­tä koko talo oli­si täyn­nä nuo­ria, jot­ka heh­ku­vat op­pi­mi­sen in­toa ja iloa.

Vaik­ka en­ti­set opin­to­lin­jat ka­to­a­vat, opis­ton ope­tus­tar­jon­ta sekä opis­to­vuo­den luon­ne ja ra­ken­ne säi­ly­vät sa­man­kal­tai­si­na. On ym­mär­ret­tä­vää, et­tä muu­tos saat­taa he­rät­tää tu­le­vis­sa opis­to­lai­sis­sa ja ko­ti­vä­es­sä häm­men­nys­tä ja ky­sy­myk­siä. Vas­taam­me­kin mie­lel­läm­me kai­ken­lai­siin ky­sy­myk­siin. Ke­vääl­lä jär­jes­täm­me myös pu­he­lin­neu­von­taa oman opin­to­po­lun suun­nit­te­lua var­ten – ja li­säk­si tie­do­tam­me asi­as­ta ak­tii­vi­ses­ti opis­ton net­ti­si­vuil­la.

Eräs opis­to­lai­nen to­te­si: ”Opis­to. Niin kiva asia, et­tä vai­kea ker­toa, mitä kaik­kea se on!” Täl­lai­sen kom­men­tin poh­jal­ta on mu­ka­va jat­kaa unel­mien opis­to­vuo­den suun­nit­te­lu- ja ke­hi­tys­työ­tä.

San­ni Lai­ti­nen

Jäm­sän Kris­til­li­sen Kan­sa­no­pis­ton äi­din­kie­len ja vies­tin­nän opet­ta­ja

Opistoblogi
18.2.2020

Kyl­vä­kää oi­keu­den­mu­kai­suut­ta, kor­jat­kaa us­kol­li­suut­ta! Rai­vat­kaa it­sel­len­ne uu­dis­pel­to! Nyt on ai­ka et­siä mi­nua, Her­raa, minä tu­len var­mas­ti ja an­nan teil­le siu­nauk­sen sa­teen. Hoos. 10:12

Viikon kysymys