JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Ai­kui­sen teh­tä­vä­nä on tu­kea las­ta

Päivämies
Pääkirjoitukset
19.11.2014 0.00

Juttua muokattu:

1.1. 23:48
2020010123483820141119000000

Vii­me vuo­si­na on pu­hut­tu pal­jon las­ten hy­vin­voin­nis­ta. Sen joh­dos­ta si­sä­mi­nis­te­riö on mää­rän­nyt val­ti­on vi­ras­tot ja lai­tok­set li­put­ta­maan lap­sen oi­keuk­sien päi­vä­nä tors­tai­na 20. mar­ras­kuu­ta ja suo­sit­te­lee li­pu­tus­ta muil­le­kin.

Ih­mi­sen yk­si mer­kit­tä­vim­piä asi­oi­ta on se, et­tä hän saa osak­seen rak­kaut­ta ja ko­kee elä­män­sä ja ym­pä­ris­tön­sä tur­val­li­sek­si. Tä­män tu­li­si ol­la ta­voit­tee­na jo­kai­sel­la ih­mi­sel­lä ja eri­tyi­ses­ti niil­lä yh­teis­kun­nal­li­sil­la päät­tä­jil­lä, joi­den teh­tä­viin kuu­luu ih­mis­ten tur­val­li­suu­teen ja hy­vin­voin­tiin vai­kut­ta­mi­nen.

Las­ten hy­vin­voin­tiin vai­kut­ta­vat kes­kei­ses­ti tur­val­li­nen koti, kou­lu­ym­pä­ris­tö ja ys­tä­vät. Van­hem­pien on vas­tuul­lis­ta huo­leh­tia sii­tä, et­tä lap­set saa­vat pe­rus­tar­peen­sa ja ko­ke­vat elä­män­sä tur­val­li­sek­si.

Tär­ke­ää on myös huo­leh­tia sii­tä, et­tei ku­kaan lap­si tai nuo­ri jää yk­sin. Luo­tet­ta­vien oman ikäis­ten ys­tä­vien mer­ki­tys on tär­keä eri­tyi­ses­ti nuo­ren elä­mäs­sä. Pon­nis­te­le­mi­sen ar­vois­ta on kaik­ki, mil­lä voi­daan aut­taa nuor­ta löy­tä­mään oma lä­hei­nen ja luo­tet­ta­va ys­tä­vien jouk­ko.

Huo­mi­o­ta on syy­tä kiin­nit­tää myös sii­hen, et­tei ku­kaan lap­si tai nuo­ri jou­du kiu­sa­tuk­si. Kiu­saa­mi­nen on ai­na vää­rin, ja jos sel­lais­ta il­me­nee, ai­kuis­ten on ai­na puu­tut­ta­va sii­hen. Van­hem­mil­la tu­li­si­kin ol­la ai­kaa py­säh­tyä las­ten asi­oi­den ää­rel­le ja kes­kus­tel­la sii­tä, mi­ten kou­lus­sa tai ka­ve­rei­den kes­ken on men­nyt.

Kiu­saa­mi­nen voi käyn­nis­tyä hy­vin mi­tät­tö­män tun­tui­ses­ta syys­tä tai jopa il­man eri­tyis­tä syy­tä. Suo­ran sa­nal­li­sen tai fyy­si­sen kiu­saa­mi­sen li­säk­si ta­pah­tuu epä­suo­raa kiu­saa­mis­ta, jos­sa kiu­saa­ja pu­huu kiu­sa­tus­ta pa­haa tai vai­kut­taa muu­ten ym­pä­ril­lä ole­viin ih­mi­siin niin, et­tä kiu­sat­tu vä­hi­tel­len jä­te­tään po­ru­kan ul­ko­puo­lel­le.

Kiu­saa­mi­sen taus­tal­la saat­taa ol­la esi­mer­kik­si ul­ko­nä­köön, käyt­täy­ty­mi­seen tai kult­tuu­ri­seen tai us­kon­nol­li­seen taus­taan liit­ty­vä syy. Ki­pei­tä ovat myös ti­lan­teet, jois­sa kiu­saa­mis­ta ta­pah­tuu us­ko­vais­ten kes­ken. Ju­ma­lan sana ei hy­väk­sy ke­nen­kään kiu­saa­mis­ta, vaan ke­hot­taa ra­kas­ta­maan Ju­ma­laa yli kai­ken ja lä­him­mäis­tä niin kuin it­se­ään.

Suo­men pe­rus­tus­lais­sa to­de­taan, et­tä jo­kai­sel­le ih­mi­sel­le kuu­luu ih­mi­soi­keu­det. Mo­nia näi­tä oi­keuk­sia on täy­den­net­ty vie­lä yk­si­löi­dyl­lä lain­sää­dän­nöl­lä. Ke­tään ei saa syr­jiä tai sor­taa ro­dun, vä­rin, su­ku­puo­len, kie­len, us­kon­non, va­kau­muk­sen, po­liit­ti­sen tai muun mie­li­pi­teen vuok­si ei­kä syn­ty­pe­rän tai muun vas­taa­van te­ki­jän pe­rus­teel­la. Jo­kai­nen on lain edes­sä ta­sa­ver­tai­nen.

Myös Ju­ma­lan edes­sä jo­kai­nen ih­mi­nen on yh­tä ar­vo­kas ja tär­keä. Ju­ma­la ra­kas­taa erot­te­le­mat­ta jo­kais­ta ih­mis­tä. Hän ei sil­ti hy­väk­sy vää­rin te­ke­mis­tä, vaan ke­hot­taa mei­tä toi­mi­maan hy­vin ja oi­keu­den­mu­kai­ses­ti. Kirk­kom­me vuo­den 1948 kris­ti­no­pis­sa to­de­taan: ”Ju­ma­la, joka on mei­dät luo­nut, on käs­ke­nyt mei­tä elä­mäs­sään nou­dat­ta­maan hä­nen tah­to­aan” (KO 18).

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 19.11.2014.

5.7.2020

Jee­sus sa­noo: "Mene, älä­kä enää tee syn­tiä." Joh. 8:11

Viikon kysymys