JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Äi­ti-sa­naa tar­vi­taan tu­le­vai­suu­des­sa­kin

Pääkirjoitukset
6.5.2020 6.00

Juttua muokattu:

5.5. 16:26
2020050516264720200506060000

Te­keil­lä ole­van per­he­va­paa­uu­dis­tuk­sen ohes­sa on kes­kus­tel­tu la­ki­teks­tis­sä ole­vis­ta, per­hee­seen liit­ty­vis­tä sa­na­muo­dois­ta. Muun mu­as­sa äi­ti-sa­naa esi­te­tään pois­tet­ta­vak­si mo­nin pai­koin la­ki­teks­tis­tä. Sana on aja­tel­tu kor­vat­ta­van esi­mer­kik­si syn­nyt­tä­jä-sa­nal­la. On syy­tä huo­mi­oi­da, et­tä tämä muu­tos häi­vyt­täi­si jo­tain pe­rus­ta­van­laa­tui­sen tär­ke­ää.

Sa­no­jen avul­la pu­hum­me to­del­li­suu­des­ta. Sa­no­ja häi­vyt­tä­mäl­lä voi­daan vä­hen­tää myös nii­tä tar­koit­ta­vien asi­oi­den mer­ki­tys­tä. Em­me­kö me ny­kyih­mi­set enää ym­mär­rä äi­tiy­den ja isyy­den ar­voa? On­ko niin, et­tä tu­le­vai­suu­des­sa ei enää ole vä­liä, kuka las­ta kas­vat­taa? Lap­sel­le sil­lä ai­na on suu­ri mer­ki­tys. Jos äi­tiy­den ja isyy­den mer­ki­tys­tä yh­teis­kun­nas­sa ei enää ar­vos­te­ta, sil­lä voi ol­la va­ka­via seu­rauk­sia per­heil­le ja ni­me­no­maan lap­sil­le.

Sen si­jaan, et­tä äi­ti- ja isä-kä­sit­tei­tä läh­de­tään mur­ta­maan, tar­vi­taan van­hem­muu­den tu­ke­mis­ta. Yh­teis­kun­nan ta­sol­la on tär­ke­ää, et­tä nai­nen voi­si työ­e­lä­mäs­sä­kin yl­pe­ä­nä to­de­ta ole­van­sa äi­ti. Oli­si vii­sas­ta näh­dä äi­tiys ra­sit­teen si­jaan li­sä­ar­vo­na myös työ­mark­ki­noil­la. Äi­tiys haas­taa nai­sen ja vaa­tii hä­nel­tä niin it­seen­sä tu­tus­tu­mis­ta kuin uu­sien tai­to­jen opet­te­lua elä­män eri vai­heis­sa.

Äi­ti-sa­nan ym­pä­ril­lä käy­ty kes­kus­te­lu on osa laa­jem­paa pyr­ki­mys­tä häi­vyt­tää yh­teis­kun­nas­ta Ju­ma­lan luo­mis­työn mu­kais­ta ja­koa nai­siin ja mie­hiin. Su­ku­puol­ta mer­kit­se­vil­le sa­noil­le on py­rit­ty löy­tä­mään kor­vaa­via il­mai­su­ja. Pe­rus­te­luik­si on ker­rot­tu tasa-ar­von edis­tä­mi­nen eri­lais­ten per­heit­ten vä­lil­lä sekä tar­ve uu­dis­taa sa­na­muo­to­jen­sa puo­les­ta ajas­ta jäl­keen jää­nyt­tä lain­sää­dän­töä.

Äi­ti on sa­na­na­kin tär­keä, ku­ten tä­män leh­den useis­ta teks­teis­tä käy il­mi. Vain har­vaan sa­naan si­säl­tyy yh­tä pal­jon mer­ki­tys­tä ja tun­net­ta. Pal­jon ker­too se­kin, et­tä mo­nen suo­ma­lai­sen mie­les­tä äi­ti on suo­men kie­len kau­nein sana. Äi­ti-sa­nas­ta tus­kin on vält­tä­mä­tön­tä luo­pua edes la­ki­teks­tis­sä, jos päät­tä­jil­tä löy­tyy ha­luk­kuut­ta säi­lyt­tää se.

3.7.2020

Minä tun­nus­tin si­nul­le syn­ti­ni, en sa­lan­nut pa­ho­ja te­ko­ja­ni. Minä sa­noin: "Tun­nus­tan syn­ti­ni Her­ral­le." Sinä an­noit an­teek­si pa­hat te­ko­ni, otit pois syn­tie­ni taa­kan. Ps. 32:5

Viikon kysymys