JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

An­ne­taan lap­sil­le mah­dol­li­suus

Pääkirjoitukset
28.8.2019 6.00

Il­mas­to­kes­kus­te­luun on vä­hi­tel­len nous­sut aja­tus sii­tä, et­tä pa­ras­ta il­mas­ton­suo­je­lua on vä­hen­tää lap­si­lu­kua tai jät­tää lap­set vas­taa­not­ta­mat­ta. Tätä vies­tiä toi­vat en­sin yk­sit­täi­set jul­ki­seen kes­kus­te­luun osal­lis­tu­vat hen­ki­löt ja hil­jat­tain myös maan suu­rin sa­no­ma­leh­ti.

Mitä kau­em­mak­si Ju­ma­lan sa­nas­ta ja sen ar­vois­ta lii­ku­taan, sitä syn­ke­äm­mik­si ih­mis­kun­nan nä­ky­mät käy­vät. Ih­mi­nen voi pe­rus­tel­la tie­teen muut­tu­vil­la to­tuuk­sil­la mo­nen­lai­sia asi­oi­ta, jopa tä­män­kal­tai­sia ih­mis­kun­nan hei­ken­ty­mi­seen ja hä­vi­ä­mi­seen joh­ta­via toi­min­ta­mal­le­ja.

Yhä suu­rem­pia kier­rok­sia saa­vas­sa il­mas­to­kes­kus­te­lus­sa las­ten saa­mi­nen esi­te­tään so­si­aa­li­se­na tar­pee­na tai jopa yk­si­lön it­sek­kyyt­tä il­men­tä­vä­nä asi­a­na. Nu­rin­ku­ri­suu­des­saan tämä joh­taa sii­hen aja­tuk­seen, et­tä mitä isom­pi per­he, sitä it­sek­kääm­mät van­hem­mat.

Raa­mat­tu suh­tau­tuu lap­sen saa­mi­seen toi­sin. Lap­seen ja lap­siin lii­te­tään sana siu­naus, joka mer­kit­see Ju­ma­lan läs­nä­o­loa ja huo­len­pi­toa maa­il­mas­sa. Siu­naus liit­tyy ta­pah­tu­miin, jois­sa Ju­ma­lan rak­kaus nä­kyy eri­tyi­sel­lä ta­val­la ih­mi­sen elä­mäs­sä.

Täl­lai­se­na siu­nauk­se­na lap­set näh­dään esi­mer­kik­si en­sim­mäi­ses­sä Moo­sek­sen kir­jas­sa, jos­sa Jaa­kob esit­te­lee per­het­tään vel­jel­leen Esaul­le: ”Nämä ovat lap­set, jot­ka Ju­ma­la ar­mos­saan on suo­nut mi­nul­le, pal­ve­li­jal­le­si” (1. Moos. 33:5). Psal­min­kir­joit­ta­ja puo­les­taan muis­tut­taa: ”Lap­set ovat Her­ran lah­ja” (Ps. 127:3).

Raa­mat­tu ei tue aja­tus­ta, et­tä las­ten vas­taa­not­ta­mi­nen oli­si luo­ma­kun­taa tu­ho­a­va asia. Päin­vas­toin, jo­kai­nen syn­ty­vä lap­si tuo mu­ka­naan toi­voa. Kun lap­set kas­va­vat, he jat­ka­vat työn te­ke­mis­tä ja vas­tuun kan­ta­mis­ta. He vil­je­le­vät ja var­je­le­vat luo­ma­kun­taa tu­le­vai­suu­des­sa.

An­ne­taan tu­le­vil­le su­ku­pol­vil­le sama mah­dol­li­suus, jon­ka olem­me it­se saa­neet. Luo­te­taan hei­dän te­ke­vän par­haan­sa ja edis­tä­vän asi­oi­ta, jot­ka jää­vät meil­tä kes­ken. Ei vai­vu­ta epä­toi­voon, sil­lä se ei vie edes il­mas­to­a­si­aa eteen­päin.

Nyt oli­si ar­vo­kas­ta, et­tä yh­teis­kun­nal­li­seen kes­kus­te­luun osal­lis­tu­vat kir­kol­li­set toi­mi­jat sa­moin kuin yk­sit­täi­set kris­ti­tyt us­kal­tai­si­vat pi­täy­tyä Raa­ma­tus­sa. Kir­kol­la on vain yk­si pe­rus­ta ja se on Kris­tus, Ju­ma­lan Poi­ka, joka ot­ti lap­set eri­tyi­seen suo­je­luk­seen­sa (Luuk. 18:15–17).

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 28.8.2019

Kuva: Juha Hu­ma­la­jo­ki

20.2.2020

Sa­nat, jot­ka Her­ra on pu­hu­nut, ovat hen­ki ja elä­mä. Joh. 6:63

Viikon kysymys