JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

An­ne­taan nuo­ril­le vas­tuu­ta rau­ha­nyh­dis­tyk­sen työs­sä

Pääkirjoitukset
12.2.2020 6.30

Juttua muokattu:

11.2. 08:57
2020021108574820200212063000

Kris­til­li­syy­tem­me toi­min­nan eräs pe­ru­sar­vo on va­paa­eh­toi­suu­den vaa­li­mi­nen. Toi­min­ta on va­paa­eh­tois­ta myös ta­lou­del­li­ses­ta nä­kö­kul­mas­ta, sil­lä se poh­jau­tuu lah­joi­tus­va­roi­hin. Toi­min­nan or­ga­ni­soi­mi­nen aut­taa teh­tä­vien ja vas­tuun ja­ka­mi­ses­sa. Jot­ta rau­ha­nyh­dis­tys toi­mii, se edel­lyt­tää jä­sen­ten si­tou­tu­mis­ta, vas­tuun ot­ta­mis­ta ja luot­ta­mus­ta.

Rau­ha­nyh­dis­tyk­set pi­tä­vät lä­hi­viik­koi­na sään­tö­jen­sä mää­rit­te­le­mät vuo­si­ko­kouk­set. Vuo­si­ko­kous käyt­tää yh­dis­tyk­ses­sä ylin­tä pää­tän­tä­val­taa. Puhe- ja ää­ni­val­taa saa­vat ko­kouk­ses­sa käyt­tää kaik­ki yh­dis­tyk­sen jä­se­net.

Vuo­si­ko­kouk­sis­sa tar­kas­tel­laan vii­me vuo­den toi­min­taa, mut­ta kat­se on vah­vas­ti tu­le­vai­suu­des­sa. Nuo­ris­sa on tu­le­vai­suus, sen vuok­si on tär­keä ja­kaa vas­tuu­teh­tä­viä myös heil­le. Kun nuo­ret saa­vat vas­tuu­ta, se kas­vat­taa ja juur­rut­taa hei­tä yh­tei­seen te­ke­mi­seen. Jo­kai­nen su­ku­pol­vi tuo oman osaa­mi­sen­sa evan­ke­liu­min työ­hön. Toi­min­ta­ta­vat muut­tu­vat ajan mu­ka­na, mut­ta Ju­ma­lan seu­ra­kun­nan ope­tus ja op­pi säi­ly­vät sa­ma­na.

Nuor­ten osal­lis­tu­mi­nen oman rau­ha­nyh­dis­tyk­sen toi­min­taan on myös osa uut­ta rip­pi­kou­lu­pol­kua. Sen vies­ti rau­ha­nyh­dis­tyk­sil­le on, et­tä ole­mas­sa ole­via käy­tän­tö­jä ke­hit­tä­en voi­daan vah­vis­taa nuor­ten osal­li­suut­ta ko­ti­sii­o­nis­sa

Tär­ke­ää on­kin kes­kus­tel­la pai­kal­li­ses­ti, mi­ten nuo­ret saa­tai­siin pa­rem­min mu­kaan yh­dis­tyk­sen toi­min­taan. Rip­pi­kou­lun tal­vi­päi­vil­lä he ovat saa­neet teh­tä­viä, joi­den avul­la he tu­tus­tu­vat oman rau­ha­nyh­dis­tyk­sen­sä toi­min­taan.

Nuo­ren on hel­pom­pi roh­kais­tua te­ke­mään yh­teis­tä työ­tä, kun teh­tä­vät ovat sel­kei­tä. Vas­tuul­li­si­a­kaan teh­tä­viä ei kan­na­ta unoh­taa. Opas­ta­mal­la, oh­jaa­mal­la ja pe­reh­dyt­tä­mäl­lä nuo­ri saa var­muut­ta, kar­tut­taa ko­ke­mus­ta ja ko­kee on­nis­tu­mi­sen het­kiä yh­des­sä tois­ten us­ko­vais­ten kans­sa.

Ar­vos­ta­va ja kuun­te­le­va il­ma­pii­ri in­nos­taa toi­mi­maan yh­des­sä ja edis­tää yh­teis­työ­tä eri elä­män­ti­lan­teis­sa ole­vien kes­ken. Tätä ku­vaa kau­niis­ti sa­non­ta: ”Nuo­ret van­ho­jen ilo­na ja van­hat nuor­ten tu­ke­na.”

Us­ko an­taa rak­kau­den evan­ke­liu­min työ­hön. Voim­me jo­kai­nen osal­lis­tua sii­hen omil­la lah­joil­lam­me ja voi­ma­va­roil­lam­me. On tur­val­lis­ta, kun saam­me luot­taa sii­hen, et­tä evan­ke­liu­min työ­tä oh­jaa Kaik­ki­val­ti­as Ju­ma­la. Hän on myös kas­vun an­ta­ja.

6.4.2020

Hän alen­si it­sen­sä ja oli kuu­li­ai­nen kuo­le­maan as­ti, ris­tin­kuo­le­maan as­ti. Fil. 2:8

Viikon kysymys