JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Au­tu­aam­pi on an­taa kuin ot­taa

Päivämies
Pääkirjoitukset
20.9.2017 7.01

Juttua muokattu:

1.1. 11:19
2020010111193620170920070100

Tie­do­tus­vä­li­neis­sä on vii­me ai­koi­na ol­lut esil­lä huo­li suo­ma­lais­ten eri­ar­vois­tu­mi­ses­ta. Vai­kut­taa sil­tä, et­tä kan­sam­me ja­kaan­tu­mi­nen suu­ri­tu­loi­siin ja köy­hiin on sy­ve­ne­mäs­sä. Al­ka­nut ta­lous­kas­vu ei näy nii­den ih­mis­ten elä­mäs­sä, joil­la ei ole työ­tä tai va­ral­li­suut­ta. Sen si­jaan pie­net­kin leik­kauk­set usein hei­ken­tä­vät hei­dän toi­meen­tu­lo­aan.

Suu­ri­tu­loi­sen saat­taa ol­la vai­kea sa­mais­tua sel­lai­sen ih­mi­sen ti­lan­tee­seen, joka jou­tuu kamp­pai­le­maan pys­ty­äk­seen tur­vaa­maan it­sel­leen tai per­heel­leen elä­män pe­rus­tar­peet. Ny­kyi­nen me­dia- ja ko­ke­mus­ten­ja­ka­mi­syh­teis­kun­ta saat­ta­vat li­sä­tä tun­net­ta eri­ar­voi­suu­des­ta ja sy­ven­tää nä­kö­a­lat­to­muut­ta ja syr­jäy­ty­mis­tä. Tämä tu­lee esiin esi­mer­kik­si so­si­aa­li­ses­sa me­di­as­sa, jos­sa ovat to­del­li­suut­ta näyt­tä­vät ku­vat ul­ko­maan­mat­koil­ta ja kat­sauk­set uu­sim­mis­ta har­ras­tus­vä­li­ne­han­kin­nois­ta sekä toi­saal­ta ker­to­muk­set lei­pä­jo­nois­ta ja ta­lous­vai­keuk­sis­ta.

Ti­las­to­kes­kuk­sen mu­kaan Suo­mes­sa on köy­hyys- tai syr­jäy­ty­mis­ris­kis­sä noin 900 000 ih­mis­tä. Tänä vuon­na on uu­ti­soi­tu, et­tä lei­pä­jo­no­jen pi­tuus on kas­va­nut maas­sam­me sel­väs­ti. Lei­pä­jo­nois­sa nä­kyy yk­sin asu­vien ai­kuis­ten li­säk­si yhä use­am­min nuo­ria, opis­ke­li­joi­ta ja lap­si­per­hei­tä. Kai­kil­la ei ole esi­mer­kik­si va­raa hank­kia vält­tä­mät­tö­miä opis­ke­lu­kir­jo­ja tai kou­lun lii­kun­ta­tun­neil­la tar­vit­ta­via vä­li­nei­tä.

Ta­lou­del­li­sen eri­ar­voi­suu­den tuo­mat vai­ke­at elä­män­ti­lan­teet tu­le­vat esil­le myös kris­til­li­syy­tem­me per­he- ja di­a­ko­ni­a­työs­sä. Moni kamp­pai­lee jo­ka­päi­väi­sen toi­meen­tu­lon hank­ki­mi­sek­si. Kai­kil­la ei ole va­raa osal­lis­tua kris­til­li­syy­tem­me lei­reil­le tai läh­teä Su­vi­seu­roi­hin.

Ta­lou­del­li­set vai­keu­det saat­ta­vat ko­e­tel­la myös us­ko­ne­lä­mää. Rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä ja pie­nem­mis­sä­kin pii­reis­sä on hyvä miet­tiä, mi­ten uu­vut­ta­vas­sa elä­män­ti­lan­tees­sa ole­via voi­tai­siin aut­taa vir­kis­ty­mään esi­mer­kik­si avi­o­puo­li­so­lei­reil­lä. Kan­nat­taa myös roh­kais­tua pyy­tä­mään apua, sil­lä apua on vai­kea an­taa, jos ei tie­dä avun­tar­vet­ta.

Jos­kus ta­lou­del­li­set on­gel­mat saat­ta­vat joh­tua myös lii­an suu­ris­ta it­sel­le ase­te­tuis­ta vaa­ti­muk­sis­ta. Ajas­sam­me ko­ros­te­taan usein ra­haa, omai­suut­ta, eri­koi­sia elä­myk­siä ja näyt­tä­viä ul­koi­sia puit­tei­ta. Näi­den ta­voit­te­le­mi­nen saat­taa teh­dä elä­mäs­tä ki­re­ää, kii­reis­tä ja ta­lou­del­li­ses­ti ah­das­ta sekä vie­dä ai­kaa ja voi­mia tär­keim­mil­tä, Ju­ma­la­suh­teen hoi­ta­mi­sel­ta, per­heel­tä ja ys­tä­vil­tä. ”Au­tu­aam­pi on an­taa kuin ot­taa”, opet­taa Raa­mat­tu (Ap. t. 20:35).

Ju­ma­lan sana myös roh­kai­see, et­tä vai­ke­as­sa elä­män­ti­lan­tees­sa­kin saa luot­taa lu­jas­ti Ju­ma­lan huo­len­pi­toon. Hän pi­tää omis­taan pa­rem­man huo­len kuin tai­vaan lin­nuis­ta, jot­ka ne­kin saa­vat kai­ken tar­peel­li­sen (Matt. 6:26).

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 20.9.2017

3.6.2020

Jee­sus sa­noo: "To­ti­ses­ti, to­ti­ses­ti: sil­lä, joka us­koo, on ikui­nen elä­mä." Joh. 6:47

Viikon kysymys