JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Avi­o­lu­paus an­ne­taan Ju­ma­lan kas­vo­jen edes­sä

Pääkirjoitukset
27.5.2020 6.40

Juttua muokattu:

29.5. 12:41
2020052912415520200527064000

Mo­net suun­ni­tel­mat ovat tänä poik­keuk­sel­li­se­na ke­vää­nä muut­tu­neet. Muun mu­as­sa per­he­juh­lien jär­jes­te­ly­jä on pi­tä­nyt miet­tiä uu­del­leen. Tämä on kos­ke­nut myös avi­o­liit­toon vih­ki­mi­siä. Nyt vih­ki­mi­siä on toi­mi­tet­tu niin, et­tä kool­la on ol­lut vain joi­ta­kin lä­hei­siä, ja muu juh­la­vä­ki on seu­ran­nut ti­lai­suut­ta eh­kä vir­tu­aa­li­ses­ti.

Hää­juh­lia on jou­dut­tu siir­tä­mään myö­häi­sem­piin ajan­koh­tiin. Jot­kut hää­pa­rit ovat siir­tä­neet tä­män vuok­si myös avi­oi­tu­mis­taan.

Avi­oi­tu­mi­nen on elä­män mer­kit­tä­vim­piä ta­pah­tu­mia. On ym­mär­ret­tä­vää, et­tä hää­juh­lan siir­tä­mi­nen tun­tuu vai­ke­al­ta. Kui­ten­kin on hyvä muis­taa, et­tä hää­juh­la ei ole avi­o­lii­ton sol­mi­mi­ses­sa tär­kein­tä. Tämä poik­keu­sai­ka he­rät­tää­kin mei­dät hy­väl­lä ta­val­la poh­ti­maan avi­oi­tu­mi­sen si­säl­töä ja mer­ki­tys­tä.

Ju­ma­la loi mie­hen ja nai­sen omak­si ku­vak­seen. Hän sää­ti mie­hen ja nai­sen vä­li­sen lii­ton, py­hän avi­o­lii­ton, yh­tei­se­lä­män pe­rus­tak­si ja kes­ki­näi­sen rak­kau­den ko­dik­si. Avi­o­liit­to pe­rus­tuu Ju­ma­lan luo­mis­jär­jes­tyk­seen, ja sii­nä kah­des­ta tu­lee yk­si (1. Moos. 2:24).

Ju­ma­la siu­na­si luo­mis­työn jat­ka­jik­si eri su­ku­puol­ta ole­vat ih­mi­set. On hyvä huo­mi­oi­da, et­tä Ju­ma­la ei ole an­ta­nut kai­kil­le avi­o­puo­li­soil­le lap­sia. He­kin to­teut­ta­vat Ju­ma­lan an­ta­maa teh­tä­vää ja luo­mis­jär­jes­tys­tä.

Avi­o­lu­paus an­ne­taan Ju­ma­lan kas­vo­jen edes­sä, ja sii­nä si­tou­du­taan osoit­ta­maan us­kol­li­suut­ta ja rak­kaut­ta hy­vi­nä ja pa­hoi­na päi­vi­nä ai­na kuo­le­maan as­ti. Yh­dek­si tu­le­mi­nen tar­koit­taa lii­ton pe­ruut­ta­mat­to­muut­ta ja eli­ni­käi­syyt­tä. ”He ei­vät siis enää ole kak­si, he ovat yk­si. Ja min­kä Ju­ma­la on yh­dis­tä­nyt, sitä äl­köön ih­mi­nen erot­ta­ko.” (Mark. 10:8–9.) Avi­o­suh­teen suo­jak­si Ju­ma­la an­toi kuu­den­nen käs­kyn.

Yh­tei­sel­lä mat­kal­la tar­vi­taan mo­lem­min­puo­lis­ta tah­toa ja yh­tei­se­lä­mään so­peu­tu­mis­ta. Ko­din hy­vän il­ma­pii­rin ra­ken­ta­mi­nen edel­lyt­tää puo­li­soil­ta toi­sen kuun­te­le­mis­ta ja kun­ni­oit­ta­mis­ta sekä toi­vei­den huo­mi­oi­mis­ta.

Kaik­kein ar­vok­kain­ta on tur­vau­tua Ju­ma­lan siu­nauk­seen. Ju­ma­la on an­ta­nut oman elä­män­teh­tä­vän ja kut­su­muk­sen myös heil­le, jot­ka elä­vät it­sel­li­si­nä (Matt. 19:10–12). Yk­sin elä­mi­nen on yh­tä ar­vo­kas elä­mi­sen muo­to kuin avi­o­liit­to­kin.

Ju­ma­lan sana ke­hot­taa mei­tä luot­ta­maan kai­kis­sa elä­män­ti­lan­teis­sa Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen ja us­ko­maan hä­nen lu­pauk­siin­sa. Saam­me iloi­ta tä­nään elä­män lah­jas­ta, avi­o­lii­tos­ta, per­hees­tä ja lä­hei­sis­tä sekä ru­koil­la Ju­ma­lan tah­don to­teu­tu­mis­ta elä­mäs­säm­me.

8.7.2020

Et­kö ym­mär­rä, et­tä Ju­ma­lan hy­vyys joh­taa si­nut kään­ty­mi­seen? Room. 2:4

Viikon kysymys