JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Avoi­muus ra­ken­taa sil­to­ja ih­mis­ten vä­lil­le

Pääkirjoitukset
3.3.2021 6.00

Juttua muokattu:

3.3. 19:23
2021030319233320210303060000

Ih­mis­ten koh­da­tes­sa en­sim­mäis­tä ker­taa teh­dään ha­vain­to­ja. Huo­mio saat­taa kiin­nit­tyä ul­koi­siin seik­koi­hin tai vaik­ka­pa pu­he­ta­paan. Tämä ei ker­ro pal­joa vie­raan ih­mi­sen per­soo­nas­ta tai elä­mäs­tä. Vas­ta kes­kus­te­lut aut­ta­vat tu­tus­tu­maan sy­vem­min.

Hen­ki­lö­koh­tai­sen yh­tey­den muo­dos­ta­mi­nen toi­seen ih­mi­seen vaa­tii enem­män kuin hä­nen nä­ke­mi­sen­sä osa­na laa­jem­paa yh­tei­söä. Ih­mi­siä yh­dis­tä­vien te­ki­jöi­den saa­te­taan vir­heel­li­ses­ti olet­taa te­ke­vän heis­tä kes­ke­nään sa­man­kal­tai­sia. Täl­lai­nen ajat­te­lu häi­vyt­tää yk­si­lön per­soo­nal­li­suut­ta ja hä­nen ai­nut­laa­tui­suut­taan. Lei­maa­mi­nen tai yleis­tä­mi­nen myös ruok­kii pel­ko­ja ja es­tää ai­don tu­tus­tu­mi­sen.

Jo­kai­nen ih­mi­nen kuu­luu jo­hon­kin jouk­koon tai vä­hem­mis­töön. Suo­ma­lai­set kuu­lu­vat pie­neen kan­saan maa­il­man mit­ta­kaa­vas­sa. Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­seen kris­til­li­syy­teen lu­keu­tu­va ih­mi­nen kuu­luu hän­kin vä­hem­mis­töön eri us­kon­to­jen kes­kel­lä, mut­ta myös kan­san­kirk­kom­me si­säl­lä.

Em­me­kö eri­lai­sis­sa yh­teyk­sis­sä ha­lua tul­la koh­da­tuik­si en­nen kaik­kea oma­na it­se­näm­me, em­me­kä niin­kään vaik­ka­pa he­rä­tys­liik­keen edus­ta­ji­na? Yh­tei­nen us­ko yh­dis­tää lu­ke­mat­to­man mää­rän eri­lai­sia per­soo­nal­li­suuk­sia, hei­dän elä­män­ti­lan­tei­taan ja jopa ko­ko­naan eri kan­sal­li­suuk­sia. Yh­tä muot­tia ei ole. On hyvä op­pia koh­taa­maan lä­him­mäi­set ai­nut­laa­tui­si­na yk­si­löi­nä, il­man ole­tuk­sia tai lei­mo­ja.

Jo­kai­nen Jee­suk­sen seu­raa­ja on Ju­ma­lan val­ta­kun­nan lä­het­ti­läs, evan­ke­liu­min vies­tin­vie­jä. On suo­ta­vaa ja oi­kein ker­toa omas­ta us­kos­ta ja us­ko­vai­sen elä­mäs­tä toi­sil­le ih­mi­sil­le.

Joku saat­taa ko­kea, et­tä ei osaa ker­toa us­kos­taan riit­tä­vän sy­väl­li­ses­ti tai oi­kein. Usein sitä ei odo­te­ta­kaan. Saat­taa riit­tää, et­tä ker­too, mitä us­ko omis­ta­jal­leen mer­kit­see tai mik­si toi­mii tie­tyl­lä ta­val­la. Us­ko­vais­ten vä­li­set yh­tei­set kes­kus­te­lut­kin saat­ta­vat kär­siä sii­tä, et­tä vää­rin sa­no­mi­sen pe­los­sa ei sa­no­ta mi­tään. Apos­to­lin sa­nat muis­tut­ta­vat: ”Pel­koa ei rak­kau­des­sa ole” (1. Joh. 4:17).

On pa­rem­pi kuun­nel­la tois­ta ih­mis­tä, kuin pe­rus­taa kä­si­tys hä­nes­tä hu­hui­hin tai ni­mi­merk­kien ta­kaa esi­tet­tyi­hin kär­jis­ty­nei­siin mie­li­pi­tei­siin. Avoi­muus ja ai­tous ih­mis­ten vä­lil­lä ra­ken­ta­vat sil­to­ja ja ys­tä­vyyt­tä.

14.4.2021

Me ju­lis­tam­me teil­le ilo­sa­no­man: Min­kä Ju­ma­la lu­pa­si mei­dän isil­lem­me, sen hän on täyt­tä­nyt meil­le, hei­dän lap­sil­leen. Hän on he­rät­tä­nyt Jee­suk­sen kuol­leis­ta. Ap. t. 13:32–33

Viikon kysymys