JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Di­gi­loik­ka jul­kai­su­myyn­nis­sä

Pääkirjoitukset
29.4.2020 6.50

Juttua muokattu:

28.4. 13:53
2020042813535120200429065000

Ke­vään poik­keus­ti­lan­ne on muut­ta­nut mo­nia toi­min­ta­mal­le­ja ja siir­tä­nyt asi­oin­tia ja pal­ve­lu­ja säh­köi­sil­le alus­toil­le. Tämä suun­taus on nä­ky­nyt myös SRK:n toi­min­nas­sa. Mo­nes­sa yh­tey­des­sä on to­det­tu, et­tä uu­det pal­ve­lut, muun mu­as­sa raa­mat­tu­luok­ka- ja py­hä­kou­lu­lä­he­tyk­set, ovat toi­mi­neet eri­no­mai­ses­ti ja ne on ko­et­tu tär­keik­si.

Poik­keu­so­lo­jen seu­rauk­se­na muun mu­as­sa SRK:n jul­kai­su­jen myyn­ti on siir­ty­nyt pää­o­sin verk­ko­kaup­paan. Jul­kai­su­myy­ma­la.fi -si­vus­toa on ke­hi­tet­ty asi­a­ka­sys­tä­väl­li­sem­mäk­si. Toi­vee­na on, et­tä yhä use­am­pi löy­täi­si tämä pal­ve­lun ja sai­si ti­laa­mis­taan kir­jois­ta ja ää­nit­teis­tä tu­kea us­ko­ne­lä­mään.

Vuo­sien saa­tos­sa SRK:n jul­kai­su­va­li­koi­ma on mo­ni­puo­lis­tu­nut ja va­ras­tos­sa ole­vien kir­jo­jen ja ää­nit­tei­den mää­rä kas­va­nut. Ke­vään, al­ku­ke­sän ja eri­tyi­ses­ti Su­vi­seu­ro­jen ai­ka­na tul­laan jär­jes­tä­mään tar­jous­kam­pan­joi­ta, joil­la py­ri­tään pie­nen­tä­mään SRK:n kir­ja­va­ras­toa. Nyt on­kin mah­dol­li­suus pääs­tä edul­li­ses­ti us­koa vah­vis­ta­van sa­no­man pa­riin.

Tar­jous­myyn­nis­tä saa­ta­vil­la tu­loil­la tul­laan ra­hoit­ta­maan jul­kai­su­so­vel­lus­ta, jon­ka han­kin­nas­ta työ­va­li­o­kun­ta teki pää­tök­sen vii­me vii­kol­la. Ta­voit­tee­na on saa­da uu­si äly­pu­he­li­mis­sa ja tab­le­teis­sa toi­mi­va luku- ja kuun­te­lu­ai­kaa tar­jo­a­va pal­ve­lu tar­jol­le en­si syk­syn jul­kai­su­vii­kol­la. Se tu­lee si­säl­tä­mään kaik­ki SRK:n mu­siik­ki­ää­nit­teet, ää­ni­kir­jat ja e-kir­jat. Tämä kuu­kau­si­mak­suun pe­rus­tu­va suo­ra­tois­to­pal­ve­lu poh­jau­tuu toi­vei­siin, joi­ta saa­tiin laa­jan ky­se­lyn poh­jal­ta vii­me ke­sä­nä.

Vaik­ka olem­me elä­neet haas­teel­lis­ta ai­kaa, on al­ku­vuo­den kir­ja­myyn­ti Suo­men Kus­tan­nu­syh­dis­tyk­sen mu­kaan val­ta­kun­nal­li­ses­ti li­sään­ty­nyt 8.6 pro­sent­tia. Eri­tyi­ses­ti säh­köis­ten kir­jo­jen myyn­nin kas­vu on ol­lut mer­kit­tä­vä. Tä­hän py­ri­tään myös SRK:n jul­kai­su­työs­sä. Jul­kai­su­työn ke­hit­tä­mi­sen ta­voit­tee­na on saa­da yhä uu­sia ih­mi­siä kiin­nos­tu­maan, os­ta­maan ja lu­ke­maan tuot­tei­tam­me.

Vaik­ka ym­pä­ril­läm­me on mo­nia uh­ka­ku­via, saam­me luot­taa sii­hen, et­tä Ju­ma­la siu­naa kris­til­li­syy­tem­me työ­tä. Jul­kai­sut yh­dis­tä­vät ja vä­lit­tä­vät sen sy­dä­nää­niä lu­ki­ja­kun­nal­le, roh­kai­se­vat us­ko­maan sekä kut­su­vat ar­mos­ta osat­to­mia Ju­ma­lan val­ta­kun­nan osal­li­suu­teen. Tä­män vies­tin toi­voi­si tu­le­van mah­dol­li­sim­man mo­nen ih­mi­sen ulot­tu­vil­le.

3.7.2020

Minä tun­nus­tin si­nul­le syn­ti­ni, en sa­lan­nut pa­ho­ja te­ko­ja­ni. Minä sa­noin: "Tun­nus­tan syn­ti­ni Her­ral­le." Sinä an­noit an­teek­si pa­hat te­ko­ni, otit pois syn­tie­ni taa­kan. Ps. 32:5

Viikon kysymys