JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Eh­dim­me­kö ruok­kia ka­rit­sat?

Pääkirjoitukset
29.9.2021 6.05

Juttua muokattu:

28.9. 11:22
2021092811222220210929060500

Huo­li­pu­he eri­tyi­ses­ti las­ten ja nuor­ten us­kon säi­ly­mi­ses­tä on li­sään­ty­nyt ko­ro­na-ajan myö­tä. Tä­hän liit­tyy muun mu­as­sa se, et­tä seu­ra­ti­lai­suuk­sien ol­les­sa kes­key­tet­ty­nä las­ten ja nuor­ten ha­luk­kuus py­säh­tyä etä­seu­ro­jen kuu­loon on ko­et­tu mo­nis­sa per­heis­sä lai­me­ak­si. Sa­mal­la yh­teys toi­siin us­ko­vai­siin on saat­ta­nut jää­dä vä­häi­sek­si, ei­kä ko­ke­mus seu­ra­kun­ta­yh­tey­des­tä ole voi­nut to­teu­tua en­ti­sel­lä ta­val­la.

SRK:n las­ten­viik­ko käyn­nis­tyy sun­nun­tai­na. Vii­kon ajan ovat eri­tyi­ses­ti esil­lä lap­sil­le suun­na­tut kir­jat, leh­ti ja ää­nit­teet. Li­säk­si vii­kon al­ka­jai­sik­si jul­kis­te­taan las­ten lau­lu­ää­nit­tee­seen liit­ty­vä nuot­ti­vih­ko. Kaik­ki SRK:n tuot­ta­ma las­ten­kir­jal­li­suus ja lap­sil­le suun­na­tut mu­siik­ki­ää­nit­teet täh­tää­vät lap­sen us­kon hoi­ta­mi­seen ja ko­din kris­til­li­sen kas­va­tus­työn tu­ke­mi­seen. Sama tar­koi­tus on Las­ten pol­ku -leh­del­lä.

Las­ten ja nuor­ten us­koa tu­ke­vil­la rau­ha­nyh­dis­tys­ten ja SRK:n pal­ve­luil­la ja ta­pah­tu­mil­la on tar­koi­tus ni­me­no­maan tu­kea ko­din kas­va­tus­työ­tä, ei kor­va­ta sitä. Tär­kein ja pe­rus­ta­van­laa­tui­sin työ teh­dään ko­to­na. Van­hem­pien esi­merk­ki ker­too lap­sil­le enem­män kuin seu­rois­sa kuul­tu to­te­a­mus, et­tä us­ko on elä­mäm­me tär­kein asia. Lap­sen kan­nal­ta on olen­nais­ta, tu­ke­vat­ko omat ha­vain­not tätä.

On­ko las­ten van­hem­mil­la ja muil­la lä­hei­sil­lä ai­kaa hoi­taa Jee­suk­sen an­ta­maa teh­tä­vää eli ruok­kia Ju­ma­lan las­ten jou­kon pie­nim­piä? Eh­tii­kö ai­kui­nen toi­si­naan ot­taa lap­sen vie­rel­leen ja lu­kea yh­des­sä us­koa tu­ke­via kir­jo­ja tai las­ten­leh­teä? Muun­lai­sia vi­rik­kei­tä lap­si saa kyl­lä ym­pä­ril­tään, mut­ta mi­ten on sie­lua hoi­ta­van si­säl­lön lai­ta?

On työn ai­ka, myös las­ten ja nuor­ten koh­dal­la. Työn te­ke­mi­nen huol­ten al­la voi tun­tua toi­vot­to­mal­ta ja pää­mää­rä mah­dot­to­mal­ta. Näin kävi tie­dus­te­li­joil­le, jot­ka Moo­ses lä­het­ti va­koi­le­maan Ju­ma­lan heil­le lu­paa­maa maa­ta. ”Me kaa­dum­me tais­te­lus­sa, ja nai­sem­me ja lap­sem­me jou­tu­vat vi­hol­li­sen saa­liik­si!” va­lit­ti­vat la­maan­tu­neet tie­dus­te­li­jat (4. Moos. 15:3). Ka­leb-ni­mi­nen mies ei me­net­tä­nyt toi­vo­aan: ”Mei­dän kans­sam­me on Her­ra. Äl­kää siis pe­lät­kö hei­tä!”

Ka­le­bin roh­kai­se­va puhe oli Ju­ma­lan mie­leen: ”Hän on ai­na us­kol­li­ses­ti seu­ran­nut mi­nua. Sik­si minä vien hä­net sii­hen maa­han, jos­sa hän kävi, ja hä­nen jäl­ke­läi­sen­sä saa­vat ot­taa sen omak­seen.” (4. Moos. 15:24.) Py­sy­tään lu­ji­na, jak­se­taan teh­dä työ­tä ja toi­voa, vaik­ka kas­vu ei oli­si­kaan heti näh­tä­vis­sä.

28.11.2021

– Hoo­si­an­na! Siu­nat­tu ol­koon hän, joka tu­lee Her­ran ni­mes­sä! Siu­nat­tu isäm­me Daa­vi­din val­ta­kun­ta, joka nyt tu­lee! Hoo­si­an­na kor­keuk­sis­sa! Mark. 11:9–10

Viikon kysymys