JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Eri­lai­set Su­vi­seu­rat toi­vat po­si­tii­vi­sia il­mi­öi­tä

Pääkirjoitukset
1.7.2020 6.05

Juttua muokattu:

30.6. 16:06
2020063016065820200701060500

Poik­keu­so­lo­jen vuok­si ra­di­on ja ne­tin vä­li­tyk­sel­lä lä­he­te­tyt Su­vi­seu­rat sai­vat kuu­li­joi­den pa­laut­teen pe­rus­teel­la po­si­tii­vi­sen vas­taa­no­ton. His­to­ri­al­lis­ten Su­vi­seu­ro­jen jär­jes­te­lyt su­jui­vat suun­ni­tel­mien mu­kai­ses­ti, ei­kä suu­rem­pia häi­ri­öi­tä il­men­nyt. Seu­ro­jen kes­kei­nen sa­no­ma vä­lit­tyi kaik­ki­al­le maa­il­maan ja seu­ra­pu­heet kään­net­tiin yh­dek­säl­le kie­lel­le.

Vaik­ka seu­ra­kan­sa ei voi­nut ko­koon­tua yh­teen, Su­vi­seu­ro­jen pe­rus­tar­koi­tus to­teu­tui. Moni sai hil­jen­tyä sa­nan­kuu­loon. Evan­ke­liu­mi kai­kui raik­kaa­na ja vir­voit­ta­va­na, ja Ke­sä­seu­ra­ra­di­on oh­jel­mat täy­den­si­vät seu­ra­pu­hei­den sa­no­maa.

Su­vi­seu­ra­ta­pah­tu­man pe­ruun­tu­mi­nen täl­tä vuo­del­ta ai­heut­ti po­si­tii­vi­sen il­mi­ön: mo­net per­heet ko­koon­tui­vat su­vuit­tain ja jär­jes­ti­vät lap­sil­le ja las­ten­lap­sil­le ai­don seu­ra­ko­ke­muk­sen. Pi­hoil­le, mö­keil­le ja lei­ri­kes­kuk­siin ra­ken­net­tiin Su­vi­seu­ro­ja muis­tut­ta­via puit­tei­ta: telt­ta- ja asun­to­vau­nu­ma­joi­tus­ta, ki­os­ke­ja ja jää­te­lön­myyn­ti­pis­tei­tä ja ruo­ak­si oli va­rat­tu pe­rin­tei­siä su­vi­seu­ra­ruo­kia.

Pit­kään jat­ku­nut ko­ro­na­ke­vät oli val­mis­ta­nut per­hei­tä eri­lai­siin Su­vi­seu­roi­hin, ja yh­des­sä­o­lo su­ku­lais­ten ja ys­tä­vien kans­sa tun­tui juh­lal­ta. Eri­tyi­nen mer­ki­tys oli sil­lä, et­tä sa­mal­la oli mah­dol­li­suus kuun­nel­la seu­ra­oh­jel­maa. Myös yk­sin sa­nan­kuu­los­sa ole­via muis­tet­tiin ja roh­kais­tiin pu­heis­sa.

Su­vi­seu­ro­jen sa­no­ma on py­säyt­tä­nyt sa­nan­kuu­li­joi­ta ja he­rät­tä­nyt laa­jas­ti kiin­nos­tus­ta. Esi­mer­kik­si esi­ru­kouk­sis­sa oli hen­ki­lö­koh­tai­sia pyyn­tö­jä, et­tä ru­kous­pyyn­nön lä­het­tä­jä it­se sai­si pa­ran­nuk­sen ar­mon. Ju­ma­la kut­sui näi­den seu­ro­jen ai­ka­na ih­mi­siä ar­mo­val­ta­kun­taan.

Su­vi­seu­rat sai­vat myös ilah­dut­ta­van laa­jaa ja myön­teis­tä huo­mi­o­ta me­di­as­sa. Me­di­at ker­toi­vat muun mu­as­sa eri­lai­sis­ta ko­ti­su­vi­seu­rois­ta ja toi­vat esil­le myös hen­gel­lis­tä si­säl­töä, esi­mer­kik­si Su­vi­seu­ro­jen ava­jais­ten an­tia.

Vaik­ka moni jäi kai­paa­maan pe­rin­teis­ten Su­vi­seu­ro­jen tuo­maa yh­tey­den ko­ke­mus­ta ja lau­la­mis­ta isos­sa tel­tas­sa, niin pa­laut­teen mu­kaan ra­dio- ja net­ti­lä­he­tys­ten vä­li­tyk­sel­lä on myös ko­et­tu hen­gen yh­teyt­tä.

Tänä ke­sä­nä on elet­ty to­dek­si aja­tus­ta ”seu­rat pi­de­tään, jos Ju­ma­la suo”. Su­vi­seu­ro­jen tun­nus roh­kai­si luot­ta­maan kai­kes­sa Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen ja hä­nen tah­ton­sa to­teu­tu­mi­seen. En­si vuo­den su­vi­seu­ra­tee­ma ”Her­ra si­nuun minä tur­vaan” an­taa hy­vän läh­tö­koh­dan Reis­jär­ven Su­vi­seu­ro­jen val­mis­te­luil­le.

22.9.2020

Her­ra, kuu­le ru­kouk­se­ni, vas­taa mi­nul­le, minä olen köy­hä ja avu­ton. Ps. 86:1

Viikon kysymys