JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Esi­ru­kous on vä­lit­tä­mis­tä

Pääkirjoitukset
18.7.2018 13.14

Ke­sän suu­ris­sa seu­rois­sa on py­säh­dyt­ty usei­ta ker­to­ja esi­ru­kous­ten ää­rel­le. Esi­ru­kous­ten ai­hei­na ovat pää­a­si­as­sa eri­lai­set ras­kaat elä­män­ti­lan­teet, joi­den al­la ih­mi­set elä­vät. Jos­kus esi­ru­kouk­siin si­säl­tyy myös kii­tos.

Raa­ma­tus­ta käy il­mi, et­tä kris­ti­tyt ovat ai­na ru­koil­leet tois­ten­sa ja yh­teis­ten asi­oi­den puo­les­ta. Paa­va­li ke­hot­ti ru­koi­le­maan muun mu­as­sa hal­lit­si­joi­den puo­les­ta, jot­ta Ju­ma­lan siu­naus koi­tui­si sitä kaut­ta koko kan­san par­haak­si (1. Tim. 2:1–2).

Ru­kouk­set yh­teis­ten asi­oi­den ja esi­ru­kous­ta pyy­tä­nei­den seu­ra­kun­ta­lais­ten puo­les­ta kuu­lu­vat edel­leen kris­til­li­seen ju­ma­lan­pal­ve­lu­se­lä­mään. Myös van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ten jär­jes­tä­mis­sä seu­rois­sa ru­koil­laan niin yh­teis­ten asi­oi­den kuin esi­ru­kous­ta pyy­tä­nei­den seu­ra­vie­rai­den puo­les­ta. Esi­ru­kouk­sia jä­te­tään eri­tyi­ses­ti ke­sän suur­ten seu­ro­jen yh­tey­des­sä.

Esi­ru­kouk­set ovat omal­la ta­val­laan ajan­ku­vaa: niis­sä nou­se­vat esil­le asi­at, jot­ka tuot­ta­vat juu­ri nyt ih­mi­sil­le su­rua ja on­net­to­muut­ta. Tä­män ke­sän Su­vi­seu­rois­sa ja opis­to­seu­rois­sa on ru­koil­tu muun mu­as­sa ha­jon­nei­den per­hei­den puo­les­ta.

Moni seu­ra­vie­ras ko­kee esi­ru­kouk­set hil­jen­tä­vi­nä ja kos­ket­ta­vi­na. Myös tun­te­mat­to­man lä­him­mäi­sen hätä py­säyt­tää ja muis­tut­taa sii­tä, et­tem­me voi tie­tää, min­kä­lai­sia kuor­mia koh­taa­mam­me ih­mi­set kan­ta­vat si­säl­lään. Jos­kus ru­kouk­sen ai­he tu­lee kuu­li­jaa lä­hel­le ja vies­tii sa­mal­la sii­tä, et­tä sa­man mur­heen tai hä­dän al­la elää mui­ta­kin.

Esi­ru­kous on yk­si tapa vä­lit­tää ja huo­leh­tia lä­him­mäi­ses­tä. Mo­net vai­ke­as­sa elä­män­ti­lan­tees­sa ol­leet ovat ker­to­neet, mi­ten he ovat ko­ke­neet esi­ru­kous­ten kan­ta­neen hei­tä. Jo tie­to sii­tä, et­tä toi­set ru­koi­le­vat puo­les­ta­ni, voi loh­dut­taa vai­keuk­sien kes­kel­lä.

Ru­kouk­seen si­säl­tyy ai­na toi­vo, joka kum­pu­aa sii­tä, et­tä Ju­ma­la tun­tee jo­kai­sen ih­mi­sen ja hä­nen elä­män­sä vai­heet. Kaik­ki­val­ti­aal­la Ju­ma­lal­la on val­ta ja voi­ma toi­mia hä­nel­tä apua pyy­tä­vän ih­mi­sen ja eri­tyi­ses­ti hä­nen kuo­le­mat­to­man sie­lun­sa par­haak­si.

Ian­kaik­ki­sen elä­män toi­vo vä­lit­tyy seu­rois­sa kuul­luis­sa esi­ru­kouk­sis­sa, vaik­ka nii­den si­säl­tö­nä ovat pää­a­si­as­sa mo­net ajal­li­sen elä­män huo­let. Useim­mat ru­kouk­set päät­ty­vät pyyn­töön, et­tä Ju­ma­la var­je­li­si us­ko­mas­sa ja aut­tai­si us­kos­ta osat­to­mia lä­hei­siä ta­kai­sin yh­tey­teen­sä.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 18.7.2018

Kuva: Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu

27.2.2020

Jee­sus sa­noo: "Kun paas­to­at­te, äl­kää ol­ko syn­kän nä­köi­siä niin kuin te­ko­py­hät. He muut­ta­vat muo­ton­sa sur­ke­ak­si, jot­ta kaik­ki var­mas­ti huo­mai­si­vat hei­dän paas­to­a­van." Matt. 6:16

Viikon kysymys