JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Esi­val­taa tu­lee kun­ni­oit­taa

Pääkirjoitukset
10.2.2021 7.10

Juttua muokattu:

9.2. 16:37
2021020916371320210210071000

Ju­ma­lan sana an­taa esi­val­lal­le eri­tyi­sen ar­von. Apos­to­li Paa­va­li kut­suu esi­val­taa Ju­ma­lan pal­ve­li­jak­si (Room. 13:4). Paa­va­li ei tee eroa sil­lä, on­ko tuo esi­val­ta hä­nen mie­len­sä mu­kai­nen vai ei. Mer­kil­le pan­ta­vaa on, et­tä Paa­va­li kun­ni­oit­taa sa­maa esi­val­taa, joka ai­heut­ti hä­nen elä­mäl­leen vai­keuk­sia, van­git­si hä­net ja lo­pul­ta myös te­loit­ti hä­net.

Esi­val­lan ar­voa ei vält­tä­mät­tä ajat­te­le tai huo­maa asu­es­saan de­mok­raat­ti­ses­sa ja si­säi­ses­ti tur­val­li­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa. Uu­ti­sis­ta tie­däm­me, et­tä kan­sa­kun­tien si­säi­nen jär­jes­tys ja rau­ha ei­vät ole it­ses­tään sel­vyyk­siä. Koh­taam­me uu­ti­sia ja­kau­tu­neis­ta kan­sa­kun­nis­ta, val­ta­tais­te­luis­ta tai si­säl­lis­so­dis­ta.

Kaut­ta ai­ko­jen eri­lai­set yh­teis­kun­ta­jär­jes­tel­mät ovat vaih­del­leet. Kan­so­ja on joh­det­tu niin yk­sin­val­tais­ten ku­nin­kai­den kuin hei­mo- tai klaa­ni­jär­jes­tel­mien­kin kaut­ta. Myös tänä päi­vä­nä maa­il­mas­ta löy­tyy mai­ta, joi­ta joh­de­taan yk­sin­val­tai­ses­ti tai pie­nen elii­tin voi­min. Ih­mi­set ovat pyr­ki­neet ke­hit­tä­mään val­lan­käy­tön mal­le­ja, jot­ka ta­kai­si­vat koko kan­san mah­dol­li­suu­det pää­tök­sen­te­koon. De­mok­raat­ti­set jär­jes­tel­mät ovat täs­tä esi­merk­ki.

Kai­kis­sa val­ta­jär­jes­tel­mis­sä on puut­teen­sa. Val­taan liit­tyy hel­pos­ti sen hy­väk­si­käyt­töä ja kor­rup­ti­o­ta. Tä­män ei tule kui­ten­kaan joh­taa ka­pi­noin­tiin tai esi­val­lan hal­vek­su­mi­seen kris­ti­tyn elä­mäs­sä, ku­ten Paa­va­lin esi­merk­ki opet­taa. Kris­ti­tyn tu­lee pyr­kiä omal­ta osal­taan kun­ni­oit­ta­maan ja tu­ke­maan esi­val­lan toi­min­taa, ”ei vain ran­gais­tuk­sen pe­los­ta vaan myös oman­tun­non vaa­ti­muk­ses­ta” (Room. 13:5). On tär­ke­äm­pää ru­koil­la esi­val­lan puo­les­ta, kuin ra­paut­taa sen kun­ni­oi­tus­ta tai toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sia. Ai­no­as­taan syn­tiä ei tule teh­dä, edes esi­val­lan käs­kys­tä.

Jee­sus muis­tut­ti ope­tus­lap­si­aan ajal­lis­ten val­ta­kun­tien ja Ju­ma­lan val­ta­kun­nan suh­teis­ta. Hän ke­hot­ti an­ta­maan kei­sa­ril­le sen, mikä kei­sa­ril­le kuu­luu ja Ju­ma­lal­le sen, mikä Ju­ma­lal­le kuu­luu (Mark. 12:17). Us­ko­vai­nen elää kah­den val­ta­kun­nan kan­sa­lai­se­na. Ra­ken­ta­es­saan ajal­lis­ta maa­taan, hän odot­taa kui­ten­kin pa­rem­paa, tai­vaal­lis­ta isän­maa­ta ku­ten en­ti­set­kin py­hät (Hepr. 11:16).

14.4.2021

Me ju­lis­tam­me teil­le ilo­sa­no­man: Min­kä Ju­ma­la lu­pa­si mei­dän isil­lem­me, sen hän on täyt­tä­nyt meil­le, hei­dän lap­sil­leen. Hän on he­rät­tä­nyt Jee­suk­sen kuol­leis­ta. Ap. t. 13:32–33

Viikon kysymys