JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Evan­ke­liu­min saa us­koa va­paas­ti

Päivämies
Pääkirjoitukset
2.8.2017 15.36

Juttua muokattu:

1.1. 11:17
2020010111175820170802153600

Vii­me vii­kon­lop­pu­na vie­tet­ty­jen Ra­nu­an opis­to­seu­ro­jen ja Ala­jär­ven maa­kun­nal­lis­ten ke­sä­seu­ro­jen myö­tä ke­sän suur­ten seu­ro­jen sar­ja päät­tyi. Tä­nä­kin ke­sä­nä seu­ra­pu­heis­sa saar­nat­tiin va­paa­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­nan evan­ke­liu­mia, jos­sa ka­tu­va syn­ti­nen saa us­koa kaik­ki syn­tin­sä an­teek­si. Tätä sa­no­maa on mah­dol­li­suus kuul­la myös ym­pä­ri vuo­den rau­ha­nyh­dis­tys­ten jär­jes­tä­mis­sä seu­rois­sa.

Va­paa evan­ke­liu­min ju­lis­tus on yk­si Ju­ma­lan seu­ra­kun­nan tun­to­merk­ki. Jee­sus lä­het­ti oman­sa ju­lis­ta­maan kai­kil­le luo­duil­le pa­ran­nus­ta ja syn­tien an­teek­si­an­ta­mus­ta (Luuk. 24:47). Uu­den tes­ta­men­tin kir­jois­sa tu­lee esil­le, et­tä apos­to­lit nou­dat­ti­vat tätä teh­tä­vä­nan­toa us­kol­li­ses­ti.

Ju­ma­lan seu­ra­kun­ta to­teut­taa teh­tä­vään­sä edel­leen. Ju­ma­la lah­joit­taa suu­sa­nal­li­sen evan­ke­liu­min us­ko­mi­sen kaut­ta ih­mi­sel­le kaik­kien syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­sen, pe­las­tuk­sen ja Py­hän Hen­gen. Täs­tä Apos­to­li Paa­va­li to­te­aa Efe­son us­ko­vai­sil­le: ”Kris­tuk­seen te­kin nyt us­kot­te kuul­tu­an­ne to­tuu­den sa­nan, pe­las­tuk­sen­ne evan­ke­liu­min. Hä­neen us­ko­es­san­ne te myös olet­te saa­neet lu­va­tun Py­hän Hen­gen si­ne­tik­sen­ne.” (Ef. 1:13.)

Syn­nin or­juu­teen jou­tu­nut ih­mi­nen voi syn­tyä evan­ke­liu­min kaut­ta uu­del­leen Ju­ma­lan lap­sek­si. Us­kos­saan heik­kout­ta tun­te­va Ju­ma­lan lap­si taas saa evan­ke­liu­mis­ta uut­ta voi­maa tai­vas­mat­kal­le. Kirk­kom­me tun­nus­tus­kir­jat to­te­a­vat Raa­ma­tun mu­kai­ses­ti, et­tä syn­nin­pääs­tö on evan­ke­liu­min ”ydin­koh­ta” ja sen ”to­del­li­nen ää­ni” (Apol. XII, 10, 39). Tä­män vuok­si Ju­ma­lan sa­nan saar­naan kuu­luu syn­nin­pääs­tö, joka ju­lis­te­taan Jee­suk­sen so­vin­to­työn pe­rus­teel­la.

Mart­ti Lut­her to­te­aa kir­joi­tuk­ses­saan Syn­tien an­teek­si­saa­mi­nen, et­tä ei ole mi­tään kor­ke­am­paa saar­naa kuin saar­na ar­mos­ta ja syn­tien an­teek­si­an­ta­muk­ses­ta. Hän kir­joit­taa: ”Us­ko ei siis syn­ny ei­kä pysy il­man evan­ke­liu­min kuu­le­mis­ta ja ul­ko­nais­ta saar­naa, jon­ka kaut­ta se al­kaa, kas­vaa ja vah­vis­tuu. – – Tämä ää­ni ei ole vai­ke­ne­va kris­tit­ty­jen jou­kos­sa ai­na vii­mei­seen päi­vään as­ti: ’Si­nul­le an­ne­taan syn­ti­si an­teek­si, ole iloi­nen ja hy­väs­sä tur­vas­sa.’”

Paa­va­li tuo esil­le, et­tä evan­ke­liu­mia kan­nat­taa ju­lis­taa run­saas­ti ja sääs­te­le­mät­tä: ”Minä en hä­peä evan­ke­liu­mia, sil­lä se on Ju­ma­lan voi­ma ja se tuo pe­las­tuk­sen kai­kil­le, jot­ka sen us­ko­vat” (Room. 1:16). Ju­ma­lan seu­ra­kun­nan saar­nas­sa tu­lee Py­hän Hen­gen voi­mas­ta esil­le Ju­ma­lan suu­ri rak­kaus ja ih­meel­li­nen ar­mo. Jo­kai­nen syn­te­jään ka­tu­va saa us­koa va­paas­ti: hä­nen ei tar­vit­se teh­dä pe­las­tuk­sen­sa eteen mi­tään, kaik­ki omat teot ja an­si­ot on sul­jet­tu pois. Ju­ma­lan val­ta­kun­nan evan­ke­liu­mi on pelk­kää ar­moa ja an­teek­si­an­ta­mus­ta.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 2.8.2017

5.7.2020

Jee­sus sa­noo: "Mene, älä­kä enää tee syn­tiä." Joh. 8:11

Viikon kysymys