JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Hen­gäh­dys­tau­ko on teh­nyt hy­vää

Pääkirjoitukset
20.5.2020 6.00

Juttua muokattu:

19.5. 15:10
2020051915104320200520060000

Mo­nen suo­ma­lai­sen elä­mä oli maa­lis­kuul­le saak­ka hek­tis­tä: ka­len­te­ri täyn­nä töi­tä, har­ras­tuk­sia, ko­kouk­sia ja mui­ta me­no­ja. Ko­ro­na­ke­vät on pyyh­ki­nyt ker­ral­la lä­hes kaik­ki me­ne­mi­set ka­len­te­ris­ta.

Aluk­si moni koki hel­po­tus­ta ja iloa sii­tä, et­tä nyt on ai­kaa rau­hoit­tua ko­tiin. Ar­ki aset­tui uu­siin uo­miin­sa, ko­toi­lus­ta ja lä­hi­luon­nos­sa liik­ku­mi­ses­ta tuli uut­ta muo­tia. Toi­sel­le tut­tu­jen ru­tii­nien kat­ke­a­mi­nen saat­toi ai­heut­taa hai­keut­ta­kin: mil­lä päi­vät nyt täyt­ty­vät, kun ko­koon­tu­mi­set ei­vät ole­kaan mah­dol­li­sia?

Myös rau­ha­nyh­dis­tys­ten työ jäi tau­ol­le useil­la paik­ka­kun­nil­la. Val­ta­o­sa tal­koo­teh­tä­vis­tä tau­ko­si myös niis­sä yh­dis­tyk­sis­sä, jois­sa seu­ra­toi­min­ta jat­kui etäyh­teyk­sin. Moni huo­ka­si hel­pot­tu­nee­na. Vä­sy­mys on in­hi­mil­li­nen tun­ne myös tal­koo­työ­tä teh­tä­es­sä.

Vaik­ka hen­gäh­dys­tau­ko on teh­nyt hy­vää ja suo­nut mah­dol­li­suu­den le­vä­tä, sil­ti ai­ka te­kee teh­tä­vän­sä. Yhä use­am­pi ker­too kai­paa­van­sa omal­le rau­ha­nyh­dis­tyk­sel­le, ko­ti­paik­ka­kun­nan us­ko­nys­tä­vien pa­riin. Tämä on nous­sut ene­ne­väs­sä mää­rin esiin leh­teen tul­leis­sa haas­tat­te­luis­sa.

Ver­tais­tu­el­la on suu­ri mer­ki­tys myös us­kon kan­nal­ta. On us­koa vah­vis­ta­vaa näh­dä, et­tä tut­tu mat­ka­ys­tä­vä­kin on ha­lun­nut tul­la seu­roi­hin. Sa­mal­la vaih­de­taan eh­kä no­pe­at ja mel­ko pin­nal­li­set kuu­lu­mi­set, mut­ta kui­ten­kin koh­da­taan. Ja ter­veh­di­tään tu­tul­la ter­veh­dyk­sel­lä.

Rip­pi­kou­lu­lei­ri saat­toi vie­lä vuo­si sit­ten tun­tua it­ses­tään­sel­vyy­del­tä, mut­ta ei tun­nu enää. Sama kos­kee pe­rus­kou­lu­ja, jot­ka avau­tui­vat mo­nen vii­kon etä­o­pe­tuk­sen jäl­keen. Mo­net van­hem­mat ker­to­vat so­mes­sa, et­tä osaa­vat ar­vos­taa nyt uu­del­la ta­val­la opet­ta­jia ja kou­lu­jär­jes­tel­mää.

Tie­to lei­ri­muo­tois­ten rip­pi­kou­lu­jen jär­jes­tä­mi­ses­tä tu­le­va­na ke­sä­nä – vaik­ka­kin ai­em­paa sup­pe­am­mas­sa muo­dos­sa – on otet­tu ilol­la vas­taan. Rip­pi­kou­lu­lai­nen pää­see sit­ten­kin ko­ke­maan ikä­to­ve­rei­den­sa kans­sa muu­ta­man yh­tei­sen päi­vän elä­män tär­keim­pien asi­oi­den ää­rel­lä.

Vä­hi­tel­len he­rää­vät va­ro­vai­set toi­veet as­teit­tai­ses­ti pa­luus­ta nor­maa­liin elä­mään. Edel­leen on kui­ten­kin syy­tä nou­dat­taa va­ro­vai­suut­ta ja seu­ra­ta vi­ra­no­mais­ten an­ta­mia oh­jei­ta ja ra­joi­tuk­sia.

Kas­vok­kais­ta koh­taa­mis­ta odo­tel­les­sa ei tar­vit­se ol­la il­man Ju­ma­lan sa­naa ja sen saar­naa. Tut­tu, loh­dut­ta­va sa­no­ma on tar­jol­la ne­tin, pai­kal­lis­ra­di­oi­den ja pu­he­lin­ten vä­li­tyk­sel­lä niin tääl­lä Suo­mes­sa kuin sa­ma­nai­kai­ses­ti kaik­ki­al­la maa­il­mas­sa.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys