JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Hyvä mu­siik­ki yh­dis­tää

Päivämies
Pääkirjoitukset
7.12.2017 7.01

Juttua muokattu:

1.1. 11:21
2020010111211320171207070100

Mu­siik­kia kuun­nel­laan ny­kyi­sin eh­kä enem­män kuin kos­kaan. Sitä voi kuul­la lä­hes kaik­ki­al­la, mis­sä ih­mi­set liik­ku­vat.

Mu­siik­ki vai­kut­taa usein voi­mak­kaas­ti tun­tei­siin, ja mo­net hyö­dyn­tä­vät sitä esi­mer­kik­si kau­pal­li­siin tar­koi­tuk­siin. Joi­ta­kin jul­ki­sia ti­lo­ja on py­rit­ty rau­hoit­ta­maan soit­ta­mal­la niis­sä le­vol­lis­ta mu­siik­kia.

Kris­til­li­syy­des­säm­me mu­siik­ki on ai­ka ajoin kes­kus­te­lu­nai­hee­na. Eri kan­na­no­tois­sa on to­det­tu, et­tä on ole­mas­sa sekä hy­vää et­tä huo­noa mu­siik­kia.

Hyvä mu­siik­ki vai­kut­taa ih­mi­seen myön­tei­ses­ti: se voi ren­tout­taa, tar­jo­ta kau­neu­den ko­ke­muk­sia, lii­kut­taa ja pu­hu­tel­la. Mu­sii­kil­la on to­det­tu mo­nia hy­viä ter­veys­vai­ku­tuk­sia, ja sitä käy­te­tään esi­mer­kik­si muis­ti­sai­rai­den hoi­dos­sa.

Hen­gel­li­nen mu­siik­ki par­haim­mil­laan ker­too Ju­ma­lan kun­ni­as­ta, kut­suu us­ko­maan ja ruok­kii us­koa. Raa­mat­tu ke­hot­taa: ”Vei­sat­kaa yh­des­sä psal­me­ja, ylis­tys­vir­siä ja hen­gel­li­siä lau­lu­ja, soit­ta­kaa ja lau­la­kaa täy­des­tä sy­dä­mes­tä Her­ral­le”(Ef. 5:19).

Eläm­me ym­pä­ris­tös­sä, jos­sa mu­siik­ki on pal­jon esil­lä. Huo­no mu­siik­ki hou­kut­te­lee ih­mis­tä maa­il­mal­li­suu­teen ja syn­tie­lä­mään, kau­em­mas Ju­ma­las­ta. Huo­noon mu­siik­kiin saat­taa tur­tua no­pe­as­ti. Sen­kin vuok­si ai­hees­ta on tär­keä pu­hua kris­til­li­syy­tem­me pii­ris­sä ja laa­jem­min.

Lap­set ja nuo­ret koh­taa­vat mo­nen­lais­ta mu­siik­kia muun mu­as­sa vi­deo- ja tie­to­ko­ne­pe­lien ja some-ka­na­vien ää­rel­lä. Ra­jan­ve­to hy­vän ja huo­non mu­sii­kin vä­lil­lä ei ai­na ole help­poa. Lap­set ja nuo­ret tar­vit­se­vat tu­kea va­lin­nois­saan.

Kris­til­li­syy­des­säm­me mu­si­soi­mi­nen on suo­sit­tu har­ras­tus ja mo­nil­le myös työ. Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­set ovat vai­kut­ta­neet mer­kit­tä­väs­ti muun mu­as­sa suo­ma­lai­seen vir­si- ja kirk­ko­mu­siik­kiin. Kris­til­li­syy­tem­me oma lau­lu­kir­ja, Sii­o­nin lau­lut, on si­säl­löl­tään ri­kas ja mo­ni­puo­li­nen.

Kirk­kom­me kant­to­reis­ta huo­mat­ta­va osa tu­lee van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­den pii­ris­tä. Kant­to­rei­den työ­ken­täl­lä­kin nä­kyy yhä vah­vem­min viih­de­mu­sii­kin vai­ku­tus. On tär­ke­ää, et­tä kir­kos­sa on jat­kos­sa­kin ti­laa pe­rin­tei­sel­le kirk­ko­mu­sii­kil­le ja täl­lais­ta oh­jel­mis­toa mu­sii­kil­li­se­na äi­din­kie­le­nään pi­tä­vil­le kant­to­reil­le.

Huo­men­na per­jan­tai­na vie­tet­tä­vä Jean Si­be­liuk­sen ja suo­ma­lai­sen mu­sii­kin päi­vä tar­jo­aa mah­dol­li­suu­den osoit­taa ar­vos­tus­ta hy­väl­le mu­sii­kil­le. Mu­siik­ki voi toi­mia myös koko kan­saa yh­dis­tä­vä­nä ja voi­maan­nut­ta­va­na te­ki­jä­nä. Täl­lai­sia suo­ma­lai­sil­le tär­kei­tä sä­vel­lyk­siä ovat esi­mer­kik­si Fred­rik Pa­ciuk­sen Maam­me-lau­lu ja Si­be­liuk­sen Fin­lan­dia.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 7.12.2017

Ku­vi­tus­ku­va: Art­tu Ala­saa­re­la

5.7.2020

Jee­sus sa­noo: "Mene, älä­kä enää tee syn­tiä." Joh. 8:11

Viikon kysymys