JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Hy­vää sa­no­maa lä­hel­le ja kau­as

Pääkirjoitukset
9.9.2020 6.00

Juttua muokattu:

8.9. 16:21
2020090816213620200909060000

Kris­ti­nus­kon pai­no­pis­te on maa­il­man­laa­jui­ses­ti siir­ty­nyt Suo­mes­ta kat­so­en ete­lään ja itään. Sii­nä mis­sä poh­joi­set ja län­ti­set maat maal­lis­tu­vat, kris­til­li­set kir­kot kas­va­vat eri­tyi­ses­ti ete­läs­sä ja idäs­sä. Vuo­si­sa­ta sit­ten noin kak­si kol­ma­so­saa kris­ti­tyis­tä asui poh­joi­sel­la pal­lon­puo­lis­kol­la ja kol­ma­so­sa ete­läi­sel­lä. Tä­nään ase­tel­ma on täs­mäl­leen päin­vas­toin.

Ku­lu­neen vuo­den ai­ka­na kris­til­li­syy­den lä­he­tys­työ on pai­not­tu­nut toi­sin kuin ai­em­min. Kos­ka seu­roi­hin ko­koon­tu­mis­ta ja mat­kus­ta­mis­ta on ra­joi­tet­tu, evan­ke­liu­min sa­no­maa on vä­li­tet­ty ra­di­on ja In­ter­ne­tin vä­li­tyk­sel­lä. Mat­kus­ta­mi­sen ra­joit­ta­mi­nen ei ole es­tä­nyt sa­nan kuu­loon ko­koon­tu­mis­ta.

Poik­keuk­sel­li­nen ai­ka on tuot­ta­nut myös uu­sia, ai­em­mas­ta poik­ke­a­via rat­kai­su­ja. Kris­til­li­syy­den si­sar­jär­jes­tö­jen yh­teis­työl­lä on sama ta­voi­te, mah­dol­lis­taa Ju­ma­lan sa­nan kuu­le­mi­nen siel­lä mis­sä on vas­taa­not­ta­vais­ta miel­tä. Eri­lais­ten tek­nis­ten so­vel­lus­ten avul­la suo­rat seu­ra­lä­he­tyk­set sekä seu­ra­tal­len­teet ovat le­vin­neet yhä uu­sien ih­mis­ten ja kan­so­jen kuul­ta­vik­si.

Vuo­si­kym­me­niä sit­ten mo­net su­vi­seu­ra­vie­raat tal­len­si­vat saar­no­ja mag­ne­to­fo­ni­nau­hoil­le ko­deis­sa myö­hem­min kuun­nel­ta­vak­si. Tänä päi­vä­nä What­sApp-saar­no­ja to­teu­te­taan kau­ka­na esi­mer­kik­si niis­tä af­rik­ka­lai­sis­ta ky­lis­tä ja kau­pun­geis­ta, jois­sa nii­tä pu­he­li­mien avul­la ja­e­taan ja ko­koon­nu­taan kuun­te­le­maan.

Ju­ma­lan sal­li­miin ko­et­te­le­muk­siin si­säl­tyy usein myös siu­naus. Siu­naus saat­taa pal­jas­tua vas­ta myö­hem­min tai jää­dä py­sy­väs­ti sa­la­tuk­si. Ku­lu­neen vuo­den ai­ka­na on näh­ty kuin pil­kah­dus niis­tä mah­dol­li­suuk­sis­ta, joi­ta Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työl­le avau­tuu uu­sien vies­tin­tä­ka­na­vien kaut­ta.

Vas­ti­kään pi­de­tyl­lä vies­tin­nän tie­don­siir­to­lei­ril­lä to­det­tiin, et­tä ”Ju­ma­la ei puhu pel­käs­tään suo­mea”. Ju­ma­la on kaik­kien Luo­ja. Hän on lä­het­tä­nyt oman­sa vie­mään pe­las­tuk­sen sa­no­maa ”kai­kil­le kan­soil­le” (Luuk. 24:47). Jee­sus to­te­aa, et­tä ”val­ta­kun­nan evan­ke­liu­mi ju­lis­te­taan kaik­ki­al­le maa­il­maan, kai­kil­le kan­soil­le to­dis­tuk­sek­si, ja sit­ten tu­lee lop­pu” (Matt. 24:14). Se mi­ten tämä lo­pul­ta to­teu­tuu, on yk­sin Ju­ma­lan tie­dos­sa.

19.9.2020

Muis­ta­kaa tämä: joka niu­kas­ti kyl­vää, se niu­kas­ti niit­tää, ja joka run­saas­ti kyl­vää, se run­saas­ti niit­tää. 2. Kor. 9:6

Viikon kysymys