JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Ih­mi­nen on Ju­ma­lan työ­to­ve­ri

Päivämies
Pääkirjoitukset
5.6.2019 7.00

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302443920190605070000

Lä­hes­tym­me poh­joi­ses­sa vuo­den va­loi­sin­ta ai­kaa. Luon­to puh­ke­aa kuk­kaan, ja saam­me naut­tia ke­sän kau­neu­des­ta. Suo­ma­lai­sil­la on mah­dol­li­suus naut­tia ai­nut­laa­tui­sen kau­niis­ta ja puh­taas­ta luon­nos­ta. Luon­non puh­taus ei ole kui­ten­kaan it­ses­tään­sel­vyys, vaan se vaa­tii myös var­je­lua.

Luo­mis­ker­to­mus ku­vaa, mi­ten Ju­ma­la loi en­sin elä­män pe­ru­se­del­ly­tyk­set. Val­mii­seen maa­han hän loi ih­mi­sen, jol­le an­toi teh­tä­väk­si vil­jel­lä ja var­jel­la kaik­kea luo­tua sekä li­sään­tyä ja täyt­tää maa.

Kes­tä­vän ke­hi­tyk­sen pe­ri­aat­teen mu­kai­ses­ti mei­dän tu­li­si jät­tää lap­sil­lem­me yh­tä hyvä eli­nym­pä­ris­tö kuin mitä olem­me it­se edel­li­sel­tä su­ku­pol­vel­ta saa­neet. Ju­ma­lan sana ke­hot­taa tyy­ty­mään mo­nes­sa asi­as­sa koh­tuul­li­suu­teen. Tänä jat­ku­vaa kas­vua ihan­noi­va­na ai­ka­na on hyvä py­säh­tyä miet­ti­mään, mitä koh­tuul­li­suus eri asi­ois­sa tar­koit­taa.

Usein kuu­lee sa­not­ta­van, et­tä ih­mi­siä on maa­pal­lol­la jo lii­kaa ei­kä ra­vin­toa rii­tä kai­kil­le. Täl­lai­nen aja­tus luo ah­dis­ta­van ku­van maa­pal­lon tu­le­vai­suu­des­ta. To­del­li­suu­des­sa ra­vin­non riit­tä­mät­tö­myys ei joh­du niin­kään vä­es­tön mää­räs­tä, vaan ra­vin­non ja ku­lu­tuk­sen epä­ta­sai­ses­ta ja­kau­tu­mi­ses­ta maa­il­mal­la. Kyse on siis en­nem­min­kin ih­mi­sen it­sek­kyy­des­tä ja ah­neu­des­ta.

Vil­je­lys­sä ja var­je­lus­sa saam­me luot­taa hy­vän Ju­ma­lan huo­len­pi­toon myös tänä päi­vä­nä. Ai­kam­me ih­mi­sil­tä unoh­tuu hel­pos­ti se, kuka on elä­män ja kuo­le­man Her­ra ja ke­nel­tä ruo­ka ja vaat­teet tu­le­vat. Ju­ma­la on tar­koit­ta­nut, et­tä luon­toa kun­ni­oi­te­taan, mut­ta mi­kään ei saa men­nä hä­nen sa­nan­sa edel­le.

Ju­ma­lan an­ta­ma teh­tä­vä ih­mi­sil­le ei ole muut­tu­nut. Ju­ma­la käyt­tää avi­o­puo­li­soi­ta työ­to­ve­rei­naan luo­mis­työs­sä. Vih­ki­kaa­van ru­kouk­ses­sa muis­tu­te­taan, et­tä puo­li­sot sai­si­vat täyt­tää hä­nen an­ta­maan­sa teh­tä­vää ja ot­taa kii­tol­li­si­na vas­taan elä­män lah­jat. Avi­o­lii­tos­sa lap­set ovat Ju­ma­lan luo­mis­työn tu­los, Her­ran lah­ja.

Kun Ju­ma­la on an­ta­nut meil­le ajal­li­sen elä­män, voim­me luot­taa sii­hen, et­tä hän siu­naa meil­le ajal­li­sen elä­män tar­peet. Vir­si­ru­noi­li­ja on pu­ke­nut tä­män sa­noi­hin: ”Kun kat­sot lap­si­jouk­ko­hon, mur­he­ko sii­tä oi­si? Her­ran­han lah­ja lap­set on, hän lei­pää ei­kö soi­si? Kun lin­nut, ruo­ho, ku­kat maan saa ruo­an, vaat­teet Luo­jal­taan, hän myös­kin mei­tä aut­taa.”

(VK 582:5.)

Ku­vi­tus­ku­va: Pi­xa­bay

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 5.6.2019

8.7.2020

Et­kö ym­mär­rä, et­tä Ju­ma­lan hy­vyys joh­taa si­nut kään­ty­mi­seen? Room. 2:4

Viikon kysymys