JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Isyys on elä­män­pi­tui­nen teh­tä­vä

Siionin Lähetyslehti
Pääkirjoitukset
12.11.2015 7.14

Juttua muokattu:

1.1. 23:21
2020010123213620151112071400

KUVA: LASSE LIMMA

KUVA: LASSE LIMMA

Las­ten syn­ty­mät ovat suu­rim­pia het­kiä elä­mäs­sä­ni. Jo­kai­nen yh­tei­nen odo­tus val­mis­taa syn­ty­vän lap­sen isäk­si. Kun lap­si par­kai­see en­sim­mäi­sen ker­ran, huo­li vaih­tuu ilok­si ja on­nek­si. Jo­kai­nen lap­si on ih­me, lah­ja. Tai­vas on kos­ket­ta­nut maa­ta.

Olen muis­tut­ta­nut opis­ton poi­kia sii­tä, et­tä nai­mi­siin men­nes­sä on ol­ta­va val­mis va­kiin­tu­maan ja aset­tu­maan aloil­leen. Lap­set muut­ta­vat nuo­ren­pa­rin elä­män. Kun tu­lee isäk­si, pi­tää ol­la val­mis vä­hen­tä­mään har­ras­tuk­sia ja kes­kit­ty­mään per­he-elä­mään ja puo­li­so­suh­teen jat­ku­vaan hoi­ta­mi­seen. Isän ja äi­din vä­li­nen suh­de on lap­sen koti. Sil­lä on rat­kai­se­va mer­ki­tys koko per­heen hy­vin­voin­nil­le.

Isyys on elä­män­pi­tui­nen teh­tä­vä. Mei­tä isiä tar­vi­taan jo odo­tu­sai­ka­na roh­kai­si­jak­si, loh­dut­ta­jak­si ja tois­ten las­ten huo­leh­ti­jak­si. Kun äi­din sy­lis­sä on vau­va, isän sy­liä tar­vi­taan muil­le lap­sil­le. Leik­ki-ikäi­set ja kou­lu­lai­set odot­ta­vat isää tou­hu­a­maan kans­saan. Mur­ro­si­käi­nen tar­vit­see kes­kus­te­lu­kump­pa­nia ja yh­des­sä har­ras­ta­jaa.

Isää tar­vi­taan myös pe­rä­sei­näk­si, tur­val­li­sen ra­jan aset­ta­jak­si. Paa­va­li ke­hot­taa mei­tä efe­so­lais­kir­jees­sä aset­ta­maan ra­jat niin, et­tem­me kii­ho­ta lap­si­am­me vi­haan. Lap­set kai­paa­vat rak­kaut­ta, suo­ruut­ta, avoi­muut­ta, re­hel­li­syyt­tä ja oi­keu­den­mu­kai­suut­ta. Jo muis­to edes­men­neen isän roh­kai­sus­ta ja kan­nus­ta­mi­ses­ta kan­taa las­ta elä­mäs­sä eteen­päin.

On tär­ke­ää, et­tä jaam­me ko­to­na van­hem­muut­ta meil­le luon­te­val­la ta­val­la. Per­he tar­vit­see sekä isää et­tä äi­tiä. Olem­me isi­nä tär­kei­tä sekä ty­töil­le et­tä po­jil­le. Ta­sa­ver­tai­nen van­hem­muus tar­koit­taa sitä, et­tä sekä isä et­tä äi­ti osal­lis­tu­vat ja si­tou­tu­vat vah­vas­ti van­hem­muu­teen. Lap­set kas­va­te­taan ja hoi­de­taan yh­des­sä. Ilot ja su­rut koh­da­taan rin­ta rin­nan. Kan­ne­taan yh­des­sä vas­tuu omas­ta, puo­li­son ja koko per­heen jak­sa­mi­ses­ta ja hy­vin­voin­nis­ta.

Per­heen pää­nä ole­mi­nen tar­koit­taa au­ran kär­ke­nä ole­mis­ta. Kyn­tö­au­ran kär­ki ot­taa vas­taan suu­rim­mat is­kut ja työn­tää tiel­tään ki­vet ja es­teet. Isän teh­tä­vä on kan­taa vas­tuu­ta, teh­dä työ­tä ja uh­rau­tua tois­ten per­heen­jä­sen­ten puo­les­ta. Paa­va­li ke­hot­taa mei­tä kil­pai­le­maan kun­ni­oit­ta­mi­ses­sa tois­tem­me kans­sa.

Ka­te­kis­mus vas­tuut­taa kaik­kia per­heen­jä­se­niä ko­tie­lä­mäs­sä. Avi­o­puo­li­soi­den tu­lee osoit­taa toi­sil­leen rak­kaut­ta ja us­kol­li­suut­ta. Las­ten tu­lee ra­kas­taa, kun­ni­oit­taa ja to­tel­la van­hem­pi­aan. Kaik­kien tu­lee yh­des­sä vaa­lia ko­din hen­keä, sen hy­viä ta­po­ja ja sii­nä säi­ly­vää ar­vo­kas­ta isien pe­rin­töä.

Saam­me toi­mia isän teh­tä­väs­sä ku­kin lah­joil­lam­me, oma­na it­se­näm­me. Täy­del­lis­tä sii­tä ei saa, mut­ta on tär­ke­ää, et­tä teem­me par­haam­me. Sii­hen Tai­vaan Isä on lu­van­nut an­taa meil­le voi­mia ja vii­saut­ta.

Mik­ko Kin­nu­nen

Jul­kais­tu Sii­o­nin Lä­he­tys­leh­des­sä 11/2015

11.7.2020

Tuo­mi­tes­sa­si toi­sen ju­lis­tat tuo­mi­on myös it­sel­le­si, kos­ka sinä, toi­sen tuo­mit­si­ja, teet it­se sa­mo­ja te­ko­ja. Room. 2:1

Viikon kysymys