JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Jee­suk­sen ni­men tur­vis­sa uu­teen vuo­teen

Pääkirjoitukset
30.12.2020 7.30

Juttua muokattu:

29.12. 17:40
2020122917403820201230073000

Vuo­den­vaih­de on erään­lai­nen ra­ja­pyyk­ki, joka he­rät­tää muis­to­ja men­nees­tä vuo­des­ta. Sa­mal­la se saa tä­hy­ä­mään tu­le­vaan, ar­vi­oi­maan ja toi­vo­maan, mitä al­ka­va vuo­si voi­si tuo­da tul­les­saan.

Ih­mi­nen hah­mot­taa ajan­las­kua it­se luo­mien­sa ajan mää­rei­den mu­kaan. Taus­tal­la vai­kut­ta­vat Luo­jan luo­man luo­ma­kun­nan eri­lai­set il­mi­öt, ku­ten pla­neet­to­jen liik­keet ja nii­den vai­ku­tuk­set vuo­ro­kau­si­ryt­miim­me.

Ajan­jak­so­jen vaih­tu­mi­seen liit­ty­vät ra­ja­pyy­kit saat­ta­vat he­rät­tää myös pel­koa ja koh­ta­lo­no­mai­sia us­ko­muk­sia. Näin kävi muun mu­as­sa vuo­si­tu­han­nen vaih­tu­es­sa 20 vuot­ta sit­ten. Suu­ren ta­sa­lu­vun saa­vut­ta­mi­nen he­rät­ti pel­koa ja uh­ka­ku­via.

Jee­suk­sen toi­seen tu­le­mi­seen liit­ty­vät en­nus­tuk­set ja ar­ve­lut ovat tut­tu­ja myös us­ko­vais­ten kes­kuu­des­sa. Ai­ka ajoin ne nou­se­vat pin­taan vah­vem­pi­na. Ih­mi­nen tul­kit­see hel­pos­ti niin sa­not­tu­ja ajan merk­ke­jä ja te­kee niis­tä omia pää­tel­mi­ään.

Täl­lai­set ku­vi­tel­mat ei­vät pe­rus­tu Ju­ma­lan sa­naan. Jee­sus sa­noo, et­tä Isä ei ole ker­to­nut edes Po­jal­leen, mil­loin ih­mis­kun­nal­le tu­lee lop­pu (Matt. 24:36, Mark. 13:32). Sen vuok­si meil­lä­kään ei ole sii­hen vas­taus­ta, ei­kä mei­dän tar­vit­se sitä ar­vel­la.

Jee­sus ke­hot­taa seu­raa­maan ajan merk­ke­jä. Tämä ke­ho­tus yh­dis­tyy us­kos­sa val­vo­mi­seen. Raa­ma­tun pai­no­pis­te on­kin en­nus­tei­den si­jaan val­vo­mi­sen puo­lel­la. Kos­ka Ju­ma­la ei ole kat­so­nut tar­peel­li­sek­si ker­toa, mil­loin hän lä­het­tää Poi­kan­sa toi­sen ker­ran maan pääl­le, mei­dän teh­tä­väm­me on ol­la sen va­ral­ta joka het­ki val­mii­na.

Tu­le­van vuo­den kyn­nyk­sel­lä on tur­val­lis­ta tart­tua uu­den­vuo­den­päi­vän sa­no­maan, joka muis­tut­taa Jee­suk­sen ni­meen tur­vau­tu­mi­ses­ta. Muu­ta pe­las­ta­vaa ni­meä meil­lä ei ole kuin Jee­suk­sen nimi, joka mer­kit­see ’Her­ra on apu, Her­ra pe­las­taa’.

Jee­suk­sen so­vi­tus­työ­hön tur­vau­tu­va ih­mi­nen on ai­na val­mii­na. Us­ko Ju­ma­lan joh­da­tuk­seen ja syn­tien so­vi­tuk­seen Jee­suk­sen ni­mes­sä on vah­va tur­va. Sen suo­jis­ta on hyvä kat­soa niin omaan kuin koko ih­mis­kun­nan tu­le­vai­suu­teen.

Us­ko Ju­ma­laan an­taa pers­pek­tii­viä myös eri­lai­siin tu­le­vai­suut­ta luo­taa­viin en­nus­tei­siin: pä­te­vim­mät­kin niis­tä ovat vain ih­mis­ten te­ke­miä. Väis­ty­vä vuo­si on näyt­tä­nyt, et­tei ih­mi­nen näe elä­mään­sä ko­vin­kaan pit­käl­le.

26.1.2021

Her­ra puo­lus­taa kan­saan­sa, hän sää­lii pal­ve­li­joi­taan, kun hän nä­kee, et­tei heil­lä enää ole voi­maa, et­tä he ovat uu­pu­nei­ta, niin suu­ret kuin pie­net. 5. Moos. 32:36

Viikon kysymys