JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Jee­sus, lu­pauk­sen täyt­ty­mys

Pääkirjoitukset
16.12.2020 6.15

Juttua muokattu:

14.12. 13:47
2020121413473520201216061500

”Mut­ta kun ai­ka oli täyt­ty­nyt, Ju­ma­la lä­het­ti tän­ne Poi­kan­sa. Nai­ses­ta hän syn­tyi ja tuli lain alai­sek­si.” (Gal. 4:4.) Raa­mat­tu ker­too tois­tu­vas­ti, kuin­ka Ju­ma­la on lu­pauk­sis­saan us­kol­li­nen. An­ta­es­saan lu­pauk­sen Ju­ma­lal­la on jo nä­kö­pii­ris­sään lu­pauk­sen täyt­ty­mi­nen. Pa­ra­tii­sis­sa an­net­tu lu­paus Mes­si­aas­ta saa täyt­ty­myk­sen­sä Jee­suk­ses­sa.

Jou­lun sa­no­ma on ai­na ajan­koh­tai­nen. Se on tur­val­lis­ta ja ilois­ta sa­no­maa, vaik­ka sen ää­rel­le py­säh­dyt­täi­siin krii­sin, epä­var­muu­den tai so­dan olo­suh­teis­sa. En­ke­lit, jot­ka il­mes­tyi­vät ke­don pai­me­nil­le, roh­kai­si­vat hei­tä sa­no­en: ”Äl­kää pe­lät­kö! Minä il­moi­tan teil­le ilo­sa­no­man.” (Luuk. 2:10.)

Pro­feet­ta kut­suu tu­le­vaa Mes­si­as­ta ni­mel­lä ”Rau­han ruh­ti­nas” (Jes. 9:6). Jee­sus on tai­vaal­li­sen rau­han tuo­ja. Hä­nen seu­raa­jan­sa omis­taa kes­tä­vän rau­han le­vot­to­man ja epä­var­man maa­il­man kes­kel­lä: ”Olen pu­hu­nut teil­le tä­män, jot­ta teil­lä oli­si mi­nus­sa rau­ha. Maa­il­mas­sa te olet­te ah­taal­la, mut­ta py­sy­kää roh­kei­na: minä olen voit­ta­nut maa­il­man” (Joh. 16:33.) Ju­ma­lan rau­ha an­taa omis­ta­jal­leen tur­val­li­sen pe­rus­tan elä­mään.

Jou­lun ilo­sa­no­ma on koh­dan­nut vas­taa­not­ta­vais­ta maa­pe­rää usein siel­lä, mis­sä on heik­kout­ta, puu­tet­ta, pel­koa ja syn­tin­sä tun­te­via ih­mi­siä. Kut­su pa­ran­nuk­seen ja Ju­ma­lan val­ta­kun­taan on puo­les­taan tor­jut­tu nii­den kes­kuu­des­sa, jot­ka ovat ol­leet yl­pei­tä, it­ses­sään vah­vo­ja, rik­kai­ta tai oma­van­hurs­kai­ta.

Jot­ta ih­mi­nen nöyr­tyi­si ot­ta­maan vas­taan Ju­ma­lan ar­mon, tar­vi­taan Ju­ma­lan val­mis­ta­vaa työ­tä. Ju­ma­la saat­taa rii­sua ih­mi­sen tä­män omas­ta voi­mas­ta tai eri­no­mai­suu­des­ta mo­nen­lais­ten ko­et­te­le­mus­ten kaut­ta. Taus­tal­la on Ju­ma­lan ar­mah­ta­va ole­mus syn­tis­tä ih­mis­tä koh­taan.

Vies­ti Va­pah­ta­jan syn­ty­mäs­tä ker­rot­tiin ta­val­li­sil­le ih­mi­sil­le, ke­don pai­me­nil­le. Syn­ty­mä­paik­ka­kin oli al­hai­nen, eläin­ten suo­ja. Ju­ma­lan voi­ma kät­key­tyy heik­kou­teen ja vaa­ti­mat­to­muu­teen (1. Kor. 1:27). Ju­ma­la vah­vis­taa hei­kon, kor­jaa rik­ki men­neen ja an­taa lan­gen­neel­le uu­den mah­dol­li­suu­den. Ju­ma­lan val­ta­kun­nas­ta kuu­luu tä­nä­kin jou­lu­na tur­val­li­nen vies­ti syn­ti­sel­le: ”Ole roh­ke­al­la mie­lel­lä, poi­ka­ni, si­nun syn­ti­si an­ne­taan an­teek­si” (Matt. 9:2).

26.1.2021

Her­ra puo­lus­taa kan­saan­sa, hän sää­lii pal­ve­li­joi­taan, kun hän nä­kee, et­tei heil­lä enää ole voi­maa, et­tä he ovat uu­pu­nei­ta, niin suu­ret kuin pie­net. 5. Moos. 32:36

Viikon kysymys