JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Jul­kai­su­työ­tä yh­des­sä ja pal­ve­lua kai­kil­le

Päivämies
Pääkirjoitukset
19.6.2019 7.00

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302444120190619070000

Eläm­me ajas­sa, jos­sa on me­neil­lään voi­ma­kas ar­vo­mur­ros. Ai­kam­me ko­ros­taa it­se­näis­tä ajat­te­lua, mut­ta myös vuo­ro­vai­ku­tus­ta eri­lais­ten ih­mis­ten ja nä­ke­mys­ten vä­lil­lä. Ih­mi­set ky­see­na­lais­ta­vat jär­ki­syin us­kon­toon ja us­koon liit­ty­viä asi­oi­ta.

Mi­ten juur­tua mo­ni­ar­voi­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa Raa­ma­tun mu­kai­seen us­koon, op­piin ja Ju­ma­lan tah­don mu­kai­seen elä­mään? Evan­ke­liu­mis­ta saam­me voi­maa tai­vaan tiel­le ja luot­ta­mus­ta Ju­ma­lan lu­pauk­siin ja tu­le­vai­suu­teen. Us­ko vah­vis­tuu pait­si sa­nan­kuu­los­sa myös kir­joi­te­tun Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­lä.

Kris­til­li­syy­den kir­jois­ta löy­däm­me vas­tauk­sia mo­niin ajan ky­sy­myk­siin. Ne avaa­vat meil­le tär­ke­ää us­ko­mi­sen asi­aa: mi­hin us­kom­me ja mi­ten, kuin­ka us­ko vai­kut­taa elä­määm­me ja mil­lä ta­voin oli­si hyvä toi­mia ra­ken­ta­vas­ti täs­sä ajas­sa?

Ai­ka ajoin kan­nat­taa miet­tiä, mikä mer­ki­tys kris­til­li­syy­den kir­joil­la ja jul­kai­suil­la laa­jem­min­kin on us­ko­ne­lä­mäm­me kan­nal­ta. Mikä on mi­nun suh­tee­ni kris­til­li­syy­den jul­kai­sui­hin? Vas­taa­vat­ko ne elä­män­ti­lan­tee­see­ni tai laa­jem­min ajan tuo­miin haas­tei­siin? Oli­si­ko mi­nul­la­kin jo­tain an­net­ta­vaa täl­le työl­le?

Si­nua kut­su­taan jul­kai­su­työn to­teut­ta­mi­seen ja ke­hit­tä­mi­seen. SRK:lla on par­hail­laan me­neil­lään nel­jä kir­joi­tus­kil­pai­lua. Kä­si­kir­joi­tuk­sia pyy­de­tään las­ten ja nuor­ten kir­joil­le, ro­maa­neil­le, ru­noil­le ja afo­ris­meil­le. Kil­pai­lus­ta voit lu­kea li­sää SRK:n verk­ko­si­vuil­ta.

Si­säl­tö­jen li­säk­si SRK ke­hit­tää par­hail­laan uut­ta di­gi­taa­lis­ta jul­kai­su­a­lus­taa pal­ve­le­maan lu­ki­joi­den ja kuun­te­li­joi­den tar­pei­ta. Ke­hi­tys­työ­tä hel­pot­ta­maan on teh­ty ky­se­ly, jos­ta ker­ro­taan täs­sä leh­des­sä. Sama jut­tu esit­te­lee myös ke­sän suur­ten seu­ro­jen liik­ku­vaa jul­kai­su­myyn­tiä. Uu­det myyn­ti­kär­ryt tuo­vat jul­kai­sut lä­hel­le jo­kais­ta seu­ra­vie­ras­ta.

Kris­til­li­syy­den kir­jat ja ää­nit­teet ovat evan­ke­liu­min työ­tä. Jul­kai­sut yh­dis­tä­vät ja vä­lit­tä­vät kris­til­li­syy­den sy­dä­nää­niä lu­ki­ja­kun­nal­le ja kut­su­vat epä­us­koi­sia ih­mi­siä Ju­ma­lan val­ta­kun­nan yh­tey­teen. Evan­ke­liu­min vies­tin toi­voi­si saa­vut­ta­van mah­dol­li­sim­man mo­nen ih­mi­sen. Ter­ve­tu­loa tu­tus­tu­maan SRK:n jul­kai­su­va­li­koi­maan Mu­hok­sen Su­vi­seu­rois­sa!

Ku­vi­tus­ku­va: Su­vi­seu­ro­jen ku­va­pal­ve­lu

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 19.6.2019

13.8.2020

Her­ra, sinä olet oi­ke­a­mie­li­nen, oi­ke­at ovat si­nun pää­tök­se­si. Ps. 119:137

Viikon kysymys