JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Ju­ma­lan sa­nal­le on eri­tyis­tä ky­syn­tää

Pääkirjoitukset
1.4.2020 6.10

Juttua muokattu:

31.3. 11:12
2020033111125820200401061000

Ko­ro­na­vi­rus­pan­de­mia on hei­ken­tä­nyt mer­kit­tä­väs­ti maa­il­man ta­lous­nä­ky­miä. Ta­lou­den ala­mä­ki on no­pea ja jyrk­kä, mut­ta toi­veis­sa on, et­tei se jäi­si ko­vin pit­käk­si. Vaik­ka not­kah­dus jäi­si vain muu­ta­maan kuu­kau­teen, sen seu­rauk­set tun­tu­vat pit­kään ja vai­kut­ta­vat yri­tys­ten ah­din­gon kaut­ta yk­sit­täis­ten ih­mis­ten elä­mään eri puo­lil­la maa­il­maa.

Ti­lan­ne tun­tuu myös yh­dis­tys­poh­jais­ten toi­mi­joi­den, ku­ten Suo­men Rau­ha­nyh­dis­tys­ten Kes­ku­syh­dis­tyk­sen (SRK) ja sen jä­se­nyh­dis­tys­ten ta­lou­des­sa. Sa­moin kris­til­li­syy­den kan­sa­no­pis­tois­sa, jot­ka me­net­tä­vät näi­nä kuu­kau­si­na mer­kit­tä­väs­ti tu­lo­jaan, kun opis­ke­li­ja­mak­su­ja täy­tyy kom­pen­soi­da ja kurs­si­toi­min­ta on py­säh­dyk­sis­sä.

Vai­kei­ta ja ta­lou­teen ne­ga­tii­vi­ses­ti vai­kut­ta­via ai­ko­ja on ko­et­tu kris­til­li­syy­den pii­ris­sä en­nen­kin. 1900-lu­vul­la täl­lai­sia ti­lan­tei­ta oli usei­ta. En­sim­mäi­nen niis­tä ajoit­tui 1920-lu­vun al­ku­puo­lel­le, jol­loin Kes­ku­syh­dis­tys pai­nat­ti 15 000 kap­pa­leen pai­nok­sen van­has­ta Kirk­ko­raa­ma­tus­ta. Kal­liit Raa­ma­tut si­toi­vat SRK:n ra­hat vuo­sik­si eteen­päin.

Seu­raa­va haas­ta­va ajan­jak­so koit­ti jo 1930-lu­vun alus­sa, jol­loin lama vä­hen­si SRK:n tu­lo­ja. Vuon­na 1934 pel­kät lä­he­tys­työn me­not ylit­ti­vät nel­jän­nek­sel­lä SRK:n vuo­si­tu­lot. Lä­he­tys­työ­tä ei kui­ten­kaan ha­lut­tu vä­hen­tää, sil­lä sil­le kat­sot­tiin ole­van ky­sei­ses­sä ti­lan­tees­sa eri­tyis­tä tar­vet­ta.

Kris­til­li­syy­den työn suu­ri ar­vo on ai­na ol­lut va­paa­eh­tois­työ. On ol­lut ilo seu­ra­ta, et­tä nyt vai­ke­as­sa ti­lan­tees­sa us­ko­vai­set ovat ha­lun­neet tur­va­ta sen, et­tä ih­mi­set pää­se­vät sa­nan­kuu­loon. Rau­ha­nyh­dis­tyk­sis­sä teh­dään ar­vo­kas­ta työ­tä lä­him­mäis­ten hy­väk­si muun mu­as­sa jär­jes­tä­mäl­lä seu­ro­ja säh­köis­ten ka­na­vien kaut­ta. Tätä työ­tä SRK tu­kee.

Ju­ma­la on aut­ta­nut eri vai­heis­sa, ja kris­til­li­syy­den työ on saa­nut jat­kua. Tä­hän Ju­ma­lan siu­nauk­seen saam­me luot­taa myös tu­le­vai­suu­des­sa. Tu­le­vis­ta haas­teis­ta on mah­dol­lis­ta sel­vi­tä Ju­ma­laan luot­ta­en ja te­ke­mäl­lä työ­tä omien mah­dol­li­suuk­sien puit­teis­sa.

Pie­net­kin lah­joi­tuk­set, tal­koo­työ ja ru­kouk­set Ju­ma­lan puo­leen aut­ta­vat eteen­päin. Poik­keu­so­lo­jen kes­kel­lä Ju­ma­lan sa­nal­le ja toi­von sa­no­mal­le on taas eri­tyis­tä tar­vet­ta.

18.1.2021

Kiit­tä­kää Her­raa, huu­ta­kaa avuk­si hä­nen ni­me­ään, ker­to­kaa kan­soil­le hä­nen suu­ris­ta te­ois­taan! Ps. 105:1

Viikon kysymys