JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­sa kuu­luu Hy­vän Pai­me­nen ää­ni

Päivämies
Pääkirjoitukset
2.5.2019 6.27

Juttua muokattu:

23.12. 02:44
2019122302443320190502062700

Kirk­ko­vuo­des­sa tu­le­van sun­nun­tain ai­hee­na on Hyvä Pai­men. Raa­ma­tun teks­teis­sä nou­see esil­le pai­me­nen työ ja tar­koi­tus. Pai­men kul­ki lau­man­sa edel­lä, näyt­ti tien ja et­si par­haat lai­dun­pai­kat. Hän myös puo­lus­ti lau­maan­sa pe­doil­ta ja var­kail­ta. Evan­ke­liu­mi­teks­tis­sä ku­va­taan Jee­suk­sen eri­tyis­tä teh­tä­vää: Jee­sus hy­vä­nä pai­me­ne­na pa­nee hen­ken­sä alt­tiik­si lam­pai­den puo­les­ta (Joh. 10:11).

Pää­si­äi­sen vies­ti on ilo­sa­no­ma Va­pah­ta­jas­ta. Jee­sus voit­ti syn­nin ja kuo­le­man val­lan ja näin val­mis­ti hä­neen us­ko­val­le pe­las­tuk­sen. Elä­vä us­ko liit­tää us­ko­van Kris­tuk­sen lau­maan, hä­nen seu­ra­kun­taan­sa. Jee­sus opet­ti: ”Minä tun­nen lam­paa­ni ja ne tun­te­vat mi­nut, niin kuin Isä tun­tee mi­nut ja minä Isän” (Joh. 10:14–15). Jee­sus on sa­nan­sa mu­kaan omien­sa kes­kel­lä maa­il­man lop­puun saak­ka. Ylim­pä­nä Pai­me­ne­na hän kut­sui ja val­tuut­ti ope­tus­lap­sen­sa huo­leh­ti­maan Kris­tuk­sen lau­mas­ta.

Uu­den lii­ton seu­ra­kun­ta sai syn­tyn­sä en­sim­mäi­se­nä hel­lun­tai­na, jol­loin ope­tus­lap­sil­le vuo­da­tet­tiin Py­hän Hen­gen voi­ma. Al­ku­seu­ra­kun­nan elä­mä oli tii­vis­tä yh­tei­se­loa. Seu­ra­kun­ta kuun­te­li ja nou­dat­ti us­kol­li­ses­ti apos­to­lien ope­tus­ta. (Ap. t. 2:42.) Al­ku­seu­ra­kun­nan elä­mäs­sä ko­et­tiin eri­tyis­tä yh­teyt­tä ja evan­ke­liu­min työn siu­naus­ta, mut­ta myö­hem­min myös vai­kei­ta ai­ko­ja. Kris­ti­tyt ko­ki­vat vai­noa, ja mo­net har­ha­o­pit uh­ka­si­vat him­men­tää Raa­ma­tun to­tuuk­sia.

Nois­ta ajois­ta läh­tien on ol­lut mo­nen­lai­sia opet­ta­jia ja opil­li­sia vir­tauk­sia. Ju­ma­lan seu­ra­kun­nas­sa on ai­na kuu­lu­nut tut­tu Hy­vän Pai­me­nen ää­ni. Lut­her ku­va­si, et­tä mis­sä us­ko kuu­lee Hy­vän Pai­me­nen ää­nen eli evan­ke­liu­min oi­ke­an ju­lis­tuk­sen, siel­lä se nä­kee myös Ju­ma­lan seu­ra­kun­nan, vaik­ka sil­mä nä­ki­si vain ylen­kat­set­ta he­rät­tä­vän ih­mis­jou­kon (Roo­man paa­vin val­las­ta).

Elä­vä us­ko ei avau­du in­hi­mil­li­sen tie­tä­myk­sen ja his­to­ri­al­lis­ten fak­to­jen avul­la, vaan hen­ki­lö­koh­tai­sen us­kon kaut­ta. Pyhä Hen­ki kir­kas­taa Ju­ma­lan seu­ra­kun­nan ja raa­ma­tul­li­sen ope­tuk­sen us­kon­van­hurs­kau­des­ta. Kris­ti­nop­pim­me mu­kaan kris­til­li­nen seu­ra­kun­ta on maan pääl­lä muu­ka­lai­nen, ha­jal­laan asu­va ja tais­te­le­va. Se elää Py­hän Hen­gen joh­da­tuk­ses­sa maa­il­man lop­puun saak­ka.

Ku­vi­tus­ku­va: Pi­xa­bay

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 2.5.2019

7.6.2020

Jee­sus sa­noo: "Niin kuin Isä on ra­kas­ta­nut mi­nua, niin olen minä ra­kas­ta­nut tei­tä. Py­sy­kää mi­nun rak­kau­des­sa­ni." Joh. 15:9

Viikon kysymys