JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Kat­som­me eteen­päin

Päivämies
Pääkirjoitukset
4.1.2018 7.00

Juttua muokattu:

31.12. 09:28
2019123109283020180104070000

Vuo­si 2017 oli maas­sam­me juh­la­vuo­si. Vie­tim­me it­se­näi­syy­tem­me 100-vuo­tis­juh­laa sekä re­for­maa­ti­on eli us­kon­puh­dis­tuk­sen 500-vuo­tis­merk­ki­vuot­ta. Juh­la­vuo­teen liit­ty­en jär­jes­tet­tiin run­saas­ti eri­lai­sia ta­pah­tu­mia. Iloit­sem­me Ju­ma­lan an­ta­mis­ta lah­jois­ta, joi­ta hän on osoit­ta­nut kan­sal­lem­me. Tätä siu­naus­ta saam­me pyy­tää hä­nel­tä edel­leen.

Myös al­ka­nut vuo­si on maal­lem­me mer­kit­tä­vä. Lä­hi­tu­le­vai­suu­des­sa on ta­sa­val­lan pre­si­den­tin vaa­li. Ke­vään ai­ka­na va­li­taan myös evan­ke­lis­lu­te­ri­lai­sel­le kir­kol­le uu­si ark­ki­piis­pa. En­sim­mäis­tä ker­taa mah­dol­li­ses­ti to­teu­tu­vat maa­kun­ta­vaa­lit on tar­koi­tus pi­tää lo­ka­kuus­sa ja seu­ra­kun­ta­vaa­lit mar­ras­kuus­sa. Pyy­däm­me jär­jes­tet­tä­viin vaa­lei­hin kaik­ki­val­ti­aan Ju­ma­lan joh­da­tus­ta.

Kir­kos­sam­me jat­kuu vil­kas kes­kus­te­lu sa­maa su­ku­puol­ta ole­vien pa­rien mah­dol­li­suu­des­ta kir­kol­li­seen vih­ki­mi­seen. Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­des­sa pi­däm­me luo­vut­ta­mat­to­ma­na kir­kon pe­rin­teis­tä ope­tus­ta avi­o­lii­tos­ta. Sen mu­kaan avi­o­liit­to on mie­hen ja nai­sen vä­li­nen liit­to. Sik­si sa­maa su­ku­puol­ta ole­via pa­re­ja ei voi­da vih­kiä avi­o­liit­toon, ei­kä sen kal­tai­sel­le yh­tei­se­lä­mäl­le voi an­taa myös­kään kir­kol­lis­ta siu­naus­ta. Kes­kus­te­lu täs­tä asi­as­ta re­pii kirk­ko­am­me, ja mo­nien mie­les­tä mah­dol­li­se­na uh­ka­na on jopa kir­kon ha­jo­a­mi­nen. Kir­kos­ta ero­a­mi­sen us­ko­taan joka ta­pauk­ses­sa li­sään­ty­vän rat­kai­sus­ta riip­pu­mat­ta.

Kris­til­li­syy­tem­me nä­kö­kul­mas­ta kat­so­en kes­kus­te­lus­sa on hyvä muis­taa, et­tä van­hoil­lis­les­ta­di­o­lais­ten kirk­koon kuu­lu­mi­sen vah­va pe­rin­ne nou­see evan­ke­liu­min työ­näys­tä. Vuo­den 1907 vuo­si­ko­kouk­sen kan­na­no­tos­sa to­de­taan: ”Niin kau­an, kun on val­ti­on kir­kos­sa kir­joi­tet­tu Ju­ma­lan sana va­paas­ti käy­tet­tä­vis­sä ja py­hät sak­ra­men­tit ja­e­taan Kris­tuk­sen ase­tus­sa­no­jen mu­kaan, em­me näe syy­tä ero­ta sen hel­mas­ta. – – Odo­tam­me, mi­ten Ju­ma­la asi­at joh­taa ja tyy­dym­me sii­hen.” Ju­ma­lan las­ten teh­tä­vä­nä on tu­kea kirk­koa py­sy­mään Ju­ma­lan sa­nan pe­rus­tuk­sel­la, myös avi­o­liit­to­kä­si­tyk­sen suh­teen.

Kai­kis­sa elä­män asi­ois­sa saam­me luot­taa Ju­ma­lan huo­len­pi­toon. Hän käyt­tää täs­sä myös mei­tä ih­mi­siä työ­to­ve­rei­naan. Ajas­sam­me tar­vi­taan us­kon nä­kö­a­laa, mut­ta sa­mal­la herk­kää miel­tä tun­nis­ta­maan lä­him­mäi­sen avun­tar­ve. Hy­vin­voin­ti­va­je uh­kaa mo­nia.

Van­hoil­lis­les­ta­di­o­lai­suu­den per­he- ja di­a­ko­ni­a­työ­hön liit­ty­en nou­si ke­sän 2017 pu­hu­jien ja seu­ra­kun­ta­van­hin­ten ko­kouk­ses­sa kes­kus­te­luun yh­tei­sen aut­ta­mi­sen ja huo­len­pi­don konk­reet­ti­nen li­sä­tar­ve. Tä­hän pe­rus­tu­en vuo­den 2018 ko­ti­maam­me per­he- ja di­a­ko­ni­a­työn pai­no­pis­te­a­lu­eek­si on va­lit­tu lap­si­per­hei­den tu­ke­mi­nen. Ru­koi­lem­me täl­le Tai­vaan Isän siu­naus­ta.

Kat­som­me eteen­päin. On tär­ke­ää, et­tem­me mis­sään olo­suh­teis­sa ka­dot­tai­si elä­mäs­täm­me tu­le­vai­suu­den ja toi­von nä­kö­a­laa. Vie­lä on us­ko­mi­sen ai­ka. Vie­lä on kyl­vön ja kas­vun ai­ka.

SRK:n joh­to­kun­nan puo­les­ta toi­vo­tan kai­kil­le Päi­vä­mie­hen lu­ki­joil­le Ju­ma­lan siu­naa­maa uut­ta vuot­ta.

Mat­ti Tas­ki­la

SRK:n joh­to­kun­nan pu­heen­joh­ta­ja

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 4.1.2018

4.6.2020

Ku­kaan, joka pu­huu Ju­ma­lan Hen­gen val­taa­ma­na, ei voi sa­noa: "Jee­sus on ki­rot­tu." Ku­kaan ei myös­kään voi sa­noa: "Jee­sus on Her­ra", muu­ten kuin Py­hän Hen­gen vai­ku­tuk­ses­ta. 1 Kor. 12:3

Viikon kysymys