JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Ke­sän suu­ret seu­rat kut­su­vat

Pääkirjoitukset
12.6.2019 7.00

Ke­sään liit­tyy mo­nen­lai­sia odo­tuk­sia. Al­ku­ke­säl­lä ihas­te­lem­me uu­den elä­män ih­met­tä kuk­kien vä­ri­lois­tos­sa ja pui­den he­le­än­vih­reis­sä leh­dis­sä. Muut­to­lin­nut ovat pa­lan­neet suu­ri­na par­vi­na ilah­dut­ta­maan kau­niil­la lau­lul­laan.

Ke­sän odo­tet­tu­ja ta­pah­tu­mia ovat mo­net suu­ret seu­rat, joi­hin ko­koon­num­me elä­vän Ju­ma­lan sa­nan ää­rel­le. Myös pie­nem­mät seu­ra­ti­lai­suu­det ko­deis­sa ja ke­sä­mö­keil­lä ovat läm­pi­miä yh­des­sä­o­lon het­kiä, jois­sa saam­me us­kol­lem­me vir­voi­tus­ta ja vah­vis­tus­ta. Apos­to­lin neu­vo on ai­na tuo­re ja ajan­koh­tai­nen: ”An­ta­kaa Kris­tuk­sen sa­nan asua run­saa­na kes­kuu­des­san­ne. Opet­ta­kaa ja neu­vo­kaa toi­si­an­ne kai­kel­la vii­sau­del­la ja lau­la­kaa kii­tol­li­sin mie­lin Ju­ma­lal­le psal­me­ja, ylis­tys­vir­siä ja hen­gel­li­siä lau­lu­ja.” (Kol. 3:16.)

Seu­rat vaa­ti­vat pal­jon eri­lai­sia val­mis­te­lu­teh­tä­viä tal­ven ja al­ku­ke­sän ai­ka­na. Mu­hok­sel­la Poh­jois-Poh­jan­maal­la su­vi­seu­ra­jär­jes­te­lyt ovat lop­pu­suo­ral­la. Mo­net si­sa­ret ja vel­jet val­mis­te­le­vat puo­les­taan lei­ri­kes­kus­ten ju­han­nus­seu­ro­ja ja opis­to­seu­ro­ja. Suu­ri jouk­ko seu­ra­vie­rai­ta on lu­pau­tu­nut seu­ro­jen ai­ka­na teh­tä­viin työ­vuo­roi­hin. Rak­kaus on saa­nut liik­keel­le ja pal­ve­le­maan yh­tei­ses­sä työs­sä.

Työn ta­voit­tee­na on, et­tä elä­vä Ju­ma­lan sa­nan saar­na sai­si kut­sua Ju­ma­lan val­ta­kun­taan sekä roh­kais­ta ja vir­voit­taa oma­koh­tai­ses­sa us­kos­sa. Su­vi­seu­ro­jen ja mui­den seu­ra­ti­lai­suuk­sien jär­jes­tä­mi­nen on Ju­ma­lan val­ta­kun­nan työ­tä, jo­hon si­säl­tyy siu­naus. Sitä on ilo teh­dä yh­des­sä ku­kin omil­la lah­joil­laan luot­ta­en Ju­ma­lan siu­nauk­seen ja var­je­luk­seen.

Nyt on hyvä ai­ka teh­dä ke­sä­lo­ma­suun­ni­tel­mia ja so­vit­taa nii­hin mat­kat seu­ra­ti­lai­suuk­siin. Ju­ma­lan sa­nan kuu­los­sa saam­me ta­va­ta ys­tä­viä sekä tu­tus­tua uu­siin ih­mi­siin. Teem­me­hän par­haam­me, et­tei ke­tään jä­te­tä yk­sin.

Ke­sä­ai­kaan liit­ty­vät myös oleel­li­se­na osa­na Ke­sä­seu­ra­ra­di­on lä­he­tyk­set. Men­neen tal­ven ai­ka­na Ra­nu­an opis­tol­la on ko­koon­nut­tu vies­tin­tä­kurs­seil­le val­mis­te­le­maan ke­sän ra­di­o­lä­he­tyk­siä. Ke­sä­seu­ra­ra­di­on pää­si­säl­lön muo­dos­ta­vat saar­nat, vir­ret ja Sii­o­nin lau­lut. Toi­mi­te­tun oh­jel­man teh­tä­vä­nä on taus­toit­taa pää­sa­no­maa ja sen ym­mär­tä­mis­tä.

Tämä leh­ti si­säl­tää Mu­hok­sen Su­vi­seu­ro­jen in­fo­si­vut. Seu­raa­vas­sa Päi­vä­mie­hes­sä on tie­toa Reis­jär­ven, Jäm­sän ja Ra­nu­an opis­to­seu­rois­ta.

Seu­ra­jär­jes­tä­jil­lä on sama pyyn­tö kuin Kor­ne­liuk­sel­la, joka toi­vot­ti seu­ra­vie­raat ter­ve­tul­leik­si ko­tiin­sa: ”Niin­pä lä­he­tin heti nou­ta­maan si­nua, ja teit hy­vin, kun tu­lit. Nyt olem­me kaik­ki tääl­lä Ju­ma­lan edes­sä kuul­lak­sem­me, mitä Her­ra on si­nun käs­ke­nyt pu­hua.” (Ap. t. 10:33.)

Ter­ve­tu­loa seu­roi­hin us­ko­mi­sen ilon ää­rel­le!

Teks­ti: Juha Kaa­ri­vaa­ra, SRK:n pää­sih­tee­ri

Ku­vi­tus­ku­va: A.-L. S.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 12.6.2019

18.2.2020

Kyl­vä­kää oi­keu­den­mu­kai­suut­ta, kor­jat­kaa us­kol­li­suut­ta! Rai­vat­kaa it­sel­len­ne uu­dis­pel­to! Nyt on ai­ka et­siä mi­nua, Her­raa, minä tu­len var­mas­ti ja an­nan teil­le siu­nauk­sen sa­teen. Hoos. 10:12

Viikon kysymys