JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Ko­ve­ne­vat­ko suo­ma­lais­ten ar­vot?

Pääkirjoitukset
13.2.2019 7.00

Van­hus­ten­hoi­don epä­koh­dat ovat he­rät­tä­neet ky­sy­myk­sen sii­tä, ovat­ko suo­ma­lais­ten ar­vot muut­tu­neet ko­vem­paan suun­taan. Ylen haas­tat­te­le­ma ar­vo­tut­ki­ja on sitä miel­tä, et­tä asi­an nos­tat­ta­ma kohu ker­too juu­ri päin­vas­tais­ta: täl­lais­ta ei Suo­mes­sa hy­väk­sy­tä.

Kan­sain­vä­lis­tä ar­vo­tut­ki­mus­ta on teh­ty sään­nöl­li­ses­ti 1970-lu­vul­ta läh­tien. Niis­tä on käy­nyt il­mi, et­tä ar­vot muut­tu­vat kaik­ki­al­la hy­vin hi­taas­ti, mut­ta esi­mer­kik­si ta­lou­del­li­set la­ma­kau­det saat­ta­vat nä­kyä tu­lok­sis­sa usei­ta vuo­sia. Ar­vot ki­ris­ty­vät, kun ruu­as­ta tu­lee puu­tet­ta.

Tut­ki­mus­tu­los­ten mu­kaan suo­ma­lais­ten ar­vot ei­vät ole muut­tu­neet rat­kai­se­vas­ti ma­te­ri­a­lis­ti­sem­mik­si tai ra­ha­kes­kei­sem­mik­si vii­me ai­koi­na. Vain pie­ni osa suo­ma­lai­sis­ta nos­taa ra­han ja ta­lou­del­li­sen me­nes­tyk­sen tär­keim­pien asi­oi­den jouk­koon.

Enem­mis­töl­le suo­ma­lai­sis­ta on tär­ke­ää, et­tä kai­kil­la kan­sa­lai­sil­la oli­si tasa-ar­voi­set mah­dol­li­suu­det elää ja ke­hit­tää it­se­ään. Tä­män ar­von ta­voit­te­lu ja sen eteen teh­ty työ nä­kyy suo­ma­lai­ses­sa yh­teis­kun­nas­sa, jos­sa köy­hän­kin on mah­dol­lis­ta pon­nis­taa kor­ke­al­le.

Ar­vo­tut­ki­muk­set ei­vät ta­voi­ta ko­vin sy­väl­li­ses­ti maal­lis­tu­mis­ta, joka nä­kyy ti­las­tol­li­se­na to­si­a­si­a­na vaik­ka­pa kir­kos­ta ero­a­mis­mää­ris­sä ja kas­tei­den vä­he­ne­mi­ses­sä. Eh­kä kyse on sii­tä, mi­ten ar­vot on ka­te­go­ri­soi­tu ja mit­kä asi­at on yli­pää­tään mää­ri­tel­ty ar­voik­si.

Jois­sa­kin tut­ki­muk­sis­sa maal­lis­tu­mi­nen nä­kyy muun mu­as­sa si­ten, et­tä pe­rin­tei­sik­si mää­ri­tel­lyt ar­vot ovat me­net­tä­neet mo­nen suo­ma­lai­sen koh­dal­la mer­ki­tys­tään. Esi­mer­kik­si van­hem­pia ei kun­ni­oi­te­ta en­ti­seen ta­paan. Toi­saal­ta vaik­ka­pa re­hel­li­syys on edel­leen suo­ma­lai­sil­le tär­ke­ää.

Vii­me vuo­si­na nos­tees­sa ovat ol­leet maa­il­man­laa­jui­seen vas­tuu­seen liit­ty­vät ar­vot, ku­ten il­mas­ton­suo­je­lu. Sen koh­dal­la on näh­tä­vis­sä, mi­ten uu­si ar­vo lä­päi­see ver­rat­tain no­pe­as­ti va­kiin­tu­neen ar­vo­ken­tän.

Ky­se­ly­tut­ki­mus­ten koh­dal­la on hyvä muis­taa se­kin, et­tä ih­mi­sel­lä on suu­ri kiu­saus vas­ta­ta ar­vo­ja kos­ke­vaan ky­se­lyyn ihan­teen­sa, ei käy­tän­tön­sä mu­kai­ses­ti.

Tä­män leh­den si­säl­tä­mäs­tä tut­ki­jan ar­tik­ke­lis­ta käy sel­ke­äs­ti il­mi, et­tä jos ih­mi­sen käy­tös kie­lii toi­sen­lai­sis­ta ar­vois­ta kuin hä­nen pu­heen­sa, teot pai­na­vat sa­no­ja enem­män. Jee­suk­sen oh­je on­kin edel­leen toi­mi­va: tee toi­sel­le, ku­ten toi­vot it­sel­le­si teh­tä­vän.

Ku­vi­tus­ku­va: H. H.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 13.2.2019

20.2.2020

Sa­nat, jot­ka Her­ra on pu­hu­nut, ovat hen­ki ja elä­mä. Joh. 6:63

Viikon kysymys