JavaScript is disabled in your web browser or browser is too old to support JavaScript. Today almost all web pages contain JavaScript, a scripting programming language that runs on visitor's web browser. It makes web pages functional for specific purposes and if disabled for some reason, the content or the functionality of the web page can be limited or unavailable.
Pääkirjoitukset

Kris­tit­ty elää, vaik­ka kuo­lee­kin

Pääkirjoitukset
28.3.2018 7.00

Ih­mi­set ovat kaut­ta ai­ko­jen yrit­tä­neet tut­kia ja pää­tel­lä, mitä kuo­le­man jäl­keen ta­pah­tuu. Se on kui­ten­kin jää­nyt sa­lai­suu­dek­si.

Raa­ma­tun mu­kaan kaik­ki­val­ti­as Ju­ma­la, Luo­ja, lah­joit­taa ih­mi­sel­le elä­män. Ju­ma­lan kä­des­sä ja hal­lin­nas­sa on myös ih­mi­se­lä­män päät­ty­mi­nen. (1. Sam. 2:6.)

Kuo­le­ma tuli ih­mi­sen osak­si syn­tiin­lan­kee­muk­sen myö­tä, kos­ka syn­nin palk­ka on kuo­le­ma (Room. 6:23). Ju­ma­la kui­ten­kin lu­pa­si val­mis­taa ih­mi­sel­le va­pau­tuk­sen syn­nin, kuo­le­man ja sie­lun­vi­hol­li­sen val­las­ta.

Ih­mi­nen saat­tai­si mie­lel­lään unoh­taa ole­van­sa kuo­le­vai­nen, jot­ta vält­tyi­si han­ka­lil­ta poh­din­noil­ta. Kris­ti­nus­kon kes­kei­sin sa­no­ma ei väis­tä tätä elä­män pe­rus­ky­sy­mys­tä, vaan ot­taa sii­hen vah­vas­ti kan­taa. Evan­ke­liu­mi on iloi­nen sa­no­ma syn­tien so­vit­ta­jas­ta ja kuo­le­man voit­ta­jas­ta, ylös­nous­sees­ta Kris­tuk­ses­ta.

Jee­sus osoit­ti toi­min­nal­laan, et­tä hä­nel­lä on val­ta ja voi­ma jopa he­rät­tää ih­mi­nen kuol­leis­ta. Ys­tä­vän­sä La­sa­ruk­sen hau­dal­le men­nes­sään hän lu­pa­si: ”Minä olen ylös­nou­se­mus ja elä­mä. Joka us­koo mi­nuun, saa elää, vaik­ka kuo­lee­kin.” (Joh. 11:25.)

Ju­ma­lan lu­pauk­set täyt­tyi­vät pää­si­äi­se­nä. Jee­sus voit­ti kuo­le­mal­laan ja ylös­nou­se­mi­sel­laan kuo­le­man ja kai­ken pa­han val­lan. Apos­to­li Paa­va­li kir­joit­taa: ”Hän on ku­kis­ta­nut kuo­le­man ja tuo­nut va­loon elä­män ja ka­to­a­mat­to­muu­den lä­het­tä­mäl­lä maa­il­maan evan­ke­liu­min” (2. Tim. 1:10).

Paa­va­li ver­taa kuol­lei­den ylös­nou­se­mus­ta sie­me­nes­tä läh­te­vään kas­vuun. Sa­moin kuin maa­han kyl­vet­ty sie­men kuo­lee, jot­ta sii­tä nou­see uu­si kas­vi, myös ih­mis­ruu­miin tu­lee kuol­la, jot­ta se Kris­tuk­sen toi­sen tu­le­mi­sen päi­vä­nä nou­see kirk­kaa­na ja ka­to­a­mat­to­ma­na ylös­nou­se­mus­ruu­mii­na. (1. Kor. 15:35–44.)

Elä­vä us­ko an­taa ih­mi­sel­le toi­von ikui­ses­ta elä­mäs­tä ja jäl­leen­nä­ke­mi­ses­tä. Kris­ti­tyl­le kuo­le­ma ei mer­kit­se kai­ken lop­pua, vaan ikui­sen ilon ja rau­han al­kua. Van­han tes­ta­men­tin pro­feet­ta lu­paa, et­tä Ju­ma­la luo ker­ran kai­ken uu­dek­si. Men­nei­tä ei enää muis­tel­la, ne ei­vät nou­se mie­leen. (Jes. 65:17.) Elä­mä tai­vaas­sa on iloa ja rie­mua.

Jul­kais­tu Päi­vä­mie­hes­sä 28.3.2018

Ku­vi­tus­ku­va: A.-L. S.

20.2.2020

Sa­nat, jot­ka Her­ra on pu­hu­nut, ovat hen­ki ja elä­mä. Joh. 6:63

Viikon kysymys